Otevřená budoucnost

Předmětem projektu je poskytování sociální služby "§62 nízkoprahové zařízení pro děti a mládež" v Komunitním centru Vesničky soužití v Ostravě - Muglinově a ve středisku Horizont v Ostravě - Kunčičkách. V rámci této sociální služby bude dětem z cílové skupiny nabídnuto bezpečné, podnětné a vstřícné prostředí s širokou nabídkou nestrukturovaných volnočasových aktivit s cílem minimalizovat výskyt sociálně patologických jevů v cílové skupině a zaměřit se na prevenci záškoláctví, protidrogovou prevenci a na prevenci kriminality.

Při práci s cílovou skupinou vycházíme z osvědčené kombinace nabídky atraktivních volnočasových aktivit (kulturně-tématické workshopy, diskotéky, filmový klub, sportovní aktivity, výtvarné aktivity, jednorázové akce - např. Velikonoční workshopy, Den dětí, předvánoční odpoledne) a neformálního vzdělávání (tematické besedy, řešení individuálních záležitostí s dětmi a mladými, práce se skupinami dětí podle věku, skupinové hry, zážitková cvičení atd.). Pracovníci vytvořili pro děti a mládež celoroční tematický preventivní program, který sestává z krátkých činností a úkolů, každý měsíc je věnován jednomu tématu, které reaguje na aktuální potřeby dětí (šikana, drogy, hygiena, rodinné vztahy, láska, škola, budoucí povolání apod.). V rámci těchto témat pak mají děti možnost zapojit se do předem připravených aktivit s preventivním charakterem.

 

Sociálně aktivizační služby ve Vesničce soužití a okolí

Projekt je zaměřen na poskytování sociální služby "§65 sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi" ve Vesničce soužití. Tato služba zahrnuje širokou škálu aktivit zaměřených na sociální integraci rodin s dětmi nebo jejich členů:
- Předškolní klub, tj. příprava předškolních dětí a jejich rodičů na školní docházku dětí, děti ve věku 3-7 let získají návyky, znalosti a dovednosti nutné pro vstup do základní školy a jejich rodiče informace a podporu pro zajištění dobrého zázemí těmto dětem. Předškolní klub probíhá 3x týdně ambulantní formou a 2x týdně v domácnostech.
- Terénní podpora v rodinách s dětmi zahrnuje základní sociální poradenství, asistence při překonávání obtížných situací, nácviky nezbytných dovedností - hospodaření, zdravá výživa, podpora romských pěstounských rodin, podpora při vztahových problémech v rodině i mezi sousedy apod.

 

Horizont – středisko sociální aktivizace

Středisko sociální aktivizace Horizont realizuje po celou dobu své existence velké množství aktivit zaměřených na sociální integraci rodin z cílové skupiny a jejich členů a na prevenci sociálně patologických jevů v lokalitě Ostrava - Kunčičky. Tato služba zahrnuje širokou škálu nabízených aktivit: základní sociální poradenství (ambulantní i terénní), terénní pomoc rodinám v každodenních situacích (především v problematice bydlení, hledání zaměstnání, dluhové problematiky, sociálních vztahů, školních povinností dětí, pomoc se žádostmi, doprovody na úřady, aj.), vzdělávací a výchovné aktivity pro děti, doučování a vzdělávací semináře pro dospělé (finanční gramotnost, besedy na aktuální témata apod.). Cílovou skupinou jsou rodiny s dětmi ze sociálně vyloučených lokalit v Ostravě - Kunčičkách. Jedná se o skupinu s výraznými znaky sociálního vyloučení, jako jsou nezaměstnanost, dluhy, snížené sociální dovednosti, nízká kvalifikace, záškoláctví, drogová závislost, kriminalita. Hlavním cílem projektu je zajištění dobrých podmínek a zázemí pro zdravý vývoj dětí v rodinách z cílové skupiny za spolupráce rodičů a snížení výskytu sociálně-patologických jevů v cílové skupině.

 

Šance domova

Předmětem projektu je provozování sociální služby Šance domova. Služba jako svou hlavní činnost realizuje program "Bydlení s doprovodným sociálním programem" ( BDSP), který spočívá v práci s rodinami v bytové krizi, nabízí jim dlouhodobou terénní sociální podporu, a to v jejich stávajícím bydlišti nebo v sociálních bytech získaných od majitelů bytového fondu (především od RPG Byty, s.r.o.) a pronajímaných klientům prostřednictvím DCHOO nebo jiných organizací - Šumbarák, do budoucna Centrom. Sociální pracovnice budou s motivovanými rodiči pracovat na stabilizaci situace rodin, na řešení hlavních příčin jejich bytové tísně, a to především s ohledem na zajištění podmínek pro zdravý vývoj dětí, které v rodinách vyrůstají. Program nabízí rodinám intenzivní podporu při řešení celého komplexu problémů (předlužení, hospodaření domácností, hledání zaměstnání, školní docházka a chování dětí, sousedské soužití, pomoc při jednání s institucemi včetně doprovodů, rodinné vztahy, lékařskou péči apod.). V roce 2015 bylo programem BDSP podpořeno 27 rodin, z nichž 2 úspěšně program absolvovaly a získaly vlastní nájemní smlouvu. Těmto rodinám budeme poskytovat sociální podporu i v tomto roce. Dva klienti díky podpoře sociální služby získali zaměstnání. Evidujeme 168 rodin žadatelů o zařazení do programu, z nichž 113 je aktivních v kontaktu s pracovníky služby. Na základě rostoucí poptávky předpokládáme zvýšení počtu rodin zařazených do programu na 30 až 35, a to i v dalších částech Ostravy. Je to za stávajícího personálního zajištění možné především díky uzavřené smlouvě o spolupráci s organizací Šumbarák, která zprostředkuje byty RPG pro účely sociálního bydlení. Sociální služba poskytuje podporu rodinám z cílové skupiny i mimo program. Kromě základního poradenství nabízí také řešení krátkodobých zakázek. V roce 2015 bylo takto doposud podpořeno 59 rodin. V roce 2016 očekáváme cca 80 takto podpořených rodin.

 

Poradenské a informační centrum

V Poradenském a informačním centru (dále jen: poradna) se věnujeme lidem, kteří se ocitli v nouzi nebo řeší problémovou situaci, kterou nejsou schopni zvládnout vlastními silami. Jedná se o situaci, jež může vzniknout následkem ztráty potřebných schopností v důsledku věku, nepříznivého zdravotního stavu, krizové situace, sociálně znevýhodňujícího prostředí či ohrožením práv a zájmů jinou osobou.
Snažíme se tyto lidi nejen podpořit, ale také zplnomocnit natolik, aby překonali své těžkosti a mohli se navrátit k přijatelné kvalitě života. Na základě zjištění jejich očekávání a cílů, nabízíme možné alternativy pomoci, informace, rady, doprovázení, porozumění a zejména ochotu a čas naslouchat. V mnoha případech rovněž pomáháme nalézt kompromis mezi požadavky společnosti a představami zájemců o naše služby.
Jako jedna z mála poraden v Ostravě nabízí naše poradna podání návrhu na oddlužení klienta (dle zákona o insolvenci). Poradna také získala registraci Ministerstva spravedlnosti jako místo pomoci obětem trestných činů (dle zákona o obětech trestných činů).
Svým umístěním v centru Ostravy a snadnou dostupností plní poradna roli nízkoprahové, "záchytné" služby pro řadu klientů, kteří se v systému sociálních služeb a institucí těžko orientují a bez podpory poradny by sotva dokázali řešit své problémy.

 

Projekty jsou realizovány s finanční podporou statutárního města Ostravy.

 

Podpořte nás
 
Podporují nás:

 

Logo OPZ barevné

 
Grafika1