Poradenské a informační centrum

Projekt poskytuje sociální službu „odborné sociální poradenství“ dle §37 zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách. V Poradenském a informačním centru (dále jen: poradna) se věnujeme lidem, kteří se ocitli v nouzi nebo řeší problémovou situaci, kterou nejsou schopni zvládnout vlastními silami. Jedná se o situaci, jež může vzniknout následkem ztráty potřebných schopností v důsledku věku, nepříznivého zdravotního stavu, krizové situace, sociálně znevýhodňujícího prostředí či ohrožením práv a zájmů jinou osobou.

Snažíme se tyto lidi nejen podpořit, ale také zplnomocnit natolik, aby překonali své těžkosti a mohli se navrátit k přijatelné kvalitě života. Na základě zjištění jejich očekávání a cílů, nabízíme možné alternativy pomoci, informace, rady, doprovázení, porozumění a zejména ochotu a čas naslouchat. V mnoha případech rovněž pomáháme nalézt kompromis mezi požadavky společnosti a představami zájemců o naše služby.

Jako jedna z mála poraden v Ostravě nabízí naše poradna podání návrhu na oddlužení klienta (dle zákona o insolvenci). Poradna také získala registraci Ministerstva spravedlnosti jako místo pomoci obětem trestných činů (dle zákona o obětech trestných činů).

Svým umístěním v centru Ostravy a snadnou dostupností plní poradna roli nízkoprahové, "záchytné" služby pro řadu klientů, kteří se v systému sociálních služeb a institucí těžko orientují a bez podpory poradny by sotva dokázali řešit své problémy.

 

Sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi

Projekt je zaměřen na poskytování sociální služby "§65 sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi" zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve Vesničce soužití v Ostravě – Muglinově a okolí. Tato služba zahrnuje širokou škálu aktivit zaměřených na sociální integraci rodin s dětmi nebo jejich členů. Klientům nabízíme základní sociální poradenství - sociální pracovníci jsou k dispozici v terénu i v Komunitním centru Vesničky soužití v provozních hodinách. Kromě poradenství si zde mohou klienti sjednat svou zakázku se sociální službou. Mezi nejčastěji řešené problémy patří zejména exekuce nebo zadlužení, bytová situace (ohrožení ztrátou bydlení z důvodu neplnění svých povinností, především finančních závazků), vyřizování úředních záležitostí a hledání či udržení si zaměstnání.

Rodinám s dětmi poskytujeme také terénní podporu v rodinách - asistenci při překonávání obtížných situací, nácviky nezbytných dovedností - hospodaření, zdravá výživa, podpora romských pěstounských rodin, podpora při vztahových problémech v rodině i mezi sousedy, při zvládání školních povinností dětí, pomoc se žádostmi, doprovody na úřady apod. Tuto formu pomoci využívá stále větší podíl klientů mimo Vesničku soužití.

Pro děti ve věku 3 – 7 let a jejich rodiče je určen Předškolní klub, tj. příprava předškolních dětí a jejich rodičů na školní docházku, kde děti ve věku 3-7 let získávají návyky, znalosti a dovednosti nutné pro vstup do základní školy a jejich rodiče informace a podporu pro zajištění dobrého zázemí těmto dětem. Předškolní klub probíhá 3x týdně ambulantní formou a 2x týdně v domácnostech.

Pro dospělé osoby jsou pořádány vzdělávací semináře a besedy na aktuální témata (finanční gramotnost, jak hospodařit, proč je vzdělání důležité apod).

 

Nízkoprahové zařízení pro děti a mládež

Předmětem projektu je poskytování sociální služby "§62 nízkoprahové zařízení pro děti a mládež" dle zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, v Komunitním centru Vesničky soužití v Ostravě - Muglinově a ve středisku Horizont v Ostravě - Kunčičkách. V rámci této sociální služby nabízíme dětem z cílové skupiny bezpečné, podnětné a vstřícné prostředí s širokou nabídkou nestrukturovaných volnočasových aktivit s cílem minimalizovat výskyt sociálně patologických jevů v cílové skupině a zaměřit se na prevenci záškoláctví, protidrogovou prevenci a na prevenci kriminality.

Při práci s cílovou skupinou vycházíme z osvědčené kombinace nabídky atraktivních volnočasových aktivit (kulturně-tématické workshopy, diskotéky, filmový klub, sportovní aktivity, výtvarné aktivity, jednorázové akce - např. Velikonoční workshopy, Den dětí, předvánoční odpoledne) a neformálního vzdělávání (tematické besedy, řešení individuálních záležitostí s dětmi a mladými, práce se skupinami dětí podle věku, skupinové hry, zážitková cvičení atd.).

Pracovníci vytvořili pro děti a mládež celoroční tematický preventivní program, který sestává z krátkých činností a úkolů, každý měsíc je věnován jednomu tématu, které reaguje na aktuální potřeby dětí (šikana, drogy, hygiena, rodinné vztahy, láska, škola, budoucí povolání apod.). V rámci těchto témat pak mají děti možnost zapojit se do předem připravených aktivit s preventivním charakterem. Dětem je nabízeno také nízkoprahové doučování.

 Úprava prostor nízkoprahového zařízení pro děti a mládež

Cílem projektu „Úprava prostor nízkoprahového zařízení pro děti a mládež“ je rekonstrukce nově připojených prostor nízkoprahového zařízení v Ostravě  - Kunčičkách – Klubík Horizont, Holvekova 44, Ostrava-Kunčičky - tak, aby dosahovaly přijatelného standardu využívání i bezpečnosti. Díky realizaci vznikne prostor pro individuální práci s klienty, bezbariérový přístup a dobré zázemí pro pracovníky sociální služby.

Plánovaná úprava prostor přinese další benefity jak klientům, tak zaměstnancům:

  • Lepší podmínky pro poskytování sociální služby (bezpečná a kvalitní podlaha, tepelný komfort, nový oddělený vstup pro klienty, prostor pro individuální práci aj.) 
  • Lepší podmínky pro zaměstnance (nové WC pro zaměstnance, lepší zázemí – opravená kancelář aj.).

Projekt odstraní současné nedostatky prostor a poskytne uživatelům nízkoprahového zařízení pro děti a mládež i zaměstnancům Diecézní charity ostravsko-opavské lepší prostředí pro provozování sociální služby.

Projekt bude realizován v období 1.11.2017 – 31.12.2018.

Šance domova

Předmětem projektu je provozování sociální služby Šance domova. Služba jako svou hlavní činnost realizuje program "Bydlení s doprovodným sociálním programem" ( BDSP), který spočívá v práci s rodinami v bytové krizi, nabízí jim dlouhodobou terénní sociální podporu, a to v jejich stávajícím bydlišti nebo v sociálních bytech získaných od majitelů bytového fondu (především od RPG Byty, s.r.o.) a pronajímaných klientům prostřednictvím DCHOO nebo jiných organizací - Šumbarák, do budoucna Centrom. Sociální pracovnice budou s motivovanými rodiči pracovat na stabilizaci situace rodin, na řešení hlavních příčin jejich bytové tísně, a to především s ohledem na zajištění podmínek pro zdravý vývoj dětí, které v rodinách vyrůstají. Program nabízí rodinám intenzivní podporu při řešení celého komplexu problémů (předlužení, hospodaření domácností, hledání zaměstnání, školní docházka a chování dětí, sousedské soužití, pomoc při jednání s institucemi včetně doprovodů, rodinné vztahy, lékařskou péči apod.). V roce 2015 bylo programem BDSP podpořeno 27 rodin, z nichž 2 úspěšně program absolvovaly a získaly vlastní nájemní smlouvu. Těmto rodinám budeme poskytovat sociální podporu i v tomto roce. Dva klienti díky podpoře sociální služby získali zaměstnání. Evidujeme 168 rodin žadatelů o zařazení do programu, z nichž 113 je aktivních v kontaktu s pracovníky služby. Na základě rostoucí poptávky předpokládáme zvýšení počtu rodin zařazených do programu na 30 až 35, a to i v dalších částech Ostravy. Je to za stávajícího personálního zajištění možné především díky uzavřené smlouvě o spolupráci s organizací Šumbarák, která zprostředkuje byty RPG pro účely sociálního bydlení. Sociální služba poskytuje podporu rodinám z cílové skupiny i mimo program. Kromě základního poradenství nabízí také řešení krátkodobých zakázek. V roce 2015 bylo takto doposud podpořeno 59 rodin. V roce 2016 očekáváme cca 80 takto podpořených rodin.


Horizont – středisko sociální aktivizace

Projekt je zaměřen na poskytování sociální služby "§65 sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi" zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách. Naše středisko sociální aktivizace Horizont v Ostravě – Kunčičkách realizuje po celou dobu své existence velké množství aktivit zaměřených na sociální integraci rodin z cílové skupiny a jejich členů a na prevenci sociálně patologických jevů v této lokalitě. Středisko nabízí širokou škálu aktivit: základní sociální poradenství (ambulantní i terénní), terénní pomoc rodinám v každodenních situacích (především v problematice bydlení, hledání zaměstnání, dluhové problematiky, sociálních vztahů, školních povinností dětí, pomoc se žádostmi, doprovody na úřady aj.), vzdělávací a výchovné aktivity pro děti, doučování a vzdělávací semináře pro dospělé (finanční gramotnost, besedy na aktuální témata apod.)

V rámci střediska je také provozován Předškolní klub, kde děti ve věku 3-7 let získají návyky, znalosti a dovednosti nutné pro vstup do ZŠ a jejich rodiče si posílí rodičovské kompetence. Probíhá terénní i ambulantní formou.

Rodinám s dětmi poskytujeme také terénní podporu v rodinách - asistenci při překonávání obtížných situací, nácviky nezbytných dovedností - hospodaření, podpora při vztahových problémech v rodině i mezi sousedy, při zvládání školních povinností dětí, pomoc se žádostmi, doprovody na úřady apod.

Cílovou skupinou jsou rodiny s dětmi ze sociálně vyloučených lokalit v Ostravě - Kunčičkách. Jedná se o skupinu s výraznými znaky sociálního vyloučení, jako jsou nezaměstnanost, dluhy, snížené sociální dovednosti, nízká kvalifikace, záškoláctví, drogová závislost, kriminalita. Hlavním cílem projektu je zajištění dobrých podmínek a zázemí pro zdravý vývoj dětí v rodinách z cílové skupiny za spolupráce rodičů a snížení výskytu sociálně-patologických jevů v cílové skupině.

 

Sociální poradenství

Projekt nabízí sociální službu "odborné sociální poradenství" dle §37 zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách., a to v oblasti sociální problematiky, pracovně právních vztahů, rodiny, bydlení a především v oblasti dluhové problematiky. Mezi nejčastější zakázky klientů patří předlužení a také nevhodné podmínky bydlení, řešíme zakázky také v oblasti pěstounské péče, svěření dítěte do péče, stanovení výživného, přestupu dětí na jinou školu apod.

Sociální poradna poskytuje své služby lidem, kteří se ocitli v nepříznivé sociální situaci, kterou nejsou schopni řešit vlastními silami. Cílovou skupinou jsou jak obyvatelé Vesničky soužití, tak i ostatní obyvatelé Ostravy sociálně vyloučení nebo sociálním vyloučením ohrožení, především obyvatelé sociálně vyloučených lokalit MO Slezská Ostrava. Poskytování služeb Sociální poradny má nízkoprahový charakter a není podmíněno splněním žádných předběžných podmínek a zachovává anonymitu uživatelů.

Sociální pracovnice poradny pomáhá klientům při uplatňování svých práv a realizování povinností (pomoc při sepisování žádostí na soud, spolupráce s OSPOD, spolupráce se školami apod.) Kromě řešení aktuální rodinné situace sociální pracovnice nabízí i pomoc se záležitostmi, které mohou následovat při změně v rodině (pomoc s vyřizováním dávek SSP, hmotné nouze, pomoc s hledáním náhradního bydlení, pomoc při jednáním s věřiteli apod.). Ve vhodných případech doporučí sociální poradkyně spolupráci s návaznými službami DCHOO nebo jiných poskytovatelů dle místa bydliště klienta nebo s dalšími odborníky (odborná poradenská pracoviště - SPC, PPP, dětský psycholog, logoped, partnerská poradna, spolupráce se sociálními odbory, především OSPOD apod.), případně nabídne zprostředkování a doprovod.

 

Jde to i jinak

Aktivity projektu jsou zaměřeny na děti a mládež ze dvou sociálně vyloučených lokalit Ostravy, ve kterých Diecézní charita ostravsko-opavská (DCHOO) dlouhodobě působí. Konkrétně jde o lokality v Ostravě-Muglinově a Ostravě-Kunčičkách. Projekt umožní realizovat celkem 4 jednodenní výlety, 2 čtyřdenní pobytové akce (letní, jarní) a 3 třídenní pobytové akci (jarní, letní, podzimní) pro děti, ze zmíněných sociálně vyloučených lokalit. Tyto výlety a pobytové akce považujeme za účinnou formu působení na děti a mládež ve smyslu prevence společensky patologických jevů, jako jsou drogy, drobná kriminalita, rasismus, xenofobie apod. Díky výletům budou děti moci strávit volný čas způsobem, který je pro ně přínosný, budou mít možnost poznat zajímavá místa Moravskoslezského kraje, jednodenní výlety navíc zábavnou formou obohatí znalosti dětí. Výlety napomohou do určité míry i ovlivnit postoje dětí a žebříček jejich hodnot žádoucím směrem, rozvíjet jejich sociální dovednosti a předcházet vzniku závadového chování.

 

Znám svá práva

Projekt je zaměřen na pomoc rodinám s dětmi žijící v sociálně vyloučené lokalitě Ostrava – Kunčičky, které se ocitly v sociálně ohrožující situaci, a to především pro nedostatečné právní povědomí o svých právech a povinnostech a pro nerespektování právních postupů v záležitostech rodiny. Tyto rodiny řeší především problémy v oblasti exekucí nebo zadlužení, bytové situace (ohrožení ztrátou bydlení z důvodu neplnění svých povinností, především finančních závazků), vyřizování úředních záležitostí a hledání či udržení si zaměstnání.

Projekt nabídne klientům individuální pomoc a jako přidanou hodnotu jim zprostředkuje vědomosti, které mohou ihned využít při řešení svých záležitostí. Tak si okamžitě prakticky vyzkouší prosazování svých práv a zároveň se zbaví omylů a mýtů, které u nich často přetrvávají. Získají reálný přístup při vyjednávání, který bude vyplývat z právně poučeného postoje a nahlížení vlastní situace.

Pořízení osobního automobilu (č.4004387)

Díky tomuto projektu byl zakoupen automobil, který splňuje technické požadavky potřebné pro bezpečnou dopravu terénních pracovnic za klienty z dotčených částí města Ostravy, ale i pro dopravu a doprovod klientů do potřebných institucí. Realizace projektu zajistí, aby terénní pracovnice mohly efektivně využívat svou pracovní dobu a neztrácely čas zdlouhavými přesuny. Zvýšená mobilita pracovníků přinese i další efekty a úsporu času jak při práci s klienty (přesuny v terénu za klienty), tak při zajišťování dalších doplňkových činností, které jsou pro provoz soc. služby nezbytné (zajištění nákupů, vyřizování provozních záležitostí, apod.).

 

Slezská Lilie 2016

Šestý ročník mezinárodního hudebního festivalu Slezská lilie chtěl být letos lidem ještě blíž a tak se jeho program odehrával 11. a 12. června 2016 na větším počtu míst a pódií, než bylo v minulosti zvykem. Toto rozšíření zaznamenalo úspěch a pestrý program se těšil zájmu více než dvěma tisícům návštěvníků nejen z různých koutů republiky, ale i ze zahraničí. Právě zahraniční interpreti tvořili osu sobotního programu, který probíhal v kostele sv. Václava, v Avion Shopping Parku a na Náměstí Msgre Šrámka v centru Ostravy. Mluvené slovo i hudební program přilákal stovky posluchačů, nejzaplněnější však bylo náměstí před katedrálou Božského Spasitele v centru Ostravy, kde si příznivci kvalitní hudby vychutnali vystoupení polského pěveckého sboru TGD, slovenského objevu Simony Martausové a instrumentálně vyspělé keltské rockové kapely Iona z Irska. Závěr programu poté obstaral nezapomenutelný videomapping na průčelí katedrály. Neděle patřila tradičně hlavní kostelní scéně v Ostravě – Kunčičkách, které festival opět významně oživil. Příjemné setkání desítek rodin s dětmi a dalších mnoha set účastníků pak uzavřela svým vystoupením legenda undergroundové scény Roman Dragoun. Kromě již zmíněných interpretů vystoupili také Pavel Helan, Žamboši, Roman Dostál, Marabe, SBM, Adam Bubík a další. Velkému zájmu se těšily také přednášky zaměřené na pomoc v rodinných a manželských krizí, či povídání o službě potřebným lidem na Slovensku, kterého se pro velký loňský úspěch opět chopil P. Marián Kuffa. Festival Slezská lilie se konal pod záštitou Mons. Františka Václava Lobkowicze, O. Praem, biskupa Ostravsko-opavské diecéze a Ing. Zbyňka Pražáka, Ph.D., náměstka primátora statutárního města Ostrava, a také místostarosty Městského obvodu Moravská Ostrava a Přívoz Dalibora Mouky. Výtěžek z dobrovolného vstupného tentokrát pomohl nevidomým v Domově sv. Cyrila a Metoděje pro zrakově postižené ve Vlaštovičkách, který provozuje Charita Opava. Ovšem služba tohoto domova nebyla jediná, se kterou se návštěvníci festivalu setkali. Prezentovány byly také další obecně prospěšné (nejen charitní) aktivity. Cíl festivalu, vytvářet klidnou atmosféru lidské sounáležitosti a pokusit se překonávat bariéry společenských předsudků nejen za pomocí hudby, se opět nadmíru podařilo splnit. Tentokrát tomu napomohlo i rozšíření festivalu, které se setkalo mezi návštěvníky s pozitivním ohlasem. Klidnou, přátelskou a radostnou atmosféru festivalu si mohli vychutnat také diváci TV Noe, na které běžel přímý přenos z této akce.

Kunčičky - Osada Míru

Projekt je pokračováním pilotního projektu MSK a v konkrétních činnostech především projektu DCHOO „Kunčičky - příjemnější a bezpečnější místo pro život“. Cílem projektu je podpořit aktivitu obyvatel ve prospěch vlastní komunity, podpořit jejich snahu v dotažení plánovaných akcí a v důsledné cestě za vytyčenými cíli. Projekt bude také zaměřen na udržení dosavadních výsledků a rozvoj dalších aktivit vznikající jádrové skupiny obyvatel Osady míru i na aktivizaci a zapojení stále většího počtu obyvatel, kteří budou následovat pozitivní příklady už zapojených účastníků, povzbuzeni jejich úspěchy (uklizený dům, příjemné prostředí na chodbách, příjemné chvíle na společných akcích).

Tyto projekty byly podpořeny z rozpočtu Moravskoslezského kraje.

 

 

Podpořte nás
 
Podporují nás:

 

Logo OPZ barevné

 
Grafika1