Rekonstrukce objektu pro sociální bydlení

Registrační číslo: CZ.06.2.56/0.0/0.0/18_104/0009311
Doba realizace: 27. 5. 2016 – 28. 2. 2021

Projekt reaguje na velké množství rodin s dětmi žijících na území statutárního města Ostravy, které žijí v nevyhovujících nebo v nestabilních podmínkách a které tudíž nejsou schopny pro své děti zajistit vhodné domácí prostředí pro jejich zdravý vývoj.

Jedná se především o rodiny žijící v prostředí ubytoven či azylových domech. (Jenom ubytoven se na území Ostravy nachází 40 a jejich počet v posledních letech významně rostl.). Velmi často jde o romské rodiny, které se navíc potýkají s diskriminací na trhu s byty a čelí i zájmům spekulantů s bydlením. Těmto lidem projekt nabídnul sociální bydlení doplněné komplexní odbornou podporou sociální služby. Rozšíří se tak možnost dostupného bydlení pro rodiny a jejich děti, které doposud nemohly být z kapacitních důvodů do sociálního bydlení, které organizace žadatele (DCHOO, středisko Šance domova) několik let provozuje, zařazeny.

Z tohoto důvodu jsme zakoupili nemovitost, která bude pro účely sociálního bydlení zrekonstruována. Bude vytvořeno 6 nových sociálních bytů.

Projekt je spolufinancován Evropskou unií.

EU a MMR

 

Komunitní práce v Osadě míru

Registrační číslo: CZ.03.2.60/0.0/0.0/15_026/0003884
Doba realizace: 1. 3. 2017 - 29. 2. 2020

Obyvatelé SVL jsou často vlivem svých životních okolností v situaci, která je nemotivuje k aktivnímu zájmu o okolí a o společné sousedské záležitosti. Jejich životní situace a životní neúspěšnost působí negativně na jejich sebevědomí i na schopnost mít vyšší životní cíle. Důsledkem je kromě neutěšené sociální situace jednotlivce nebo rodiny navíc i nezájem o věci mimo nejužší soukromí. Projekt komunitní práce má za cíl tuto situaci změnit a zájem o společné problémy a potřeby komunity podnítit, a to podporou diskuse obyvatel, ale i podporou aktivních obyvatel - zástupců komunity při jejich řešení.
Projekt navazuje na komunitní projekt, který byl v SVL Osada míru realizován v průběhu roku 2016 (název: Kunčičky - Osada míru).
Cíle projektu:
- aktivizace obyvatel Osady míru
- vytvoření prostorů pro komunikaci
- udržení a personální stabilizace jádrové skupiny Osady míru, která vznikla v rámci
předchozího projektu DCHOO v roce 2016
- alespoň 3 akce ročně na zvelebení společných prostor v SVL
- alespoň 3 akce ročně na podporu komunity v SVL

Realizací projektu se budeme snažit podstatně ovlivnit sociální situaci obyvatel v SVL Osada míru, naší snahou je:
- pozitivně změnit sociální klima v SVL Osada míru,
- zlepšit sousedské vztahy v lokalitě,
- rozvíjet komunitní aktivity obyvatel v lokalitě:
- zlepšit stav domů a jejich okolí v důsledku většího
zájmu obyvatel
- podpořit rozvoj samostatné orientace obyvatel lokality v základních občanských právech a povinnostech a rozvíjet jejich schopnosti uplatňovat svá práva a plnit své povinnosti.

Výstupem projektu bude také Evaluační zpráva, která bude kromě analýzy projektu a zvolených postupů obsahovat také opatření, která by měla v budoucnu eliminovat zjištěné nedostatky. V Evaluační zprávě bude uveden přehledný souhrn všech poznatků a doporučení, které ze zkušenosti s realizací projektu vyplynou. Evaluační zpráva bude přístupna v elektronické verzi na webových stránkách DCHOO.

Během realizace projektu bude podpořeno celkem 750 osob.

Projekt Komunitní práce v Osadě míru je financován z prostředků Evropského sociálního fondu prostřednictvím Operačního programu Zaměstnanost.

Logo OPZ barevné

 

Rozšíření sociální služby Šance domova

Registrační číslo: CZ.03.2.60/0.0/0.0/15_026/0003588
Doba realizace: 1. 3. 2017 - 29. 2. 2020


Projekt reaguje na základní potřebu stabilního bydlení velkého množství rodin s dětmi, které žijí v nevyhovujících nebo v nestabilních podmínkách. . Jedná se o rodiny bydlící v prostředí ubytoven, v hygienicky závadných bytech, bydlících bez právního důvodu, nelegálně u příbuzných a známých apod. žijící v sociálně vyloučených lokalitách na území města Ostravy. Velmi často jde o romské rodiny, které se navíc potýkají s diskriminací na trhu s byty a čelí i zájmům spekulantů s bydlením. Těmto rodinám projekt nabídne sociální bydlení doplněné o komplexní odbornou podporu sociální služby. Rozšíří se tak možnost dostupného bydlení pro rodiny a jejich děti, které doposud nemohou být z kapacitních důvodů do sociálního bydlení zařazeny.

Cíle projektu
Hlavním cílem projektu je zajistit rodinám s dětmi v bytové nouzi příležitost získat odpovídající a dostupné bydlení, aby rodiče těchto dětí měli reálnou možnost vytvořit svým dětem stabilní domov. Cílem je rovněž zajištění intenzivní podpory sociální služby těmto rodinám při odstraňování překážek a handicapů, které jim brání řešit samostatně bytovou nouzi. Projektem bude podpořeno alespoň 50 rodin v bytové nouzi, které budou zařazeny do programu Bydlení s doprovodným sociálním programem (BDSP). Stabilní bydlení a vlastní nájemní smlouvu získají rodiny, které úspěšně program absolvují, a to v bytě, který budou užívat po dobu své účasti v projektu jako sociální byt BDSP.
Cílem projektu je také odstranění individuálních příčin, které způsobily kritickou bytovou situaci rodiny tak, aby se co nejvíce snížilo riziko nového pádu rodiny do stejných problémů.
Tohoto cíle dosáhnou rodiny spoluprací se sociální službou, která bude rodiny všestranně podporovat při provádění konkrétních kroků dle jejichindividuálního plánu. .

Realizací projektu bude podstatně změněna sociální situace několika desítek rodin a jejich dětí, kterým bude zprostředkováno podnájemní bydlení a intenzivní individuální podpora sociální služby.
Důležitým výstupem projektu bude také Evaluační zpráva, která bude obsahovat návrhy opatření a ucelený přehled všech podmínek a kroků, nezbytných pro úspěšné provozování sociálního bydlení. Zpráva bude prezentována na závěrečné konferenci projektu a pro zájemce bude k dispozici na webových stránkách DCHOO.

Projekt je financován z prostředků Evropského sociálního fondu prostřednictvím Operačního programu Zaměstnanost.

Logo OPZ barevné

 

Metodickou podporou ke kvalitě

Registrační číslo: CZ.03.2.63/0.0/0.0/19_098/0015163
Doba realizace: 1. 7. 2020 - 30. 6. 2022

Cílem projektu je zvýšit kvalitu sociálních služeb poskytovaných Diecézní charitou ostravsko-opavskou a 14 oblastními charitami, zlepšit a zefektivnit procesy probíhající ve službách a nabídnout podporu osobám pečujícím o své blízké a usnadnit jim tak zvládání každodenní péče. Jednotlivých cílů bude dosaženo prostřednictvím zajištění metodické a supervizní podpory pracovníků, cvičných auditů kvality, odborných pracovních skupin - kolegií a setkání pro pečující. Celkem bude podpořeno 54 služeb.

Cíle projektu:

Cílem projektu je pozvednout kvalitu sociálních služeb, poskytovaných oblastními charitami
v působnosti Diecézní charity ostravsko-opavské (DCHOO), a to prostřednictvím zajištění metodické a supervizní podpory formou individuálních nebo skupinových konzultací ve službách, cvičných auditů kvality, pravidelných supervizí a síťování sociálních služeb prostřednictvím pracovních skupin (tzv. kolegií). Dalším cílem je nabídnout podporu osobám pečujícím o své blízké a usnadnit jim tak zvládání každodenní péče.

Metodické konzultace a kolegia poskytnou odbornou podporu minimálně 40 pracovníkům. Individuální a skupinová supervize zajištěna odborníkem, jakož i účast na pravidelných pracovních skupinách daného typu služeb, bude určena všem zapojeným službám. Celkem bude supervizemi podpořeno minimálně 70 pracovníků. 18-ti službám, které neprošly v uplynulých 4 letech souvislou metodickou podporou nebo cvičným auditem, bude poskytnuta zkušeným metodikem souvislá podpora formou konzultací zaměřených na všechny oblasti SQSS. Cvičným auditem v rozsahu 2 dnů bude podpořeno 13 vybraných služeb se zaměřením
na oblasti standardů 1.-5.,9.-10. a 15.

Odborná setkání pro pečující provedou účastníky vybranými úskalími péče o seniory, o dlouhodobě nemocné či o osoby s postižením. Zahrnou oblast syndromu vyhoření (jeho příčiny, důsledky) a možnosti duševní hygieny nebo relaxace jako cesty prevence vyhoření a podpory kvalitního života pečujících. Praktickým nácvikem dovedností si budou moci pečující vyzkoušet manipulaci na lůžku nebo pomoc se sebeobsluhou. Informováním o druzích zdravotních a kompenzačních pomůcek pak mohou získat lepší orientaci mezi nimi. Součástí setkání bude vstup odborníka (lékaře, fyzioterapeuta, apod.). Celkem bude jednotlivými aktivitami podpořeno minimálně 40 pečujících osob.

Projekt je financován z prostředků Evropského sociálního fondu prostřednictvím Operačního programu Zaměstnanost.

Logo OPZ barevné