Horizont - středisko sociální aktivizace

Projekt je zaměřen na poskytování sociální služby "§65 sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi" zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách. Naše středisko sociální aktivizace Horizont v Ostravě – Kunčičkách realizuje po celou dobu své existence velké množství aktivit zaměřených na sociální integraci rodin z cílové skupiny a jejich členů a na prevenci sociálně patologických jevů v této lokalitě. Středisko nabízí širokou škálu aktivit: základní sociální poradenství (ambulantní i terénní), terénní pomoc rodinám v každodenních situacích (především v problematice bydlení, hledání zaměstnání, dluhové problematiky, sociálních vztahů, školních povinností dětí, pomoc se žádostmi, doprovody na úřady aj.), poskytování sociální podpory rodinám na základě zpracovaného individuálního plánu dle konkrétní zakázky, nácviky nezbytných dovedností v rodinách (zásady rodinného hospodaření, zdravé výživy, dodržování závazků a povinností, základy občanských práv a povinností v souvislosti s bydlením pomoc při hledání zaměstnání - nácvik úspěšné sebeprezentace včetně zpracování CV, pomoc při zajištění prostorových, materiálních podmínek a emoční podpory dětem při zvládání školní docházky a pro zajištění jejich zdravého vývoje, apod.);

V rámci střediska je také provozován Předškolní klub, kde děti ve věku 2,5-5 let získají návyky, znalosti a dovednosti nutné pro vstup do MŠ nebo ZŠ a jejich rodiče si posílí rodičovské kompetence. Probíhá terénní i ambulantní formou. Jsou pořádány také besedy a setkání rodičů nad tématy, která vycházejí z potřeb a požadavků rodičů.

Cílovou skupinou jsou rodiny s dětmi ze sociálně vyloučených lokalit v Ostravě – Kunčičkách a přilehlém okolí. Jedná se o skupinu, která je dlouhodobě v nepříznivé životní situaci ohrožující zdravý vývoj dítěte, jako jsou ztráta bydlení, nezaměstnanost, výchovné problémy, patologické rizikové chování jednotlivých členů, apod.  Hlavním cílem projektu je zajištění dobrých podmínek a zázemí pro zdravý vývoj dětí v rodinách z cílové skupiny za spolupráce rodičů, přispění k prevenci sociálního vyloučení rodin a k jejich sociální integraci poskytováním systematické a komplexní podpory při řešení hlavních příčin krizové situace rodiny a dětí, které v ní vyrůstají a snížení výskytu sociálně-patologických jevů v cílové skupině.

         

Otevřená budoucnost (Nízkoprahové zařízení pro děti a mládež)

Předmětem projektu je poskytování sociální služby "§62 nízkoprahové zařízení pro děti a mládež" dle zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, v Komunitním centru Vesničky soužití v Ostravě - Muglinově a ve středisku Horizont v Ostravě - Kunčičkách. V rámci této sociální služby nabízíme dětem z cílové skupiny bezpečné, podnětné a vstřícné prostředí, ve kterém jim můžeme být na blízku v obtížných životních situacích, podporovat je při jejich zvládání a motivovat je k jejich aktivnímu řešení. To vše probíhá za pomoci poradenství a vzdělávacích i zábavných aktivit šitých klientům na míru.

Při práci s cílovou skupinou vycházíme z osvědčené kombinace nabídky atraktivních volnočasových aktivit (kulturně-tematické workshopy, výtvarné aktivity, zahrádkář, jednorázové akce - např. Velikonoční workshopy, Den dětí, Halloween workshop, předvánoční odpoledne) a neformálního vzdělávání (tematické besedy, finanční gramotnost, čtenářský klub, mladý záchranář, řešení individuálních záležitostí s dětmi a mladými, práce se skupinami dětí podle věku, skupinové hry, zážitková cvičení atd.).

Pracovníci vytvořili pro děti a mládež soubor tematických preventivních programů, který sestává z nejrůznějších témat, se kterými se děti a mládež setkávají. Každé téma je zpracované v souboru krátkých činností a úkolů, které jsou přizpůsobené klientům a přibližují jim dané téma. Součástí souboru jsou také „na míru“ zpracované pracovní a metodické listy.

Součástí služby v obou místech je i podpora při přípravě do školy, kdy má klient možnost přijít se školním úkolem nebo učivem.

V klubech bude působit také zahraniční dobrovolník, díky kterému mají klienti možnost se seznámit s jinou kulturou a jazykem a je pro ně i dobrou motivací ro vzdělávání se v angličtině.

 

Poradenské a informační centrum

Projekt poskytuje sociální službu „odborné sociální poradenství“ dle §37 zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách. V Poradenském a informačním centru (dále jen: poradna) se věnujeme lidem v nepříznivé životní situaci, kterou nejsou schopni vyřešit vlastními silami a která způsobuje jejich sociální vyloučení nebo k němu vede. Jedná se např. o tyto situace: nezaměstnanost nebo nedostatečná orientace na trhu práce; hrozící nebo faktická ztráta bydlení; zadluženost; potřeba zorientovat se ve své situaci; rodinné nebo sousedské problémy; potíže při uplatňování svých práv aj.

Klientům pomáháme tím způsobem, že je provázíme jejich situací, poskytujeme jim informace, rady, doprovázení a praktickou pomoc při vyřizování běžných i úředních záležitostí.

Jako jedna z mála poraden v Ostravě, máme akreditaci Ministerstva spravedlnosti pro poskytování služeb v oblasti oddlužení podle § 390a insolvenčního zákona 182/2006 Sb. Nabízíme zpracování a podávání návrhu na oddlužení klienta (dle zákona 182/2006 Sb.) Poradna je také registrovaná u Ministerstva spravedlnosti, jako místo pomoci obětem trestných činů (dle zákona o obětech trestných činů). Klienti, kteří přicházejí se složitější zakázkou, mohou v poradně využít bezplatné konzultace s právníkem nebo psychologem.

Výjimečnou službou, kterou naše poradna v rámci své činnosti poskytuje, jsou bezplatné terapie (jednotlivcům, rodinám, párům...). Terapie jsou určeny lidem, kteří prožívají jakékoliv trápení (např. dlouhodobá nezaměstnanost, úmrtí blízké osoby, partnerské problémy atd.), se kterým si neví rady. Jsou poskytovány vyškoleným poradcem (sociálním pracovníkem).

Svým rozmístěním poboček na území statutárního města Ostravy (centrum, Muglinov, Michálkovice) plní poradna roli dostupné nízkoprahové, "záchytné" služby pro řadu klientů, kteří se v systému sociálních služeb a institucí těžko orientují a bez podpory poradny by sotva dokázali řešit své problémy.

 

Sociálně aktivizační služby ve Vesničce soužití a okolí

Projekt je zaměřen na poskytování sociální služby "§65 sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi" zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách klientům z Vesničky soužití a z širokého okolí, také v lokalitě Ostrava – Michálkovice. Služba je poskytována především terénní formou, ale část provozní doby je ambulantní, sloužící zejména zájemcům o službu. Předností služby je dlouhodobý a komplexní přístup k celkové situaci rodiny. Tato služba zahrnuje širokou škálu aktivit zaměřených na sociální integraci rodin s dětmi nebo jejich členů a pracuje s rodinou zejména v těchto oblastech: finanční situace, vedení domácnosti, vztahové problémy, doprovody do institucí, hledání zaměstnání, zajištění adekvátního bydlení, celková péče o děti, rozvoj rodičovských kompetencí, podporou rodičů v oblasti vzdělávání dětí, orientace v systémech apod.

Základním principem sociální práce s rodinami je komplexní individuální přístup ke každé z nich. Činnosti a metody sociální služby nabízené klientům: informování a motivace cílové skupiny o poskytovaných službách, poskytování sociální podpory rodinám na základě zpracovaného individuálního plánu dle konkrétní zakázky (finanční gramotnost, hledání zaměstnání, zdravotní problémy, školní a jiné problémy dětí, školní docházka, aj.), nácviky nezbytných dovedností v rodinách (zásady rodinného hospodaření, zdravé výživy, dodržování závazků a povinností, základy občanských práv a povinností v souvislosti s bydlením, pomoc při hledání zaměstnání; nácvik úspěšné sebeprezentace včetně zpracování CV, pomoc při zajištění prostorových, materiálních podmínek a emoční podpory dětem při zvládání školní docházky a pro zajištění jejich zdravého vývoje, apod.); výchovná a vzdělávací činnost s rodiči a dětmi, rozvoj rodičovských dovedností a znalostí prostřednictvím systematických vzdělávacích a výchovných aktivit dle zpracovaných individuálních plánů (předškolní příprava dětí v rodinách za účasti rodičů).

Tyto aktivity budou mít za následek lepší podporu předškolních a školních dětí ze strany rodičů a v důsledku lepší začlenění dětí do vzdělávacího procesu, zvýšení sebevědomí, lepší školní výsledky apod.

 

Šance domova - Sociální rehabilitace

Předmětem projektu je provozování služby "Šance domova - sociální rehabilitace". Služba pracuje s dospělými osobami nebo rodinami s dětmi, s trvalým nebo dlouhodobým pobytem v Ostravě, které se nacházejí v bytové krizi - tedy bydlí v nevyhovujících podmínkách nebo zcela bezprizorně, případně často mění bydliště. Nabízí jim dlouhodobou terénní sociální podporu, a to v jejich stávajícím bydlišti nebo v sociálních bytech získaných od spolupracujících majitelů bytového fondu (především RESIDOMO) a podnajímaných klientům prostřednictvím dalších organizací (Zázemí, Centrom). Cílem je především nácvik a osvojení si návyků a dovedností, které klientům umožní bydlení si udržet. Zpravidla po 2 letech bydlení v podnájmu s podporou služby Šance domova mohou klienti získat vlastní nájemní smlouvu; potom následuje půlroční až roční méně intenzívní podpora sociální služby. Poté už většinou klienti zvládnou chod domácnosti bez podpory sociální služby. V případě nutnosti mohou opět službu kontaktovat a dle stanovené zakázky ji mohou znovu začít čerpat, ale je vždy poskytována pouze nezbytná míra podpory.

Sociální pracovníci Šance domova motivují klienty ke zlepšení jejich sociální situace, tak aby stabilizovali své hospodaření a uměli řešit všechny své závazky a potřeby. U rodin s dětmi jde pak hlavně o zajištění podmínek pro zdravý vývoj dětí, které v rodinách vyrůstají. Služba nabízí klientům intenzivní podporu při řešení široké škály životních situací, dále pomáhá při nácviku kompetencí, které jsou nezbytné pro řešení častých problémů (např. předlužení, hospodaření domácností, hledání zaměstnání, školní docházky a chování dětí, sousedského soužití, rodinných vztahů, lékařské péče); nabízí pomoc při jednání s institucemi včetně doprovodů apod. V případě složitých problémů směřují nebo doprovázejí klienty na příslušná odborná pracoviště.

 

Komunitní práce v Ostravě-Kunčičkách a v Ostravě-Přívoze

V lokalitě Ostrava-Kunčičky projekt navazuje na předchozí projekt financovaný z OPZ „Komunitní práce v Osadě míru“ (1. 3. 2017–29. 2. 2020), s kterým má shodné cíle: zlepšení úrovně bydlení a zlepšení sociálního klimatu obyvatel v sociálně vyloučené lokalitě (dále jen SVL) v Ostravě-Kunčičkách.


Projekt má dva záměry:

 1. Přenos zkušeností, které tým získal během realizace předchozího projektu do další SVL v Ostravě, konkrétně lokality Zadní Přívoz. Komunitní soc. pracovnice budou kontaktovat osoby v lokalitě a mapovat jejich problémy, jádrem této fáze bude aktivizace členů komunity. Ta povede k participaci a ke zplnomocnění při řešení problémů a vzniku jádrové skupiny. Jádrová skupina bude podporována tak, aby se postupně stala hybatelem dalšího rozvoje komunity: bude uskutečněno cca 10 setkání jádrové skupiny a setkávání s aktivními obyvateli v blízkých lokalitách, ve kterých rovněž probíhá komunitní práce, výměna zkušeností, povzbuzení.
 2. Poprojektová podpora skupiny aktivních obyvatel „Společná cesta“ v Ostravě-Kunčičkách, která vznikla během komunitní práce v minulosti a působí zde již 6 let. Je plánováno cca 20 setkání Společné cesty, týmová supervize skupiny (3 x 2 hodiny), 4 vzdělávací semináře pro cílovou skupinu se soc. právní tématikou (zaměstnanost, exekuce, bydlení apod.) dle zájmu cílové skupiny, dvoudenní stáž aktivních obyvatel z obou SVL (5 osob) v partnerské organizaci Centrum Koburgovo v Trnavě, které vykonává komunitní práci v místní SVL (nebude financováno z dotace statutárního města Ostrava).

V obou SVL se očekává uskutečnění řady komunitních aktivit, které vzejdou od aktivních obyvatel (akce typu úklid, malování, instalace laviček, sečení trávy, sportovní, kulturní akce pro děti a rodiny, kontaktování externích subjektů (radnice – zajištění oprava investic v lokalitě, majitelé bytů – údržba domů a bytů a další).

Hlavní cíle projektu jsou:

 • aktivizace obyvatel SVL Kunčičky-jih a SVL Zadní Přívoz;
 • vytvoření, udržení a personální stabilizace jádrových skupin v obou SVL;
 • pravidelná setkávání jádrové skupiny Společná cesta v SVL Kunčičky-jih a jádrové skupiny Zadní Přívoz;
 • min. 2 akce na zvelebení společných prostor v SVL;
 • min. 5 akcí na podporu komunity v SVL;
 • min. 4 jednání jádrové skupiny s aktéry mimo SVL;
 • rozvoj komunitních aktivit obyvatel v lokalitě;
 • zlepšení stavu domů a jejich okolí v lokalitě;
 • rozvoj samostatné orientace v základních občanských právech a povinnostech u cílové skupiny;
 • rozvoj schopnosti svá práva uplatňovat a své povinnosti plnit, lidé se naučí také brát své záležitosti do svých rukou, což v důsledku ovlivní i jejich soukromý život.


Projekty jsou realizovány s finanční podporou statutárního města Ostravy.

ostrava