Projekty realizované za podpory EU

 

S automobily k lepší péči

Registrační číslo: CZ.06.2.56/0.0/0.0/16_039/0002243
Doba realizace: 1. 8. 2017 - 31. 8. 2018

Hlavním cílem projektu bylo zvýšení kvality a dostupnosti terénních sociálních služeb, a to osobní asistence a pečovatelské služby poskytovaných oblastními charitami Diecézní charity ostravsko-opavské, a to Charitou Český Těšín, Charitou Hlučín a Charitou Studénka na území Moravskoslezského kraje, pořízením 7 automobilů pro kvalitní poskytování terénních sociálních služeb, obnovu a zkvalitnění technické základny stávajících sociálních služeb sociální práce.

Projekt byl spolufinancován Evropskou unií.

IROP_CZ_RO_B_C RGB

S automobily do terénu

Registrační číslo: CZ.06.2.56/0.0/0.0/16_040/0002236
Doba realizace: 1. 8. 2017 - 31. 8. 2018

Hlavním cílem projektu bylo zvýšení kvality a dostupnosti terénních sociálních služeb, a to osobní asistence, pečovatelské služby, sociální rehabilitace a sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi poskytovaných Diecézní charitou ostravsko-opavskou a osmi oblastními charitami na území Moravskoslezského a Olomouckého kraje (Charity Frenštát pod Radhoštěm, Charity Frýdek-Místek, Charity Jeseník, Charity Kopřivnice, Charity sv. Martina, Charity Odry, Charity Opava, Charity Ostrava), pořízením 25 automobilů pro kvalitní poskytování terénních sociálních služeb, obnovu a zkvalitnění technické základny stávajících sociálních služeb sociální práce.

Projekt byl spolufinancován Evropskou unií.

IROP_CZ_RO_B_C RGB

Pořízení osobních automobilů pro Diecézní charitu ostravsko-opavskou

Registrační číslo: CZ.1.10/2.1.00/38.01806
Doba realizace: 2.2. – 31.12.2015

Cílem projektu bylo pořízení 10 osobních automobilů pro 6 charit - Diecézní charitu ostravsko-opavskou, Charitu Krnov, Charitu Frýdek-Místek, Charitu Třinec, Charitu Nový Jičín a Charitu Frenštát pod Radhoštěm. Vozidla budou využívány k poskytování registrovaných sociálních služeb – sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi, pečovatelské služby, služby osobní asistence, noclehárnu, azylový dům - a pro zajištění provozních potřeb jednotlivých charit. Díky projektu bude zabezpečena stávající poptávka po sociálních službách a zároveň bude umožněno navýšení její kapacity.

Projekt byl realizován díky finanční podpoře Evropské unie prostřednictvím Regionálního operačního programu NUTS II Moravskoslezsko 2007-2013.

 EU_ROP                                                                                          

Kvalitně v terénní péči


Cestou k úspěchu


Rovné šance pro všechny děti


S kvalitou do praxe

Hlavním cílem projektu „S kvalitou do praxe“ je zvýšit úroveň znalostí pracovníků, posílit dovednosti jednotlivých zařízení poskytovat kvalitní sociální služby a vytvořit podmínky pro zavedení systému řízení kvality v zařízeních poskytujících sociální služby. Projekt spočívá v realizaci prakticky zaměřeného vzdělávání pracovníků v sociálních službách - tzv. kvalitářů, kteří by získané znalosti a dovednosti dále využívali v rámci svého zařízení a v zajištění dostatečné podpory ze strany manažerů těchto zařízení prostřednictvím vzdělávání v oblasti managementu a řízení.


Poznáním ke kvalitě

Projekt „Poznáním ke kvalitě“ byl zaměřen na řešení problematiky implementace národních standardů kvality v sociálních službách do praxe. Jeho cílem byla systémová podpora odborného vzdělávání poskytovatelů sociálních služeb, které by se následně projevovalo ve zvyšování kvality poskytovaných sociálních služeb. Tento vzdělávací projekt byl realizován v letech 2006 – 2008.


Podpůrné hodnocení kvality charitních služeb

Cílem projektu „Podpůrné hodnocení kvality charitních služeb jako impuls ke kontinuálnímu učení pracovníků a zvyšování kvality služeb DCHOO“ bylo zasáhnout širokou a z hlediska potřeb a nároků velmi rozmanitou cílovou skupinu a vytvořit základ funkčního systému umožňujícího nejen vzájemnou spolupráci mezi jednotlivými subjekty a kontrolu nástroji zřizovatele, ale také podporu k růstu odbornosti a kvality poskytovaných služeb. Projekt byl realizován v letech 2005 - 2007. 


Grundtvig - Young and adults for a better life


Leonardo da Vinci - Step

Projekt se snaží naplňovat EU strategii 2020, která si klade za cíl snížit míru nezaměstnanosti především v populaci osob ve věku 20-64 let na 75%. Dalším cílem je snížit počet osob, které opouští vzdělávací instituci před řádným ukončením vzdělání na 10%. V neposlední řadě je snahou zmíněné strategie snížit počet osob, které jsou přímo ohroženy chudobou a sociálním vyloučením.

Projekty realizované za podpory SROP

 

Rozvoj programů zaměstnanosti a prevence sociálně patologických jevů ve Vesničce soužití

Hlavním cílem projektu bylo předejít, popřípadě zamezit sociálnímu vyloučení obyvatel Vesničky soužití a jejího okolí a přispět k integraci ohrožených skupin, především Romů, na trhu práce. Snahou projektu bylo rovněž rozšířit nabídku Komunitního centra Vesničky soužití o nestrukturované aktivity zaměřené na děti a mládež a pokrýt tak zájem o tyto služby v dané lokalitě. Realizace projektu probíhala v letech 2006 – 2008.

více o projektu „Rozvoj programů zaměstnanosti a prevence sociálně patologických jevů ve Vesničce soužití“

Dětský domov rodinného typu v Řepištích

Smyslem projektu „Vybudování Dětského domova rodinného typu a prostor pro sociální integraci znevýhodněných osob v Řepištích“ bylo přispět k sociální integraci dětí vyrůstajících mimo rodinu a umístěných do ústavní výchovy, připravit je na přechod z ústavního zařízení do samostatného života a maximálně ho usnadnit. Realizace projektu probíhala v letech 2005 - 2006

více o projektu „Dětský domov rodinného typu v Řepištích“