Moldavsko a Ukrajina – země blízké a vzdálené II

Projekt „Moldavsko a Ukrajina – země blízké a vzdálené II“ byl Střediskem humanitární pomoci a rozvojové spolupráce Diecézní charity ostravsko-opavské (dále SHPaRS DCHOO) realizován v průběhu roku 2016. Hlavním záměrem projektu bylo podpořit informovanost široké veřejnosti a mládeže o rozvojové spolupráci a životě v Moldavské republice a na Ukrajině a zapojit veřejnost do programů pomoci chudým zemím.

Cílovými skupinami projektu byly široká veřejnost, studenti a žáci základních a středních škol a také české a ukrajinské školy. Pro širokou veřejnost zejména v Moravskoslezském kraji jsme pořádali informační a osvětové akce a distribuovali tištěné a filmové materiály, které pomohou posílit zájem o dané země a témata a podnítit případné zájemce k aktivitám ve prospěch chudých/rozvojových zemí. Pro žáky a studenty byly připraveny přednášky a workshopy přímo ve školách, které navštěvují. Cílovou skupinu představovaly také české a ukrajinské školy, kterým byla nabídnuta možnost vytvořit vzájemná partnerství.

Konkrétní výstupy realizované v rámci projektu můžeme rozdělit do tří skupin. První skupinu aktivit představovaly aktivity na podporu zvýšení informovanosti široké veřejnosti o aktuální situaci zemí postsovětského prostoru: filmový dokument Důstojný život, druhý ukrajinský festival konaný v Ostravě, publikace o dobrovolnictví na Ukrajině „Dobrovolně na Ukrajině“ a publikace pojednávající o událostech na Majdanu „Střípky z Majdanu“.  Druhou skupinu aktivit představovaly aktivity na podporu posílení povědomí mládeže o ZRS: uskutečněné workshopy na školách a uzavřená partnerství škol. Třetí skupinu aktivit tvořily aktivity na podporu zapojení obyvatel do humanitárních a rozvojových programů pomoci těmto zemím: informační a osvětové akce pro širokou veřejnost, zapojení nových dárců a dobrovolníků.

Projekt byl realizován díky finanční podpoře z prostředků České rozvojové agentury a Ministerstva zahraničních věcí ČR v rámci Programu zahraniční rozvojové spolupráce ČR.

 

Moldavsko a Ukrajina - země blízké a vzdálené

Projekt „Moldavsko a Ukrajina – země blízké a vzdálené“ byl Střediskem humanitární pomoci a rozvojové spolupráce Diecézní charity ostravsko-opavské realizován v průběhu roku 2015. Hlavním záměrem projektu bylo podpořit informovanost široké veřejnosti a mládeže o rozvojové spolupráci a životě v Moldavské republice a na Ukrajině a zapojení veřejnosti do programů pomoci chudým zemím.

Aktivity projektu byly zaměřeny na několik cílových skupin. Hlavní cílovou skupinou byla široká veřejnost zejména v Moravskoslezském kraji, pro kterou bylo uspořádáno několik informačních akcí a byly pro ni vytvořeny tištěné a filmové materiály, které pomohou posílit zájem o dané země a témata a podnítit případné zájemce k aktivitám ve prospěch těchto zemí. Další skupinu tvořila mládež a studenti a žáci základních a středních škol, pro které byly připraveny přednášky a workshopy na jednotlivých školách. Cílovou skupinou byly také české a ukrajinské školy, kterým byla nabídnuta možnost vytvořit vzájemná partnerství. Nepřímou cílovou skupinu představovaly děti a senioři, které mohli dobrovolní dárci z řad široké veřejnosti finančně podpořit prostřednictvím programů Adopce na dálku a Důstojný život. Dalšími zainteresovanými stranami pak byla média a pracovníci médií, kteří byli informovány o aktivitách našeho střediska. Důležitým výstupem projektu byl vytvořený filmový dokument „Pohled představitelů různých náboženství na události Majdan“ a ukrajinský minifestival, který se uskutečnil v září v Ostravě.

Projekt byl realizován díky finanční podpoře z prostředků České rozvojové agentury a Ministerstva zahraničních věcí ČR v rámci Programu zahraniční rozvojové spolupráce ČR.

 

Kapacity pro transformaci

V průběhu roku 2015 byl Střediskem humanitární pomoci a rozvojové spolupráce Diecézní charity ostravsko-opavské (dále SHPaRS DCHOO) realizován projekt „Kapacity pro transformaci“. Cílem projektu bylo posílit a prohloubit odborné kapacity SHPaRS DCHOO v oblasti transformační spolupráce a vytvořit a prohloubit sítě spolupracujících NNO v ČR a na Ukrajině.

Cílovou skupinou projektu byli pracovníci neziskových organizací -  Střediska humanitární pomoci a rozvojové spolupráce Diecézní charity ostravsko-opavské a pracovníci ukrajinských neziskových organizací (Caritas Oleksandra Chiry Tyachiv, Caritas Melitopol a Ruch Molodych Kaluš).

Aktivity realizované v projektu byly zaměřené na prohlubování odborných kapacit pracovníků SHPaRS DCHOO a na vytváření nové a prohlubování stávající sítě spolupracujících neziskových organizací na Ukrajině prostřednictvím plánování a tvorby sítě partnerů, stáže v partnerských organizacích, setkávání partnerů a společného transformačního projektu.

Projekt byl realizován díky finanční podpoře z prostředků České rozvojové agentury a Ministerstva zahraničních věcí ČR v rámci Programu zahraniční rozvojové spolupráce ČR.

 

Partnerství pro Důstojný život

Projekt „Partnerství pro Důstojný život“ byl Střediskem humanitární pomoci Diecézní charity ostravsko-opavské (dále SHP DCHOO) realizován v lednu – prosinci roku 2014. Jeho cílem bylo vytvořit podmínky pro spolupráci SHP DCHOO a Caritas Moldova, iniciovat a efektivně implementovat rozvojové projekty v Moldavsku a posílit kapacity SHP DCHOO poskytovat účinně zahraniční rozvojovou pomoc.

Cílovou skupinou projektu byli pracovníci SHP DCHOO a Caritas Moldova, kteří společně implementovali projekt Důstojný život v Moldavsku (pomoc seniorům a zdravotně postiženým na principu adopce na dálku), senioři a zdravotně postižení žijící na hranici chudoby v Moldavsku, a také jednotlivé skupiny dárců anebo individuální dárci převážně z ČR.

Projekt položil základy pro poskytování pomoci potřebným v Moldavsku, byl vytvořen informační systém pro účinnou a efektivní pomoc prostřednictvím adopce na dálku, provedena podrobná analýza potřeb Zdravotně-sociálního centra v regionu Singerei a prohloubena spolupráce a partnerství s Caritas Moldova.

Projekt byl realizován díky finanční podpoře z prostředků České rozvojové agentury a Ministerstva zahraničních věcí ČR v rámci Programu zahraniční rozvojové spolupráce ČR.

 

Tyto projekty byly podpořeny z prostředků České rozvojové agentury a Ministerstva zahraničních věcí ČR v rámci Programu zahraniční rozvojové spolupráce ČR.

Podpořte nás
 
Podporují nás:

 

Logo OPZ barevné

 
Grafika1

Partneři

 
 

Najdete nás také na:

 

Facebook Round  Instagram round social media icon free  Youtube round

Připojte se