Kapacity pro rozvoj

Záměrem projektu Kapacity pro rozvoj byl posílit odborné kapacity Střediska humanitární pomoci a rozvojové spolupráce DCHOO a dvou nových partnerských organizací v Moldavsku a na Ukrajině, a to v oblasti samostatnosti, akce schopnosti a kooperace. Dále prohloubit existující spolupráci mezi SHPaRS a partnerskými organizacemi a přispět tak k šíření Zahraniční rozvojové spolupráce a ke tvorbě a realizaci dalších rozvojových a humanitárních projektů, také díky studijní návštěvě pracovníků střediska v organizaci Caritas Ukraine.

Cíle projektu:

 1. Posílit samostatnost, odbornost, kooperaci a akceschopnost nové ukrajinské partnerské organizace Mezinárodní unie dobrovolníků Ukrajiny a a moldavské organizace Sociálně zdravotní centrum „Svatá Maria“ Grigorauca.
 2. Získat nové zkušenosti a posílit kvalifikovanost pracovníků SHPaRS DCHOO.

Výstupy projektu:

 1. Teoreticko-praktický blok pro rozvoj partnerství v Moldavsku a na Ukrajině.
 2. Stáž pracovníků z partnerských organizací z Ukrajiny a Moldavska v ČR.
 3. Odpovídající materiálně technické vybavení partnerských organizací na Ukrajině a v Moldavsku.
 4. Studijní pobyt v Caritas Ukraine pro pracovníky SHPaRS.
 5. Jazyková vybavenost pracovníka SHPaRS.
 6. Nová databáze (db) podporovaných osob na Ukrajině a podporujících v ČR.

Obecně platí, že Moldavsko je první a Ukrajina druhou nejchudší zemí Evropy, proto bychom se chtěli tímto projektem zaměřit na posilování kapacit s partnerskými organizacemi v těchto zemích.

Za poslední roky se Ukrajina, ve které SHPaRS realizuje své projekty, výrazně změnila, nejen kvůli válečnému konfliktu na východě země, ale také kvůli politické a cenové nestabilitě, špatnému sociálnímu zabezpečení, migračním vlnám a celkové nejistotě. Ukrajinská společnost je stále silně ovlivněna érou socialismu, korupcí, nefungující infrastrukturou, alkoholismem a obrovskými sociálními rozdíly. Moldavsko je na tom v obecném měřítku podobně.

Základem pro efektivní ZRS jsou kvalitní a dostatečně vzdělaní partneři. Několik z našich partnerů má zkušenosti v určité oblasti rozvojové spolupráce (například pomoc dětem nebo seniorům), ale nově vzniklé partnerské organizace mají málo zkušeností v oblasti řízení NNO, spolupráce a fungování společných rozvojových projektů. Projektem přispějeme k navýšení partnerských i našich kapacit v potřebných oblastech a předáme odborné znalosti také našim partnerům, tak, abychom spolu mohli úspěšně vytvářet a realizovat společné projekty a přispět alespoň krůčkem k budování fungující občanské společnosti na Ukrajině i v Moldavsku.

Projekt byl realizován v období 1. 1. 2019 - 31. 12. 2019.

 

Kontrasty Ukrajiny

Díky finanční podpoře České rozvojové agentury realizovalo Středisko humanitární pomoci a rozvojové spolupráce Diecézní charity ostravsko-opavské v roce 2018 projekt s názvem „Kontrasty Ukrajiny“.

Cílem projektu bylo prostřednictvím marketingové kampaně zvýšit informovanost české veřejnosti o aktuálních a rozvojových tématech na Ukrajině a tím i jejich podporu Zahraniční rozvojové spolupráce (dále ZRS). Dosažení cíle projektu probíhalo prostřednictvím on-line marketingových nástrojů - sociálních sítí, newsletterů a eventů, kterými byly festival, komentované prohlídky a putovní výstavy. Všechny tyto marketingové nástroje čerpaly z  informací, fotografií a promo videí pořízených z cest na Ukrajinu a Moldavsko. Proto se každá z cest zaměřila na jedno z uvedených témat:

 • Dětské bezdomovectví (Děti ulice)
 • Stáří na Ukrajině
 • Pomoc lidem zasaženým válkou
 • Současná kultura
 • Cestování po Ukrajině

Projekt byl realizován v období 1. 1. 2018 - 31. 12. 2018.

Projekt mediálně podpořil:

magazin-patriot-logo

 

Moldavsko a Ukrajina – země blízké a vzdálené II

Projekt „Moldavsko a Ukrajina – země blízké a vzdálené II“ byl Střediskem humanitární pomoci a rozvojové spolupráce Diecézní charity ostravsko-opavské (dále SHPaRS DCHOO) realizován v průběhu roku 2016. Hlavním záměrem projektu bylo podpořit informovanost široké veřejnosti a mládeže o rozvojové spolupráci a životě v Moldavské republice a na Ukrajině a zapojit veřejnost do programů pomoci chudým zemím.

Cílovými skupinami projektu byly široká veřejnost, studenti a žáci základních a středních škol a také české a ukrajinské školy. Pro širokou veřejnost zejména v Moravskoslezském kraji jsme pořádali informační a osvětové akce a distribuovali tištěné a filmové materiály, které pomohou posílit zájem o dané země a témata a podnítit případné zájemce k aktivitám ve prospěch chudých/rozvojových zemí. Pro žáky a studenty byly připraveny přednášky a workshopy přímo ve školách, které navštěvují. Cílovou skupinu představovaly také české a ukrajinské školy, kterým byla nabídnuta možnost vytvořit vzájemná partnerství.

Konkrétní výstupy realizované v rámci projektu můžeme rozdělit do tří skupin. První skupinu aktivit představovaly aktivity na podporu zvýšení informovanosti široké veřejnosti o aktuální situaci zemí postsovětského prostoru: filmový dokument Důstojný život, druhý ukrajinský festival konaný v Ostravě, publikace o dobrovolnictví na Ukrajině „Dobrovolně na Ukrajině“ a publikace pojednávající o událostech na Majdanu „Střípky z Majdanu“.  Druhou skupinu aktivit představovaly aktivity na podporu posílení povědomí mládeže o ZRS: uskutečněné workshopy na školách a uzavřená partnerství škol. Třetí skupinu aktivit tvořily aktivity na podporu zapojení obyvatel do humanitárních a rozvojových programů pomoci těmto zemím: informační a osvětové akce pro širokou veřejnost, zapojení nových dárců a dobrovolníků.

Projekt byl realizován díky finanční podpoře z prostředků České rozvojové agentury a Ministerstva zahraničních věcí ČR v rámci Programu zahraniční rozvojové spolupráce ČR.

 

Moldavsko a Ukrajina - země blízké a vzdálené

Projekt „Moldavsko a Ukrajina – země blízké a vzdálené“ byl Střediskem humanitární pomoci a rozvojové spolupráce Diecézní charity ostravsko-opavské realizován v průběhu roku 2015. Hlavním záměrem projektu bylo podpořit informovanost široké veřejnosti a mládeže o rozvojové spolupráci a životě v Moldavské republice a na Ukrajině a zapojení veřejnosti do programů pomoci chudým zemím.

Aktivity projektu byly zaměřeny na několik cílových skupin. Hlavní cílovou skupinou byla široká veřejnost zejména v Moravskoslezském kraji, pro kterou bylo uspořádáno několik informačních akcí a byly pro ni vytvořeny tištěné a filmové materiály, které pomohou posílit zájem o dané země a témata a podnítit případné zájemce k aktivitám ve prospěch těchto zemí. Další skupinu tvořila mládež a studenti a žáci základních a středních škol, pro které byly připraveny přednášky a workshopy na jednotlivých školách. Cílovou skupinou byly také české a ukrajinské školy, kterým byla nabídnuta možnost vytvořit vzájemná partnerství. Nepřímou cílovou skupinu představovaly děti a senioři, které mohli dobrovolní dárci z řad široké veřejnosti finančně podpořit prostřednictvím programů Adopce na dálku a Důstojný život. Dalšími zainteresovanými stranami pak byla média a pracovníci médií, kteří byli informovány o aktivitách našeho střediska. Důležitým výstupem projektu byl vytvořený filmový dokument „Pohled představitelů různých náboženství na události Majdan“ a ukrajinský minifestival, který se uskutečnil v září v Ostravě.

Projekt byl realizován díky finanční podpoře z prostředků České rozvojové agentury a Ministerstva zahraničních věcí ČR v rámci Programu zahraniční rozvojové spolupráce ČR.

 

Kapacity pro transformaci

V průběhu roku 2015 byl Střediskem humanitární pomoci a rozvojové spolupráce Diecézní charity ostravsko-opavské (dále SHPaRS DCHOO) realizován projekt „Kapacity pro transformaci“. Cílem projektu bylo posílit a prohloubit odborné kapacity SHPaRS DCHOO v oblasti transformační spolupráce a vytvořit a prohloubit sítě spolupracujících NNO v ČR a na Ukrajině.

Cílovou skupinou projektu byli pracovníci neziskových organizací -  Střediska humanitární pomoci a rozvojové spolupráce Diecézní charity ostravsko-opavské a pracovníci ukrajinských neziskových organizací (Caritas Oleksandra Chiry Tyachiv, Caritas Melitopol a Ruch Molodych Kaluš).

Aktivity realizované v projektu byly zaměřené na prohlubování odborných kapacit pracovníků SHPaRS DCHOO a na vytváření nové a prohlubování stávající sítě spolupracujících neziskových organizací na Ukrajině prostřednictvím plánování a tvorby sítě partnerů, stáže v partnerských organizacích, setkávání partnerů a společného transformačního projektu.

Projekt byl realizován díky finanční podpoře z prostředků České rozvojové agentury a Ministerstva zahraničních věcí ČR v rámci Programu zahraniční rozvojové spolupráce ČR.

 

Partnerství pro Důstojný život

Projekt „Partnerství pro Důstojný život“ byl Střediskem humanitární pomoci Diecézní charity ostravsko-opavské (dále SHP DCHOO) realizován v lednu – prosinci roku 2014. Jeho cílem bylo vytvořit podmínky pro spolupráci SHP DCHOO a Caritas Moldova, iniciovat a efektivně implementovat rozvojové projekty v Moldavsku a posílit kapacity SHP DCHOO poskytovat účinně zahraniční rozvojovou pomoc.

Cílovou skupinou projektu byli pracovníci SHP DCHOO a Caritas Moldova, kteří společně implementovali projekt Důstojný život v Moldavsku (pomoc seniorům a zdravotně postiženým na principu adopce na dálku), senioři a zdravotně postižení žijící na hranici chudoby v Moldavsku, a také jednotlivé skupiny dárců anebo individuální dárci převážně z ČR.

Projekt položil základy pro poskytování pomoci potřebným v Moldavsku, byl vytvořen informační systém pro účinnou a efektivní pomoc prostřednictvím adopce na dálku, provedena podrobná analýza potřeb Zdravotně-sociálního centra v regionu Singerei a prohloubena spolupráce a partnerství s Caritas Moldova.

Projekt byl realizován díky finanční podpoře z prostředků České rozvojové agentury a Ministerstva zahraničních věcí ČR v rámci Programu zahraniční rozvojové spolupráce ČR.

 

Projekty realizované za podpory Ministerstva zahraničních věcí

 

Posilování kapacit v boji proti nemoci AIDS a v oblasti drogové závislosti

Projekt „Posilování kapacit v boji proti nemoci AIDS a v oblasti drogové závislosti“ byl Diecézní charitou ostravsko-opavskou realizován v průběhu roku 2012. Cílem tohoto projektu byla podpora růstu odborných kapacit Střediska humanitární pomoci Diecézní charity ostravsko-opavské (dále SHP DCHOO) poskytovat rozvojovou a humanitární pomoc zaměřenou zejména na problematiku nemoci AIDS a drogových závislostí. Dále bylo cílem navázání nové spolupráce s terapeutickými komunitami pro závislé a vybudovat základnu pro dlouhodobou spolupráci v oblasti ZRS s novými českými a ukrajinskými partnerskými organizacemi.

Aktivity realizované v rámci projektu by se daly rozdělit do tří skupin. Za prvé to bylo posílení a prohlubování odborných kapacit SHP DCHOO poskytovat pomoc v oblasti drogových závislostí a nemoci AIDS. Do této skupiny lze zařadit odborná školení pro pracovníka SHP DCHOO, účast na setkání Anti Drug East Europe Network (ADEEN) a absolvování jazykových kurzů. Druhou skupinu pak tvořilo navazování spolupráce a partnerství s českými a ukrajinskými NNO pracujícími v této oblasti a příprava společných projektů a aktivit na Ukrajině - vytipovávání nových projektů a aktivit, odborná supervize a vzdělávací kurzy českých NNO pro pracovníky terapeutických komunit (TK) na Ukrajině a propagační aktivity. Poslední skupinu aktivit byla spolupráce na společném projektu budování nového střediska pro klienty TK ve městě Starokostjantyniv a posílení stávajících kapacit TK na Ukrajině se zaměřením na pracovní terapii klientů

 

Tyto projekty byly podpořeny z prostředků České rozvojové agentury a Ministerstva zahraničních věcí ČR v rámci Programu zahraniční rozvojové spolupráce ČR.