Projekt je zaměřen na odstraňování bariér dětí pocházejících ze sociálně vyloučených romských lokalit při přístupu ke vzdělávání. Tito žáci ani jejich rodiče nepovažují často vzdělání za hodnotu, která v budoucnu významně ovlivní jejich život.

Projekt se svými aktivitami snaží zvýšit připravenost dětí se speciálními vzdělávacími potřebami na vstup do ZŠ, rozvíjet jejich klíčové kompetence, schopnosti a dovednosti. Podpora je směřována nejen k žákům, ale také rodičům, a to od předškolního věku, neboť motivující a podporující rodinné zázemí je základním prvkem úspěšnosti těchto dětí v počátečním vzdělávání.

Projekt spočívá v komplexní práci s předškolními dětmi a jejich rodiči s cílem připravit předškolní děti na úspěšný vstup do prvního stupně základní školy a pomoci vytvořit jim rodinné i mimoškolní zázemí, které by je motivovalo ke vzdělávání, a také k aktivnímu zapojování se do mimoškolních vzdělávacích a volnočasových aktivit.

Hlavní cílovou skupinou jsou děti předškolního věku se speciálními vzdělávacími potřebami a jejich rodiče pocházející ze sociokulturně znevýhodněného prostředí. Jedná se o příslušníky sociálně vyloučených romských lokalit žijící na území Slezské Ostravy - z Vesničky soužití a jejího okolí (Liščina, Muglinov, Hrušov) a z lokality Kunčičky:

1. předškolní děti ve věku 3 - 6 let

2. rodiče předškolních dětí a těchto žáků

3. školní děti

Tyto děti pocházejí ze sociálně slabých rodin (děti z neúplných rodin, děti drogově nebo jinak závislých rodičů, děti z rodin s nízkými příjmy, předlužených rodin aj.), z nichž mnohé jsou v evidenci OSPOD. Rodinné zázemí těchto žáků je většinou málo podnětné, rodiče je nemotivují ke vzdělávání, mnohdy nejsou schopni jim pomoci při zvládání probíraného učiva, neumí se s nimi "učit", často ani nejeví o školní výsledky svých dětí zájem, komunikace mezi školou a rodiči je problematická. Důsledkem je pak mnohdy záškoláctví dětí a předčasné opuštění ZŠ.

Aktivity projektu:

1) Terénní podpora rodin předškolních dětí

Terénní pracovnice budou navštěvovat děti a jejich rodiče v domácnostech, budou připravovat rodiče v souvislosti se školní docházkou jejich dětí, procvičovat dovednosti dítěte s dítětem a rodičem pod vedením pracovnice. Po nástupu dětí do ZŠ budou podporovat prvňáčky a jejich rodiče i v počátečním školním období.

2) Předškolní klub Horizont, Předškolní klub Vesnička soužití

Aktivita bude v každém předškolním klubu personálně zajištěna dvojicí pracovnic - pedagogický pracovník, asistent pedagogického pracovníka, které budou s dětmi a za účasti rodičů v prostorách Střediska sociální aktivizace Horizont v Ostravě - Kunčičkách a v prostorách Komunitního centra Vesničky soužití realizovat ambulantní část projektu. Program bude probíhat třikrát týdně v pracovních dnech kromě prázdnin, a to od 7:30 do 11:30, po celou dobu realizace projektu.

Pracovnice budou působit na rozvoj schopností dětí dle individuální potřeby - důraz bude kladen na hygienické a sociální návyky, na rozvoj paměti, jazykových schopností, logického myšlení, hudebního nadání, na rozvoj fyzických dispozic, hrubé i jemné motoriky, koordinace pohybových dovedností apod. Pro tyto účely bude na každé setkání připraven speciální program.

V průběhu roku bude pro děti a rodiče organizována celá řada fakultativních aktivit (ve spolupráci s městskou policií, hasiči, záchrannou stanicí, knihovnou, ZOO apod.).

3) Volnočasové aktivity

V rámci této aktivity nabídneme školním dětem obou středisek, ve kterých působí sociální služba nízkoprahové zařízení pro děti a mládež - dále jen NZDM (Depo a Klubík Horizont), rozšíření nabídky o dvě volnočasové aktivity:

Základy angličtiny

Děti se pravidelně setkávají s angličtinou prostřednictvím zahraničních dobrovolníků, kteří v obou střediscích každoročně působí a jsou tak motivovány se anglicky učit. V rámci projektu jim nabídneme v obou místech realizace kurzy základů angličtiny.

Každý kurz bude mít kapacitu 6 dětí. V každém středisku budou uskutečněny 3 běhy kurzů: duben - červen, září - prosinec, leden - březen v rozsahu 1 hodina/týden. Podle zájmu dětí mohou být některé pozdější kurzy koncipovány jako navazující pro úspěšné absolventy kurzů základních.

Tvořivé dílny

Děti v obou místech realizace projetu projevují zájem o výtvarné aktivity v rámci NZDM, protože zde pracují kvalifikovaní výtvarníci, kteří dětem mohou zprostředkovat neobvyklé výtvarné techniky a podnítit je k rozvoji vlastní tvořivosti.

Těmto dětem vytvoříme prostor pro rozvoj jejich talentu v kurzech pod vedením odborných lektorů v tvořivých dílnách Ateliér ve Vesničce soužití a Šikulové ve středisku Horizont. Každý kurz bude mít kapacitu 8 dětí. V obou střediscích se uskuteční 3 běhy kurzů: duben - červen, září - prosinec, leden - březen v rozsahu 2 hodiny/týden.

5) Vytvoření strategie fundraisingu, supervize zaměstnanců

Jedná se o doprovodnou aktivitu na podporu naší organizace:

podpora fundraisingu - vytvoření Strategie a systému řízení fundraisingu DCHOO 2016-2020 a supervizi pracovníků realizačního týmu projektu.

Projekt je realizován díky finančnímu grantu z Islandu, Lichtenštejnska a Norska v rámci EHP fondů.

Podpořeno grantem z Islandu, Lichtenštejnska a Norska v rámci EHP fondů.

www.fondnno.cz a www.eeagrants.cz