Nízkoprahové zařízení pro děti a mládež (Otevřená budoucnost)

Předmětem projektu je poskytování sociální služby "§62 nízkoprahové zařízení pro děti a mládež" zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, v Komunitním centru Vesničky soužití v Ostravě - Muglinově a ve středisku Horizont v Ostravě - Kunčičkách. V rámci této sociální služby nabízíme dětem z cílové skupiny bezpečné, podnětné a vstřícné prostředí s širokou nabídkou nestrukturovaných volnočasových aktivit s cílem minimalizovat výskyt sociálně patologických jevů v cílové skupině a zaměřit se na prevenci záškoláctví, protidrogovou prevenci a na prevenci kriminality.

Při práci s cílovou skupinou vycházíme z osvědčené kombinace nabídky atraktivních volnočasových aktivit (kulturně-tematické workshopy, diskotéky, filmový klub, sportovní aktivity, výtvarné aktivity, jednorázové akce - např. Velikonoční workshopy, Den dětí, předvánoční odpoledne) a neformálního vzdělávání (tematické besedy, řešení individuálních záležitostí s dětmi a mladými, práce se skupinami dětí podle věku, skupinové hry, zážitková cvičení atd.).

Pracovníci vytvořili pro děti a mládež celoroční tematický preventivní program, který sestává z krátkých činností a úkolů, každý měsíc je věnován jednomu tématu, které reaguje na aktuální potřeby dětí (šikana, drogy, hygiena, rodinné vztahy, láska, škola, budoucí povolání apod.). V rámci těchto témat pak mají děti možnost zapojit se do předem připravených aktivit s preventivním charakterem. Dětem je nabízeno také nízkoprahové doučování.

 

Sociálně aktivizační služby ve Vesničce soužití a okolí

Projekt je zaměřen na poskytování sociální služby "§65 sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi" zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve Vesničce soužití v Ostravě – Muglinově a okolí. Tato služba zahrnuje širokou škálu aktivit zaměřených na sociální integraci rodin s dětmi nebo jejich členů. Klientům nabízíme základní sociální poradenství - sociální pracovníci jsou k dispozici v terénu i v Komunitním centru Vesničky soužití v provozních hodinách. Kromě poradenství si zde mohou klienti sjednat svou zakázku se sociální službou. Mezi nejčastěji řešené problémy patří zejména exekuce nebo zadlužení, bytová situace (ohrožení ztrátou bydlení z důvodu neplnění svých povinností, především finančních závazků), vyřizování úředních záležitostí a hledání či udržení si zaměstnání.

Rodinám s dětmi poskytujeme také terénní podporu v rodinách - asistenci při překonávání obtížných situací, nácviky nezbytných dovedností - hospodaření, zdravá výživa, podpora romských pěstounských rodin, podpora při vztahových problémech v rodině i mezi sousedy, při zvládání školních povinností dětí, pomoc se žádostmi, doprovody na úřady apod. Tuto formu pomoci využívá stále větší podíl klientů mimo Vesničku soužití.

Pro děti ve věku 3 – 7 let a jejich rodiče je určen Předškolní klub, tj. příprava předškolních dětí a jejich rodičů na školní docházku, kde děti ve věku 3-7 let získávají návyky, znalosti a dovednosti nutné pro vstup do základní školy a jejich rodiče informace a podporu pro zajištění dobrého zázemí těmto dětem. Předškolní klub probíhá 3x týdně ambulantní formou a 2x týdně v domácnostech.

Pro dospělé osoby jsou pořádány vzdělávací semináře a besedy na aktuální témata (finanční gramotnost, jak hospodařit, proč je vzdělání důležité apod.).

 

Horizont - středisko sociální aktivizace

Projekt je zaměřen na poskytování sociální služby "§65 sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi" zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách. Naše středisko sociální aktivizace Horizont v Ostravě – Kunčičkách realizuje po celou dobu své existence velké množství aktivit zaměřených na sociální integraci rodin z cílové skupiny a jejich členů a na prevenci sociálně patologických jevů v této lokalitě. Středisko nabízí širokou škálu aktivit: základní sociální poradenství (ambulantní i terénní), terénní pomoc rodinám v každodenních situacích (především v problematice bydlení, hledání zaměstnání, dluhové problematiky, sociálních vztahů, školních povinností dětí, pomoc se žádostmi, doprovody na úřady aj.), vzdělávací a výchovné aktivity pro děti, doučování a vzdělávací semináře pro dospělé (finanční gramotnost, besedy na aktuální témata apod.)

V rámci střediska je také provozován Předškolní klub, kde děti ve věku 3-7 let získají návyky, znalosti a dovednosti nutné pro vstup do ZŠ a jejich rodiče si posílí rodičovské kompetence. Probíhá terénní i ambulantní formou.

Rodinám s dětmi poskytujeme také terénní podporu v rodinách - asistenci při překonávání obtížných situací, nácviky nezbytných dovedností - hospodaření, podpora při vztahových problémech v rodině i mezi sousedy, při zvládání školních povinností dětí, pomoc se žádostmi, doprovody na úřady apod.

Cílovou skupinou jsou rodiny s dětmi ze sociálně vyloučených lokalit v Ostravě - Kunčičkách. Jedná se o skupinu s výraznými znaky sociálního vyloučení, jako jsou nezaměstnanost, dluhy, snížené sociální dovednosti, nízká kvalifikace, záškoláctví, drogová závislost, kriminalita. Hlavním cílem projektu je zajištění dobrých podmínek a zázemí pro zdravý vývoj dětí v rodinách z cílové skupiny za spolupráce rodičů a snížení výskytu sociálně-patologických jevů v cílové skupině.

 

Šance domova - sociální rehabilitace

Sociální služba pracuje s dospělými osobami nebo rodinami s dětmi, s trvalým nebo dlouhodobým pobytem v Ostravě, které se nacházejí v bytové krizi - tedy bydlí v nevyhovujících podmínkách nebo zcela bezprizorně, s častými změnami bydliště. Nabízí jim dlouhodobou terénní sociální podporu, a to v jejich stávajícím bydlišti nebo v sociálních bytech získaných od spolupracujících majitelů bytového fondu (především RESIDOMO) a podnajímaných klientům prostřednictvím DCHOO nebo jiných organizací - ZÁZEMÍ, CENTROM. Zpravidla po 2 letech bydlení v podnájmu s podporou služby Šance domova mohou klienti získat vlastní nájemní smlouvu; potom následuje půlroční "dohled" - méně intenzívní podpora sociální služby. Pak už klienti mohou žít dál samostatně, bez podpory sociální služby; mohou však také ve spolupráci pokračovat podle svých potřeb a osobních cílů.

Sociální pracovníci Šance domova pracují s motivovanými klienty na zlepšení jejich sociální situace, tak aby stabilizovali své příjmy a uměli řešit všechny své závazky a potřeby. U rodin s dětmi jde pak hlavně o zajištění podmínek pro zdravý vývoj dětí, které v rodinách vyrůstají. Služba nabízí klientům intenzivní podporu při řešení celého komplexu problémů (předlužení, hospodaření domácností, hledání zaměstnání, školní docházky a chování dětí, sousedského soužití, rodinných vztahů, lékařské péče; nabízí pomoc při jednání s institucemi včetně doprovodů apod.).

 

Šance domova - sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi

Sociální služba jako svou hlavní činnost realizuje program "Bydlení s doprovodným sociálním programem" (dále jen BDSP), který spočívá v práci s rodinami v bytové krizi, nabízí jim dlouhodobou terénní sociální podporu, a to v jejich stávajícím bydlišti nebo v sociálních bytech získaných od spolupracujících majitelů bytového fondu (především RESIDOMO) a podnajímaných klientům prostřednictvím DCHOO nebo jiných organizací - ZÁZEMÍ, CENTROM. Sociální pracovnice budou s motivovanými rodiči pracovat na stabilizaci situace rodin, na řešení hlavních příčin jejich bytové tísně, a to především s ohledem na zajištění podmínek pro zdravý vývoj dětí, které v rodinách vyrůstají. Program nabízí rodinám intenzivní podporu při řešení celého komplexu problémů (předlužení, hospodaření domácností, hledání zaměstnání, školní docházka a chování dětí, sousedské soužití, pomoc při jednání s institucemi včetně doprovodů, rodinné vztahy, lékařskou péči apod.).

 

Poradenské a informační centrum

Projekt poskytuje sociální službu „odborné sociální poradenství“ dle §37 zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách. V Poradenském a informačním centru (dále jen: poradna) se věnujeme lidem v nepříznivé životní situaci, kterou nejsou schopni vyřešit vlastními silami a která způsobuje jejich sociální vyloučení nebo k němu vede. Jedná se např. o tyto situace: nezaměstnanost nebo nedostatečná orientace na trhu práce; hrozící nebo faktická ztráta bydlení; zadluženost; potřeba zorientovat se ve své situaci; rodinné nebo sousedské problémy; potíže při uplatňování svých práv aj.

Klientům pomáháme tím způsobem, že je provázíme jejich situací, poskytujeme jim informace, rady, doprovázení a praktickou pomoc při vyřizování běžných i úředních záležitostí.

Jako jedna z mála poraden v Ostravě, zažádala naše poradna o akreditaci pro poskytování služeb v oblasti oddlužení podle § 390a insolvenčního zákona 182/2006 Sb. Nabízíme zpracování a podávání návrhu na oddlužení klienta. Poradna je také registrovaná u Ministerstva spravedlnosti, jako místo pomoci obětem trestných činů (dle zákona o obětech trestných činů). Klienti, kteří přicházejí se složitější zakázkou, mohou v poradně využít bezplatné konzultace s právníkem nebo psychologem.

Výjimečnou službou, kterou naše poradna v rámci své činnosti poskytuje, jsou bezplatné terapie (jednotlivcům, rodinám, párům...). Terapie jsou určeny lidem, kteří prožívají jakékoliv trápení (např. deprese, smutek z úmrtí blízké osoby, partnerské problémy atd.), se kterým si neví rady. Jsou poskytovány vyškoleným psychoterapeutem, který je jedním z našich poradců.

Svým rozmístěním poboček na území statutárního města Ostravy (centrum, Muglinov, Michálkovice) plní poradna roli dostupné nízkoprahové, "záchytné" služby pro řadu klientů, kteří se v systému sociálních služeb a institucí těžko orientují a bez podpory poradny by sotva dokázali řešit své problémy.

 

Ukrajinský festival 2018

Snahou ukrajinského festivalu je zprostředkovat široké veřejnosti setkání s ukrajinskou kulturou, tradicemi, zvyklostmi a také místní kuchyní. Diecézní charita ostravsko-opavská (dále jen DCHOO) plánuje uskutečnit 30. června 2018 jeho třetí ročník.

V rámci celodenního programu budou pro návštěvníky připravena hudební a taneční vystoupení, prezentace pojednávající o aktuální situaci na Ukrajině, výstava fotografií a ochutnávka ukrajinské kuchyně. Plánujeme hudební vystoupení hostů, kteří jsou nějakým způsobem svázáni s Ukrajinou. Mezi účinkujícími budou umělci jak z Ukrajiny, tak z České republiky - ukrajinská menšina, žijící na území ČR (taneční soubory, folklórní hudební skupiny apod.). Festivalové dění se bude odehrávat v centru Ostravy.

Do přípravy programu festivalu bude zapojena také naše ukrajinská partnerská organizace - Caritas Tyachiv, duchovní ze Zakarpatské Ukrajiny a sestry z Městečka milosrdenství sv. Mikuláše. Na organizaci festivalu se budou podílet také dobrovolníci, bez nichž bychom festival, vzhledem k omezenému rozpočtu, nemohli realizovat.

Festival se koná za finanční podpory Moravskoslezského kraje.

 

Oprava střechy a kotelny v Komunitním centru

DCHOO provozuje Komunitní centrum ve Vesničce soužití (Ostrava-Muglinov, Betonářská 790/12) od jeho výstavby a kolaudace v r. 2002. Přesto, že se jedná o relativně nový objekt, již během prvních let provozu jsme se začali potýkat s množstvím závad. Projekt řeší odstranění dvou nejzávažnějších problémů - zatékání do střechy Komunitního centra a poruchy kotelny ústředního topení.

V budově Komunitního centra Vesničky soužití jsou poskytovány tři sociální služby: odborné sociální poradenství, nízkoprahové zařízení pro děti a mládež a sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi. Realizace projektu zajistí zlepšení podmínek pro poskytování těchto sociálních služeb, a to jak pro klienty, tak pro pracovníky.

Opravy střechy ukončí ničení konstrukce budovy zatékáním a prodlouží její životnost, zmizí zavlhlé stěny a zabrání se výskytu plísní. Dále se zamezí výpadkům ústředního topení a nutnosti omezovat poskytování sociálních služeb v zimním období. Přidanou hodnotou bude snížení spotřeby energií v důsledku rekonstrukce kotelny a použití technologicky vyspělejších kotlů. Rovněž střecha bude mít po opravě lepší izolační vlastnosti, což se rovněž projeví úsporou energií.

Projekt je realizován v období od 1. 7. 2017 do 30. 6. 2018

 

Úprava prostor nízkoprahového zařízení pro děti a mládež

DCHOO provozuje NZDM na adrese Holvekova 44, Ostrava-Kunčičky od podzimu r. 2011. V té době poskytl prostory pro provoz zmíněné sociální služby MO Slezská Ostrava, a to v nově rekonstruovaném objektu. Brzy se však ukázalo, že prostory, které byly pro provoz NZDM určeny (cca 50m2), nestačí zájmu dětí z cílové skupiny. Proto jsme společně s MO hledali řešení, jak prostory rozšířit, a v loňském roce se naskytla příležitost pronajmout od MO pro potřeby NZDM sousedící prostory na stejné adrese, ve kterých se předtím nacházela provozovna krejčovství. Oba prostory se podařilo propojit a podlahová plocha NZDM se prakticky zdvojnásobila.

Připojené prostory však vyžadují další opravy a úpravy tak, aby mohly plnohodnotně sloužit klientům, protože trpí množstvím nedostatků (nerovnost podlah, stará dosluhující topná tělesa, výloha místo oken s úniky tepla, stejně tak stará netěsná a nefunkční kastlíková okna, nevhodné zázemí pro zaměstnance i pro individuální práci s klienty, staré netěsné vstupní dveře, elektroinstalace nevyhovující současným normám a přestože je prostor přízemní, není zajištěn bezbariérový přístup). Realizace projektu zajistí, aby i nově připojené prostory dosahovaly přijatelného standardu využívání i bezpečnosti, jako je tomu u již v minulosti rekonstruované části NZDM.

Projekt je realizován v období 1. 7. 2017 do 30. 6. 2018.

 

Jde to i jinak

Aktivity projektu jsou zaměřeny na děti a mládež ze dvou sociálně vyloučených lokalit Ostravy, ve kterých Diecézní charita ostravsko-opavská dlouhodobě působí. Konkrétně jde o lokality v Ostravě-Muglinově a Ostravě-Kunčičkách.

Projekt umožní realizovat celkem 2 čtyřdenní pobytové akce (letní) a 2 třídenní pobytové akce (podzimní) pro děti ze zmíněných sociálně vyloučených lokalit. Tyto výlety a pobytové akce považujeme za účinnou formu působení na děti a mládež ve smyslu prevence společensky patologických jevů, jako jsou drogy, drobná kriminalita, rasismus, xenofobie apod. Díky výletům budou děti moci strávit volný čas způsobem, který je pro ně přínosný a budou mít možnost poznat zajímavá místa Moravskoslezského kraje. Výlety napomohou do určité míry ovlivnit i postoje dětí a žebříček jejich hodnot žádoucím směrem, rozvíjet jejich sociální dovednosti a předcházet vzniku závadového chování.

Tyto projekty byly podpořeny z rozpočtu Moravskoslezského kraje.

 

 

Podpořte nás
 
Podporují nás:

 

Logo OPZ barevné

 
Grafika1

Partneři

 
 

Najdete nás také na:

 

Facebook Round  Instagram round social media icon free  Youtube round

Připojte se