Projekty realizované za podpory Moravskoslezského kraje

 

Podpora profesního rozvoje pracovníků SAS Horizont

Projekt byl zaměřen na podporu profesního rozvoje a osobních kompetencí pracovníků Střediska sociální aktivizace Horizont: 5 sociálních pracovníků, 1 pracovníka v sociálních službách a vedoucího střediska. Celkem se jedná o 7 pracovníků.

Tito pracovníci pracují s cílovou skupinou osob s výraznými znaky sociálního vyloučení, jako jsou nezaměstnanost, dluhy, snížené sociální dovednosti, nízká kvalifikace, záškoláctví, drogová závislost, kriminalita. Práce s touto cílovou skupinou je velmi náročná, pravidelné supervize a možnost profesního rozvoje jsou pro pracovníky důležitým nástrojem podpory a také prevencí vyhoření.

V rámci projektu byly realizovány skupinové supervize a vzdělávací kurzy pro pracovníky a vytvořen informační leták a informační brožura Střediska Horizont.

Projekt byl realizován v období od 1.1. do 31.12.2017.

 

Slezská lilie 2017

Již sedmým rokem se v Ostravě uskutečnil mezinárodní křesťanský festival současné hudby Slezská lilie, který se konal ve dnech 8. 6. a 10. – 11. 6. 2017. Návštěvníci festivalu si mohli poslechnout to nejlepší ze současné hudby s poselstvím v podání americké reggae skupiny Christafari, polských MATE.O – TU, sboru Ostrava zpívá gospel či Voxela.

Hlavní program probíhal v sobotu 10. 6. 2017 na Náměstí Msgre Šrámka a v kostele sv. Václava v centru Ostravy. Festival zahájil poutavou talk show Zbigniew Czendlik, držitel ceny Magnesia litera 2017. Následovalo vystoupení Romana Dostála a Slávka Klecandra, kteří vytvořili svými komorně upravenými písněmi příjemnou atmosféru a zaplnili celý kostel. Vše pak završila Ellen Makumbirofa. Před katedrálou Božského spasitele se rozezněl sborový zpěv uskupení „Ostrava zpívá gospel“, netradičně také ve spojení s Lenkou Dusilovou. Vrcholem celého programu byl koncert skupiny Christafari, která ve večerních hodinách přilákala více jak 2 000 lidí.

Projekt byl realizován v období od 1.1. do 31.7.2017.

Znám svá práva

Projekt je zaměřen na pomoc rodinám s dětmi žijící v sociálně vyloučené lokalitě Ostrava – Kunčičky, které se ocitly v sociálně ohrožující situaci, a to především pro nedostatečné právní povědomí o svých právech a povinnostech a pro nerespektování právních postupů v záležitostech rodiny. Tyto rodiny řeší především problémy v oblasti exekucí nebo zadlužení, bytové situace (ohrožení ztrátou bydlení z důvodu neplnění svých povinností, především finančních závazků), vyřizování úředních záležitostí a hledání či udržení si zaměstnání.

Projekt nabídne klientům individuální pomoc a jako přidanou hodnotu jim zprostředkuje vědomosti, které mohou ihned využít při řešení svých záležitostí. Tak si okamžitě prakticky vyzkouší prosazování svých práv a zároveň se zbaví omylů a mýtů, které u nich často přetrvávají. Získají reálný přístup při vyjednávání, který bude vyplývat z právně poučeného postoje a nahlížení vlastní situace.

Pořízení osobního automobilu (č.4004387)

Díky tomuto projektu byl zakoupen automobil, který splňuje technické požadavky potřebné pro bezpečnou dopravu terénních pracovnic za klienty z dotčených částí města Ostravy, ale i pro dopravu a doprovod klientů do potřebných institucí. Realizace projektu zajistí, aby terénní pracovnice mohly efektivně využívat svou pracovní dobu a neztrácely čas zdlouhavými přesuny. Zvýšená mobilita pracovníků přinese i další efekty a úsporu času jak při práci s klienty (přesuny v terénu za klienty), tak při zajišťování dalších doplňkových činností, které jsou pro provoz soc. služby nezbytné (zajištění nákupů, vyřizování provozních záležitostí, apod.).

 

Slezská Lilie 2016

Šestý ročník mezinárodního hudebního festivalu Slezská lilie chtěl být letos lidem ještě blíž a tak se jeho program odehrával 11. a 12. června 2016 na větším počtu míst a pódií, než bylo v minulosti zvykem. Toto rozšíření zaznamenalo úspěch a pestrý program se těšil zájmu více než dvěma tisícům návštěvníků nejen z různých koutů republiky, ale i ze zahraničí. Právě zahraniční interpreti tvořili osu sobotního programu, který probíhal v kostele sv. Václava, v Avion Shopping Parku a na Náměstí Msgre Šrámka v centru Ostravy. Mluvené slovo i hudební program přilákal stovky posluchačů, nejzaplněnější však bylo náměstí před katedrálou Božského Spasitele v centru Ostravy, kde si příznivci kvalitní hudby vychutnali vystoupení polského pěveckého sboru TGD, slovenského objevu Simony Martausové a instrumentálně vyspělé keltské rockové kapely Iona z Irska. Závěr programu poté obstaral nezapomenutelný videomapping na průčelí katedrály. Neděle patřila tradičně hlavní kostelní scéně v Ostravě – Kunčičkách, které festival opět významně oživil. Příjemné setkání desítek rodin s dětmi a dalších mnoha set účastníků pak uzavřela svým vystoupením legenda undergroundové scény Roman Dragoun. Kromě již zmíněných interpretů vystoupili také Pavel Helan, Žamboši, Roman Dostál, Marabe, SBM, Adam Bubík a další. Velkému zájmu se těšily také přednášky zaměřené na pomoc v rodinných a manželských krizí, či povídání o službě potřebným lidem na Slovensku, kterého se pro velký loňský úspěch opět chopil P. Marián Kuffa. Festival Slezská lilie se konal pod záštitou Mons. Františka Václava Lobkowicze, O. Praem, biskupa Ostravsko-opavské diecéze a Ing. Zbyňka Pražáka, Ph.D., náměstka primátora statutárního města Ostrava, a také místostarosty Městského obvodu Moravská Ostrava a Přívoz Dalibora Mouky. Výtěžek z dobrovolného vstupného tentokrát pomohl nevidomým v Domově sv. Cyrila a Metoděje pro zrakově postižené ve Vlaštovičkách, který provozuje Charita Opava. Ovšem služba tohoto domova nebyla jediná, se kterou se návštěvníci festivalu setkali. Prezentovány byly také další obecně prospěšné (nejen charitní) aktivity. Cíl festivalu, vytvářet klidnou atmosféru lidské sounáležitosti a pokusit se překonávat bariéry společenských předsudků nejen za pomocí hudby, se opět nadmíru podařilo splnit. Tentokrát tomu napomohlo i rozšíření festivalu, které se setkalo mezi návštěvníky s pozitivním ohlasem. Klidnou, přátelskou a radostnou atmosféru festivalu si mohli vychutnat také diváci TV Noe, na které běžel přímý přenos z této akce.

Kunčičky - Osada Míru

Projekt je pokračováním pilotního projektu MSK a v konkrétních činnostech především projektu DCHOO „Kunčičky - příjemnější a bezpečnější místo pro život“. Cílem projektu je podpořit aktivitu obyvatel ve prospěch vlastní komunity, podpořit jejich snahu v dotažení plánovaných akcí a v důsledné cestě za vytyčenými cíli. Projekt bude také zaměřen na udržení dosavadních výsledků a rozvoj dalších aktivit vznikající jádrové skupiny obyvatel Osady míru i na aktivizaci a zapojení stále většího počtu obyvatel, kteří budou následovat pozitivní příklady už zapojených účastníků, povzbuzeni jejich úspěchy (uklizený dům, příjemné prostředí na chodbách, příjemné chvíle na společných akcích).

Podpora bydlení a komunitní práce v Ostravě – Kunčičkách

Cílem projektu je zvýšit kvalitu bydlení a podpořit komunitní život obyvatel sociálně vyloučené lokality v Ostravě – Kunčičkách. Terénní sociální pracovníci našeho Střediska sociální aktivizace Horizont, které v lokalitě působí, řeší s klienty v terénu především problémy v oblasti bydlení. Projekt si klade za cíl pomoci obyvatelům SVL Ostrava - Kunčičky při řešení tíživé bytové situace, zvýšit jejich kompetence při řešení problémů s bydlením vlastními silami, zvýšit zájem o společné sousedské záležitosti a probudit ducha sousedské vzájemnosti.

 

Zkušenosti z realizace projektů Vesnička soužití a Horizont

Projekt je zaměřen na předávání praktických a konkrétních zkušeností z práce s klienty ze sociálně vyloučených romských lokalit odborné veřejnosti, a to především studentům vysokých, vyšších odborných a středních škol, které jsou zaměřeny na výuku sociální práce, sociální pedagogiky atd. formou poskytování odborných praxí, stáží, exkurzí a realizací seminářů. Studenti mohou získané poznatky po ukončení studia využít ve své praxi při řešení stále palčivějších problémů ve vyloučených romských lokalitách. Dalším záměrem projektu je vytvořit prostor pro odbornou diskusi nad problematikou sociálního začleňování obyvatel sociálně vyloučených lokalit, a to o příčinách sociálního vyloučení, o přístupech ke klientům, o efektivitě jednotlivých metod a forem práce s touto cílovou skupinou.

 

Profesní rozvoj a metodická podpora pracovníků DCHOO

Cílem projektu je posílit kompetence pracovníků našich středisek poskytujících sociální služby při vyjednávání s klientem a formulaci jeho zakázky, podpořit kvalitu služeb v souladu s povinnostmi poskytovatele dle zákona 108/2006 Sb., zejména v oblasti uzavírání smlouvy s klientem a zajistit pracovníkům podporu nezávislého odborníka prostřednictvím supervize.

 

Opravy v nízkoprahovém zařízení pro děti a mládež Vesničky soužití

Cílem projektu je zajištění lepších podmínek pro provozování sociální služby nízkoprahové zařízení pro děti a mládež v Komunitním centru Vesničky soužití v Ostravě – Muglinově. Díky projektu bude opravena podlaha (vybroušení a nalakování parket) v hlavní místnosti, kde probíhá většina aktivit NZDM, místnost bude vymalována a bude zvýšena bezpečnost provozu služby díky novým protipožárním dveřím. Nově opravené prostory zajistí dětem z cílové skupiny bezpečné, podnětné a vstřícné prostředí, kde mohou trávit čas volnočasovými aktivitami, které pomáhají k minimalizaci výskytu soc. patologických jevů v cílové skupině.

 

Jekethane Dživipen - zkušenosti z projektu Vesnička soužití

Projekt navazuje na úspěšný projekt "7 let Vesničky soužití - zkušenosti z realizace projektu" realizovaný v roce 2009. I tentokrát bylo hlavním cílem předat odborné veřejnosti zkušenosti z dlouhodobé realizace sociálního projektu Vesnička soužití. Další snahou projektu bylo vytvoření prostoru pro otevřené diskuse odborníků na témata související s problematikou sociálního začleňování v sociálně vyloučených lokalitách a navázání užších kontaktů s těmito odborníky. Projekt byl realizován v roce 2010.

více o projektu "Jekethane Dživipen - zkušenosti z projektu Vesnička soužití"

 

Odborná kolegia jako nástroj zvyšování kvality sociálních služeb

Projekt byl realizován s cílem pokračovat v praktické oborové spolupráci pracovníků charitních středisek v rámci Diecézní charity ostravsko-opavské, která povede k vytvoření (aktualizaci) vnitřních metodických předpisů a jejich zavádění do praxe v souladu se standardy kvality sociálních služeb. V průběhu realizace projektu se setkávaly profesní skupiny zástupců sociálních služeb stejného nebo podobného zaměření, tzv. odborná kolegia. Projekt navazoval na obdobné předchůdce a byl realizován v roce 2010.

více o projektu "Odborná kolegia jako nástroj zvyšování kvality sociálních služeb"

 

Profesní rozvoj pracovníků Diecézní charity ostravsko-opavské

Projekt byl zaměřen na vzdělávání a supervize pracovníků sociálních služeb a sociálních pracovníků Diecézní charity ostravsko-opavské. V rámci projektu byl pro pracovníky DCHOO uskutečněn kurz základní krizové intervence, kurz sociálního managementu, kurz arteterapie a kurz první pomoci. Pracovníci měli také možnost navštěvovat pravidelné supervize – týmové i skupinové. Projekt byl realizován v roce 2010.

více o projektu "Profesní rozvoj pracovníků Diecézní charity ostravsko-opavské"

 

Vizitace v zařízeních sociálních služeb III.

Projekt "Vizitace v zařízeních sociálních služeb III." byl realizován s cílem podpořit kvalitu sociálních služeb v jednotlivých charitních zařízeních v působnosti Diecézní charity ostravsko-opavské, pojmenovat zjištěné nedostatky, navrhnout opatření k jejich odstranění a podpořit zařízení při jejich realizaci. Projekt navazoval na stejnojmenné úspěšné předchůdce a byl realiziván v roce 2010.

více o projektu "Vizitace v zařízeních sociálních služeb III."

 

Sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi

Obsahem projektu byl vznik a rozvoj nové sociální služby v sociálně vyloučené lokalitě v Ostravě – Kunčičkách s cílem přispět ke snížení sociálního vyloučeni rodin žijících v této lokalitě. V dubnu 2010 zahájilo provoz středisko sociální integrace Horizont a současně byla zaregistrována nová sociální služba "sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi". Jednotlivé aktivity v rámci služby byly poskytovány v prostorách Školního klubu na ulici Třebízského, kde bylo denně zajištěno bezpečné a podnětné prostředí pro příchozí děti a připravován volnočasový program. Projekt byl realizován v roce 2010.  

více o projektu "Sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi"

 

7 let Vesničky soužití - semináře o zkušenostech z realizace projektu

Cílem projektu bylo předat odborné veřejnosti zkušenosti z dlouhodobé realizace sociálního projektu Vesnička soužití. Dalším záměrem projektu bylo vytvořit prostor pro otevřené diskuse odborníků na témata související s problematikou sociálního začleňování v sociálně vyloučených lokalitách a navázání užších kontaktů s těmito odborníky. Projekt byl realizován v roce 2009.

více o projektu „7 let Vesničky soužití - semináře o zkušenostech z realizace projektu“

 

Společně do života, maminky

Záměrem projektu "Společně do života, maminky" bylo vytvořit program pro ženy z cílové skupiny, který by jim přístupnou a atraktivní formou zprostředkoval odborné sociální poradenství a přispěl tak k sociální integraci  těchto žen a v konečném důsledku i jejich rodin. Program probíhal ve dvou bězích, v každém z nich bylo podpořeno 10 žen z cílové skupiny, v každém běhu proběhlo 13 setkání. Projekt byl realizován v roce 2009.

více o projektu „Společně do života, maminky“

 

Vzdělávání pracovníků Diecézní charity ostravsko-opavské

Projekt "Vzdělávání pracovníků Diecézní charity ostravsko-opavské" spočíval ve vzdělávání a supervizi pracovníků v sociálních službách a sociálních pracovníků Diecézní charity ostravsko-opavské. V rámci projektu proběhly vzdělávací aktivity pro animátory volnočasových kroužků pro děti a mládež a sociální pracovnice odborného sociálního poradenství. Projekt byl realizován v roce 2009.

více o projektu „Vzdělávání pracovníků Diecézní charity ostravsko-opavské“

 

Vizitace v zařízeních sociálních služeb II.

Cílem projektu "Vizitace v zařízeních sociálních služeb II."bylo podpořit kvalitu sociálních služeb v jednotlivých zařízeních v působnosti Diecézní charity ostravsko-opavské, pojmenovat zjištěné nedostatky a navrhnout opatření k jejich odstranění. Projekt navázal na stejnojmenný úspěšně realizovaný projekt. Projekt byl realizován v roce 2009.

více o projektu „Vizitace v zařízeních sociálních služeb II.“

 

Spolupráce charitních středisek na tvorbě metodik služeb prostřednictvím odborných kolegií II.

Projekt "Spolupráce charitních středisek na tvorbě metodik služeb prostřednictvím odborných kolegií II." navázal na předchozí praktickou oborovou spolupráci pracovníků charitních středisek na území ostravsko-opavské diecéze s cílem vytvořit vnitřní metodické předpisy a zavést je do praxe jednotlivých zařízení v souladu se standardy kvality sociálních služeb. Projekt byl realizován v roce 2008.

více o projektu "Spolupráce charitních středisek na tvorbě metodik služeb prostřednictvím odborných kolegií II."

 

Zajištění pravidelné supervize pro pracovníky charitních sociálních služeb

Cílem projektu, bylo zajištění pravidelné supervize pro zaměstnance Diecézní charity ostravsko-opavské. Charitní pracovníci supervizi vzhledem ke specifikům své práce potřebují v rámci prevence syndromu vyhoření i profesní podpory. Tato supervizní setkání využily sociální pracovnice z šesti charit. Projekt byl realizován v roce 2008.

více o projektu „Zajištění pravidelné supervize pro pracovníky charitních sociálních služeb“

 

Vizitace v zařízeních sociálních služeb

Vizitace jsou nástrojem pro podporu a kontrolu kvality charitních služeb v jednotlivých charitách Diecézní charity ostravsko-opavské. Probíhají jako "malá inspekce" se zvýrazněnými složkami sebehodnocení vizitovaného zařízení a konzultační podpory ze strany vizitačního týmu. Cílem vyhodnotit úroveň kvality dané služby a aktivizovat pracovníky vizitovaných zařízení k realizaci opatření, která odstraní zjištěné nedostatky. Projekt byl realizován v roce 2008.

více o projektu „Vizitace v zařízeních sociálních služeb“

 

Spolupráce charitních středisek na tvorbě metodik služeb prostřednictvím odborných kolegií

Cílem projektu, bylo posílit praktickou spolupráci u pracovníků charitních středisek v rámci Diecézní charity ostravsko-opavské, které poskytují stejný či podobný typ sociální služby. Spolupráce a výměna zkušeností se týkala zejména dotváření metodických předpisů podle Procedurálních standardů kvality sociálních služeb a jejich zavádění do praxe s cílem zvýšit profesionalitu služeb poskytovaných charitními středisky. Projekt byl realizován v roce 2007.

více o projektu „Spolupráce charitních středisek na tvorbě metodik služeb prostřednictvím odborných kolegií“

Kurz po pracovníky v sociálních službách učených pro osoby sociálně vyloučené

Kvalifikační kurz byl určen pro pracovníky azylových domů a různých typů intervenčních služeb pro osoby sociálně vyloučené. Cílem kurzu bylo postupné naplňování kvalifikačních předpokladů pracovníků v sociálních službách podle zákona o sociálních službách, kteří pracují v těchto střediscích. Projekt byl realizován v roce 2007.

více o projektu „Kurz po pracovníky v sociálních službách učených pro osoby sociálně vyloučené“

Jde to i jinak

V rámci projektu byly realizovány dvě krátkodobé pobytové akce - třídenní  a čtyřdenní výlet pro děti ze sociokulturně znevýhodněného prostředí žijící v sociálně vyloučených lokalitách, které mají omezené zdroje a možnosti kvalitního a smysluplného trávení volného času.

Výlety se uskutečnily v době letních a podzimních prázdnin a vycházely z kontinuální práce s dětmi a mládeží, která v současné době probíhá v klubech pro děti a mládež ve Vesničce soužití v Ostravě-Muglinově a ve Středisku sociální aktivizace Horizont v Ostravě-Kunčičkách. Jejich hlavním smyslem bylo zapojení dětí do volnočasových aktivit obou zařízení a cílené působení odborníků v rámci prevence sociálně patologických jevů.

  • více o projektu "Jde to i jinak"

Terénní a komunitní aktivity v Ostravě – Kunčičkách

Cílem projektu bylo zintenzivnit práci terénních pracovníků v soc.vyloučené lokalitě Ostrava-Kunčičky, zlepšovat široké spektrum sociálních dovedností jejich obyvatel a přispět tím ke snížení následků sociálního vyloučení. Byly realizovány měsíční tématické akce: zdravé a úsporné vaření, šití na šicím stroji - opravy oděvů, jak podporovat děti v ZŠ a přípravit předškoláky na ZŠ, jak žít s dluhy a nepřijít  o bydlení apod.

  • více o projektu Terénní a komunitní aktivity v Ostravě – Kunčičkách

 

Tyto projekty byly podpořeny z rozpočtu Moravskoslezského kraje.

 

 

Podpořte nás
 
Podporují nás:

 

Logo OPZ barevné

 
Grafika1