Komunitní práce v Osadě míru

Registrační číslo: CZ.03.2.60/0.0/0.0/15_026/0003884
Doba realizace: 1. 3. 2017 - 29. 2. 2020

Obyvatelé SVL jsou často vlivem svých životních okolností v situaci, která je nemotivuje k aktivnímu zájmu o okolí a o společné sousedské záležitosti. Jejich životní situace a životní neúspěšnost působí negativně na jejich sebevědomí i na schopnost mít vyšší životní cíle. Důsledkem je kromě neutěšené sociální situace jednotlivce nebo rodiny navíc i nezájem o věci mimo nejužší soukromí. Projekt komunitní práce má za cíl tuto situaci změnit a zájem o společné problémy a potřeby komunity podnítit, a to podporou diskuse obyvatel, ale i podporou aktivních obyvatel - zástupců komunity při jejich řešení.
Projekt navazuje na komunitní projekt, který byl v SVL Osada míru realizován v průběhu roku 2016 (název: Kunčičky - Osada míru).
Cíle projektu:
- aktivizace obyvatel Osady míru
- vytvoření prostorů pro komunikaci
- udržení a personální stabilizace jádrové skupiny Osady míru, která vznikla v rámci
předchozího projektu DCHOO v roce 2016
- alespoň 3 akce ročně na zvelebení společných prostor v SVL
- alespoň 3 akce ročně na podporu komunity v SVL

Realizací projektu se budeme snažit podstatně ovlivnit sociální situaci obyvatel v SVL Osada míru, naší snahou je:
- pozitivně změnit sociální klima v SVL Osada míru,
- zlepšit sousedské vztahy v lokalitě,
- rozvíjet komunitní aktivity obyvatel v lokalitě:
- zlepšit stav domů a jejich okolí v důsledku většího
zájmu obyvatel
- podpořit rozvoj samostatné orientace obyvatel lokality v základních občanských právech a povinnostech a rozvíjet jejich schopnosti uplatňovat svá práva a plnit své povinnosti.

Výstupem projektu bude také Evaluační zpráva, která bude kromě analýzy projektu a zvolených postupů obsahovat také opatření, která by měla v budoucnu eliminovat zjištěné nedostatky. V Evaluační zprávě bude uveden přehledný souhrn všech poznatků a doporučení, které ze zkušenosti s realizací projektu vyplynou. Evaluační zpráva bude přístupna v elektronické verzi na webových stránkách DCHOO.

Během realizace projektu bude podpořeno celkem 750 osob.


Kontakty

Koordinátorka aktivit projektu:
Mgr. Lucie Pawlasová
lucie.pawlasova@dchoo.charita.cz
tel.: +420 731 625 876


Komunitní pracovnice:
Růžena Dunková
ruzena.dunkova@dchoo.charita.cz
tel.: +420 739 002 750

Mgr. Monika Bjelončíková
monika.bjeloncikova@dchoo.charita.cz,
tel.: +420 734 786 342

Projekt Komunitní práce v Osadě míru je financován z prostředků Evropského sociálního fondu prostřednictvím Operačního programu Zaměstnanost.

Logo OPZ barevné

 

Rozšíření sociální služby Šance domova

Registrační číslo: CZ.03.2.60/0.0/0.0/15_026/0003588
Doba realizace: 1. 3. 2017 - 29. 2. 2020


Projekt reaguje na základní potřebu stabilního bydlení velkého množství rodin s dětmi, které žijí v nevyhovujících nebo v nestabilních podmínkách. . Jedná se o rodiny bydlící v prostředí ubytoven, v hygienicky závadných bytech, bydlících bez právního důvodu, nelegálně u příbuzných a známých apod. žijící v sociálně vyloučených lokalitách na území města Ostravy. Velmi často jde o romské rodiny, které se navíc potýkají s diskriminací na trhu s byty a čelí i zájmům spekulantů s bydlením. Těmto rodinám projekt nabídne sociální bydlení doplněné o komplexní odbornou podporu sociální služby. Rozšíří se tak možnost dostupného bydlení pro rodiny a jejich děti, které doposud nemohou být z kapacitních důvodů do sociálního bydlení zařazeny.

Cíle projektu
Hlavním cílem projektu je zajistit rodinám s dětmi v bytové nouzi příležitost získat odpovídající a dostupné bydlení, aby rodiče těchto dětí měli reálnou možnost vytvořit svým dětem stabilní domov. Cílem je rovněž zajištění intenzivní podpory sociální služby těmto rodinám při odstraňování překážek a handicapů, které jim brání řešit samostatně bytovou nouzi. Projektem bude podpořeno alespoň 50 rodin v bytové nouzi, které budou zařazeny do programu Bydlení s doprovodným sociálním programem (BDSP). Stabilní bydlení a vlastní nájemní smlouvu získají rodiny, které úspěšně program absolvují, a to v bytě, který budou užívat po dobu své účasti v projektu jako sociální byt BDSP.
Cílem projektu je také odstranění individuálních příčin, které způsobily kritickou bytovou situaci rodiny tak, aby se co nejvíce snížilo riziko nového pádu rodiny do stejných problémů.
Tohoto cíle dosáhnou rodiny spoluprací se sociální službou, která bude rodiny všestranně podporovat při provádění konkrétních kroků dle jejichindividuálního plánu. .

Realizací projektu bude podstatně změněna sociální situace několika desítek rodin a jejich dětí, kterým bude zprostředkováno podnájemní bydlení a intenzivní individuální podpora sociální služby.
Důležitým výstupem projektu bude také Evaluační zpráva, která bude obsahovat návrhy opatření a ucelený přehled všech podmínek a kroků, nezbytných pro úspěšné provozování sociálního bydlení. Zpráva bude prezentována na závěrečné konferenci projektu a pro zájemce bude k dispozici na webových stránkách DCHOO.

Kontakty

Koordinátorka aktivit projektu:
Mgr. Lucie Pawlasová
lucie.pawlasova@dchoo.charita.cz
tel.: +420 731 625 876

Vedoucí sociální služby střediska Šance domova:
Bc. Jana Velčovská
sance.domova@dchoo.charita.cz

Projekt je financován z prostředků Evropského sociálního fondu prostřednictvím Operačního programu Zaměstnanost.

Logo OPZ barevné