Odborná kolegia Diecézní charity ostravsko-opavské (DCHOO)


Odborná kolegia jsou poradním orgánem ředitele DCHOO a nástrojem oborové spolupráce jednotlivých charitních zařízení a služeb v působnosti DCHOO. Sdružují vedoucí nebo jiné odborné pracovníky ze služeb stejného druhu a podobného zaměření, provozovaných místními Charitami.

Účelem setkávání členů odborných kolegií je vzdělávání a vzájemné předávání zkušeností, profesní růst pracovníků, podpora a sdílení dobré praxe; to vše s cílem zkvalitnit přímou péči a práci s klientem v poskytovaných sociálních službách. Kolegia řeší odborné problémy, posilují motivaci pro práci a dávají doporučení na změny vedoucí ke zvýšení kvality charitních služeb.

Sledují a připomínkují změny zákonů relevantních pro daný typ služby, sdílejí informace o možnostech, jak zajistit vzdělávání pro své pracovníky, jak získat prostředky na provoz a rozvoj svých zařízení a služeb. Mají možnost konzultace vnitřních pravidel své služby s průvodcem kvalitou sociálních služeb DCHOO nebo s jinými přizvanými odborníky. Každé kolegium může v součinnosti s koordinátorem DCHOO organizovat potřebné vzdělávací aktivity pro své členy (seminář, workshop, stáž apod.).

V r. 2019 pracuje v rámci DCHOO 10 odborných kolegií pro sociálně-zdravotní služby a čtyři kolegia pro další aktivity (kolegium projektových manažerů, ekonomů, koordinátorů dobrovolnictví a koordinátorů Tříkrálové sbírky).Podrobněji viz Směrnice ředitele DCHOO – Odborná kolegia DCHOO


Odborná kolegia pro sociální a sociálně-zdravotní služby