Projekty realizované za podpory EU

 

 Kvalitně v terénní péči

Cestou k úspěchu

Rovné šance pro všechny děti

S kvalitou do praxe

Hlavním cílem projektu „S kvalitou do praxe“ je zvýšit úroveň znalostí pracovníků, posílit dovednosti jednotlivých zařízení poskytovat kvalitní sociální služby a vytvořit podmínky pro zavedení systému řízení kvality v zařízeních poskytujících sociální služby. Projekt spočívá v realizaci prakticky zaměřeného vzdělávání pracovníků v sociálních službách - tzv. kvalitářů, kteří by získané znalosti a dovednosti dále využívali v rámci svého zařízení a v zajištění dostatečné podpory ze strany manažerů těchto zařízení prostřednictvím vzdělávání v oblasti managementu a řízení.

Poznáním ke kvalitě

Projekt „Poznáním ke kvalitě“ byl zaměřen na řešení problematiky implementace národních standardů kvality v sociálních službách do praxe. Jeho cílem byla systémová podpora odborného vzdělávání poskytovatelů sociálních služeb, které by se následně projevovalo ve zvyšování kvality poskytovaných sociálních služeb. Tento vzdělávací projekt byl realizován v letech 2006 – 2008.

 

Podpůrné hodnocení kvality charitních služeb

Cílem projektu „Podpůrné hodnocení kvality charitních služeb jako impuls ke kontinuálnímu učení pracovníků a zvyšování kvality služeb DCHOO“ bylo zasáhnout širokou a z hlediska potřeb a nároků velmi rozmanitou cílovou skupinu a vytvořit základ funkčního systému umožňujícího nejen vzájemnou spolupráci mezi jednotlivými subjekty a kontrolu nástroji zřizovatele, ale také podporu k růstu odbornosti a kvality poskytovaných služeb. Projekt byl realizován v letech 2005 - 2007. 

 

Grundtvig - Young and adults for a better life

Leonardo da Vinci - Step

Projekt se snaží naplňovat EU strategii 2020, která si klade za cíl snížit míru nezaměstnanosti především v populaci osob ve věku 20-64 let na 75%. Dalším cílem je snížit počet osob, které opouští vzdělávací instituci před řádným ukončením vzdělání na 10%. V neposlední řadě je snahou zmíněné strategie snížit počet osob, které jsou přímo ohroženy chudobou a sociálním vyloučením.

Projekty realizované za podpory SROP

 

Rozvoj programů zaměstnanosti a prevence sociálně patologických jevů ve Vesničce soužití

Hlavním cílem projektu bylo předejít, popřípadě zamezit sociálnímu vyloučení obyvatel Vesničky soužití a jejího okolí a přispět k integraci ohrožených skupin, především Romů, na trhu práce. Snahou projektu bylo rovněž rozšířit nabídku Komunitního centra Vesničky soužití o nestrukturované aktivity zaměřené na děti a mládež a pokrýt tak zájem o tyto služby v dané lokalitě. Realizace projektu probíhala v letech 2006 – 2008.

více o projektu „Rozvoj programů zaměstnanosti a prevence sociálně patologických jevů ve Vesničce soužití“

Dětský domov rodinného typu v Řepištích

Smyslem projektu „Vybudování Dětského domova rodinného typu a prostor pro sociální integraci znevýhodněných osob v Řepištích“ bylo přispět k sociální integraci dětí vyrůstajících mimo rodinu a umístěných do ústavní výchovy, připravit je na přechod z ústavního zařízení do samostatného života a maximálně ho usnadnit. Realizace projektu probíhala v letech 2005 - 2006

více o projektu „Dětský domov rodinného typu v Řepištích“