Podpora integrace rodin s dětmi ze sociálně vyloučených romských lokalit

 

Cíl projektu

Hlavním cílem je zlepšení situace rodin, a to zvláště rodin dětí se speciálními vzdělávacími potřebami, pocházejících ze sociálně vyloučených romských lokalit, odstraňováním subjektivních i objektivních bariér bránících jim v přístupu ke vzdělání.

Projekt spočívá v komplexní sociální práci s dětmi předškolního a mladšího školního věku a s jejich rodiči, s cílem připravit předškolní děti na úspěšný vstup do běžné mateřské školy či prvního stupně základní školy a pomoci vytvořit jim rodinné i mimoškolní zázemí, které by je motivovalo ke vzdělávání.

Naší snahou je:

  • usnadnit předškolním dětem a jejich rodičům vstup do běžné mateřské školy nebo prvního ročníku povinné školní docházky jejich systematickou přípravou a podporou;
  •  posilovat hodnotu vzdělávání u dětí;
  • preventivně působit proti předčasnému odchodu žáků ze vzdělávacího systému podporou rodičů při řešení celkové sociální situace rodiny.

Projekt je realizován ve dvou střediscích Diecézní charity ostravsko-opavské (dále jen DCHOO):

  • Vesnička soužití v Ostravě - Muglinově
  • Středisko sociální aktivizace Horizont v Ostravě - Kunčičkách

Cílovou skupinou jsou rodiny s dětmi předškolního a mladšího školního věku, se speciálními vzdělávacími potřebami, pocházející ze sociokulturně znevýhodněného prostředí. Jedná se o rodiny žijící v sociálně vyloučených romských lokalitách na území Slezské Ostravy - z Vesničky soužití a jejího okolí (Liščina, Muglinov, Hrušov) a z lokality Kunčičky.

Terénní podpora rodin s předškolními dětmi a dětmi mladšího školního věku je realizována v rámci dvou registrovaných služeb „sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi“ dle § 65 zákona č.108/2006 Sb.

Očekáváme, že v průběhu roku 2017 bude projektem celkem podpořeno minimálně 80 osob, z toho asi 30 dětí a 50 rodičů.

Aktivity projektu

1) Nákup vybavení sociálních pracovníků pro terénní práci

Sociální pracovníci budou vybaveni potřebnými pracovními prostředky pro efektivní terénní sociální práci:

a) 2 ks notebooků

b) 4 ks mobilních telefonních přístrojů SMART telefon

Notebooky poslouží k vyhledávání potřebných informací a zaznamenávání průběhu sociální práce přímo na místech, kde bude realizována, tedy především v domácnostech rodin s dětmi.

„Chytré“ telefony využijí sociální pracovníci k rychlé orientaci v terénu, k vyhledávání informací a k operativní komunikaci mezi sebou.

 2) Komplexní sociální práce s rodinami předškolních dětí

Sociální pracovníci naštěvují děti a jejich rodiče v domácnostech a připravují rodiče i děti na změny související s nástupem do mateřské nebo základní školy, rozvíjí kompetence rodičů při práci na rozvoji dovedností dětí.

Pracovníci působí na rozvoj schopností dětí dle individuální potřeby a dle domluvy s rodiči - kladou důraz na hygienické a sociální návyky, na rozvoj paměti, nácvik sebeobsluhy, jazykových schopností, logického myšlení, hudebního nadání, na rozvoj fyzických dispozic, hrubé i jemné motoriky, koordinaci pohybových dovedností apod. V prostorách Střediska sociální aktivizace Horizont v Ostravě – Kunčičkách  a v prostorách Komunitního centra Vesničky soužití probíhá několikrát v měsíci setkání rodičů s dětmi s nabídkou besed, výtvarných aktivit a společných činností, které mají za cíl podpořit spolupráci mezi matkou/otcem a dítětem při běžných domácích činnostech.

Sociální pracovníci připravují také společné aktivity dětí, s jejichž rodinami v terénu pracují, s cílem podpořit jejich samostatnost a využívají motivační faktor zapojení se do dětského kolektivu. Pro tyto účely je na každé setkání připraven speciální program.

3)  Komplexní sociální práce s rodinami dětí mladšího školního věku

Po nástupu dětí do ZŠ podporují prvňáčky sociální pracovníci  - v případě potřeby a zájmu rodičů i v počátečním školním období. Pomáhají rodinám najít v domácím prostředí vhodný režim přípravy prvňáčka na vyučování, nastavují způsob komunikace se školou a porozumění jejím nárokům na žáka. Podporují rodiče v řešení případných problémů dítěte v počátcích školní docházky, tak aby dítě bylo posíleno v pozitivním přístupu ke školním povinnostem, aby rostlo jeho sebevědomí a chuť se učit.

Sociální pracovníci podporují rodiče také v jejich snaze o zlepšení celkové sociální situace rodiny, a to poskytnutím informací a doprovázením v komunikaci s relevantními institucemi.

Pro pohyb v terénu využívají pracovníci u aktivit č. 2 a 3 služební automobily.

4)   Kooperace na projektu

Sociální pracovníci obou sociálních služeb spolupracují s mateřskými školami v nejbližším okolí sociálně vyloučených lokalit (MŠ Nástupní v Ostravě – Kunčičkách, MŠ Keramická). Obsahem spolupráce je několik společných aktivit během roku, při kterých získvají děti možnost poznat prostředí mateřské školy.

Pracovníci udržují také úzký kontakt se základními školami v lokalitách (ZŠ Škrobálkova - Kunčičky, ZŠ Pěší - Muglinov) a díky komunikaci s nimi jsou schopni kvalitně připravit na zápis i ty děti, které mateřská škola z kapacitních důvodů nepřijala.

Cílem spolupráce je usnadnit dětem vstup do základní nebo mateřské školy, která už pro ně pak není velkou neznámou.

Časový plán

 Projekt je realizován v období 1.1. – 31.12.2017.

 

Tento projekt je realizován díky finanční podpoře Lesů České republiky, s. p.

LesyCR_horizontal_CMYK [Převedený]