Podpořte nás

 

Diecézní charita ostravsko-opavská je neziskovou organizací. Pro realizaci našich aktivit a naši kvalitní službu potřebným je pro nás nezbytná podpora veřejnosti a veřejného sektoru, a to jak ve formě materiální, psychické, duchovní, ale také finanční. Podpora neziskového sektoru jak sférou komerční, tak také jednotlivci je jednou z charakteristik rozvinuté a společensky zodpovědné občanské společnosti. Konec konců, škála služeb poskytovaných našimi zařízeními je široká, a nikdo z nás nevíme, kdy některou z nich budeme sami potřebovat.

 

Podpořit můžete činnost Diecézní charity ostravsko-opavské jako celku, nebo se můžete podílet na činnostech jednotlivých středisek, anebo podpořit konkrétní aktivitu. O využití Vaší pomoci se můžete dočíst ve Výročních zprávách DCHOO. Informace o hospodaření pak naleznete v jejich ekonomických částech.

 

Co můžete podporou Diecézní charity ostravsko-opavské získat?

 • Podporou naší činnosti se můžete i Vy podílet na pomoci a službě lidem kolem nás, kteří je potřebují.
 • Samozřejmostí pro nás je veřejná prezentace Vaší pomoci (při respektování přání dárce), ať již na webových stránkách, vybraných tiskových materiálech, při konkrétních veřejných akcích, apod.
 • Další výhodou je možnost daňových odpočtů a to jak pro finanční, tak materiální dary. Zákon 586/1992 Sb. v platném znění o dani z příjmů umožňuje dárcům odečíst z daňového základu částky darů poskytnutých na charitativní účely. Fyzické osoby mohou podle § 15 odst. 8 od základu daně odečíst hodnotu darů, pokud jejich celková částka za zdanitelné období přesáhne 2% ze základu daně anebo činí alespoň 1000 Kč. Nejvýše však lze odečíst 10% ze základu daně. Právnické osoby dar mohou odečíst podle § 20 odst. 8, pokud částka činí alespoň 2000 Kč, nejvýše však 5% ze základu daně. Za účelem snížení daňového základu Vám můžeme vystavit darovací smlouvu anebo potvrzení o poskytnutí daru. V obojím případě však potřebujeme znát Vaše údaje (jméno, adresa, IČ, případně datum narození). Pro vystavení darovací smlouvy či potvrzení o poskytnutí daru se prosím obraťte na vedoucí ekonomického útvaru Ing. Gabrielu Hořínkovou ( e-mail: gabriela.horinkova@dchoo.charita.cz).

Jak pomoci?

 • Materiální pomoc
  Materiální podporu našich aktivit si, prosíme, domluvte s vedoucími jednotlivých středisek, anebo se obraťte na sekretariát (viz kontakty).
 • Finanční pomoc
  Finanční příspěvky a dary na podporu našich aktivit můžete osobně předat na sekretariátu v sídle Diecézní charity ostravsko-opavské (Kratochvílova 3, Ostrava) nebo vedoucím jednotlivých středisek (viz kontakty). Finanční příspěvky můžete také zaslat složenkou nebo bezhotovostním převodem na účet č. 24681090/ 5500, Raiffeisenbank a.s., pobočka Ostrava.
 • Níže uvedené variabilní symboly slouží ke specifikaci Vašeho příspěvku. O jednotlivých aktivitách a činnostech se dozvíte více na webových stránkách středisek, nebo kliknutím na textový odkaz.
  VS 910301 – celkové podpora Diecézní charity ostravsko-opavské
  VS 910302 – podpora činnosti Vesničky soužití
  VS 910303 – podpora činnosti Poradenského a informačního centra
  VS 910304 – podpora činnosti Střediska humanitární pomoci
 • VS v případě mimořádných událostíje vždy stanoven speciální symbol pro každou událost samostatně.
 • Mimoto je možné se zapojit také do veřejných sbírek, které jsou v kompetenci jednotlivých středisek. Každoročně se okolo svátků Tří králů koná celorepubliková Tříkrálová sbírka na podporu charitního díla adiecézní biskup vyhlašuje církevní sbírku na podporu Diecézní charity ostravsko-opavské (Svatodušní sbírka).
 • Duchovní pomoc
  Mimo materiální a finanční pomoc je pro nás také důležitá Vaše duchovní podpora. V tomto směru jsou obzvláště vhodná dvě období. Každoročně se koná pouť charit v ostravsko-opavské diecézi a v září si připomínáme sv. Vincence z Pauly, patrona charity. Děkujeme za Vaše modlitby.

Děkujeme za Vaši podporu a důvěru, vždyť POMÁHAT MŮŽEME VŠICHNI.