Projekty realizované za podpory Moravskoslezského kraje

(Řazeno sestupně dle období realizace.)


2019

Ukrajinský festival 2019

Snahou ukrajinského festivalu je zprostředkovat široké veřejnosti setkání s ukrajinskou kulturou a také místní kuchyní. Diecézní charita ostravsko-opavská (dále jen DCHOO) uskutečnila 29. června 2019 jeho čtvrtý ročník.

V rámci programu byla pro návštěvníky připravena hudební a taneční vystoupení, výstava fotografií a ochutnávka ukrajinské kuchyně. Proběhla hudební vystoupení hostů, kteří jsou nějakým způsobem svázáni s Ukrajinou. Mezi účinkujícími byli umělci jak z Ukrajiny, tak z České republiky - ukrajinská menšina, žijící na území ČR (taneční soubory, folklórní hudební skupiny apod.). Festivalové dění se odehrávalo v centru Ostravy.

Do přípravy programu festivalu byla zapojena také naše ukrajinská partnerská organizace - Caritas Tyachiv a duchovní ze Zakarpatské Ukrajiny. Na organizaci festivalu se podíleli také dobrovolníci, bez nichž bychom festival, vzhledem k omezenému rozpočtu, nemohli realizovat.

Období realizace projektu: 1. 1. 2019–31. 7. 2019


2018/2019

Nízkoprahové zařízení pro děti a mládež 

Předmětem projektu je poskytování sociální služby "§62 nízkoprahové zařízení pro děti a mládež" zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, v Komunitním centru Vesničky soužití v Ostravě - Muglinově a ve středisku Horizont v Ostravě - Kunčičkách. V rámci této sociální služby nabízíme dětem z cílové skupiny bezpečné, podnětné a vstřícné prostředí s širokou nabídkou nestrukturovaných volnočasových aktivit s cílem minimalizovat výskyt sociálně patologických jevů v cílové skupině a zaměřit se na prevenci záškoláctví, protidrogovou prevenci a na prevenci kriminality.

Při práci s cílovou skupinou vycházíme z osvědčené kombinace nabídky atraktivních volnočasových aktivit (kulturně-tematické workshopy, diskotéky, filmový klub, sportovní aktivity, výtvarné aktivity, jednorázové akce - např. Velikonoční workshopy, Den dětí, předvánoční odpoledne) a neformálního vzdělávání (tematické besedy, řešení individuálních záležitostí s dětmi a mladými, práce se skupinami dětí podle věku, skupinové hry, zážitková cvičení atd.).

Pracovníci vytvořili pro děti a mládež celoroční tematický preventivní program, který sestává z krátkých činností a úkolů, každý měsíc je věnován jednomu tématu, které reaguje na aktuální potřeby dětí (šikana, drogy, hygiena, rodinné vztahy, láska, škola, budoucí povolání apod.). V rámci těchto témat pak mají děti možnost zapojit se do předem připravených aktivit s preventivním charakterem. Dětem je nabízeno také nízkoprahové doučování.

Období realizace projektu: rok 2018 a 2019

 

Sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi

Projekt je zaměřen na poskytování sociální služby "§65 sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi" zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve Vesničce soužití v Ostravě-Muglinově a okolí. Tato služba zahrnuje širokou škálu aktivit zaměřených na sociální integraci rodin s dětmi nebo jejich členů. Klientům nabízíme základní sociální poradenství - sociální pracovníci jsou k dispozici v terénu i v Komunitním centru Vesničky soužití v provozních hodinách. Kromě poradenství si zde mohou klienti sjednat svou zakázku se sociální službou. Mezi nejčastěji řešené problémy patří zejména exekuce nebo zadlužení, bytová situace (ohrožení ztrátou bydlení z důvodu neplnění svých povinností, především finančních závazků), vyřizování úředních záležitostí a hledání či udržení si zaměstnání.

Rodinám s dětmi poskytujeme také terénní podporu v rodinách - asistenci při překonávání obtížných situací, nácviky nezbytných dovedností - hospodaření, zdravá výživa, podpora romských pěstounských rodin, podpora při vztahových problémech v rodině i mezi sousedy, při zvládání školních povinností dětí, pomoc se žádostmi, doprovody na úřady apod. Tuto formu pomoci využívá stále větší podíl klientů mimo Vesničku soužití.

Pro děti ve věku 3 – 7 let a jejich rodiče je určen Předškolní klub, tj. příprava předškolních dětí a jejich rodičů na školní docházku, kde děti ve věku 3-7 let získávají návyky, znalosti a dovednosti nutné pro vstup do základní školy a jejich rodiče informace a podporu pro zajištění dobrého zázemí těmto dětem. Předškolní klub probíhá 3x týdně ambulantní formou a 2x týdně v domácnostech.

Pro dospělé osoby jsou pořádány vzdělávací semináře a besedy na aktuální témata (finanční gramotnost, jak hospodařit, proč je vzdělání důležité apod.).

Období realizace projektu: rok 2018 a 2019

 

Horizont - středisko sociální aktivizace

Projekt je zaměřen na poskytování sociální služby "§65 sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi" zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách. Naše středisko sociální aktivizace Horizont v Ostravě – Kunčičkách realizuje po celou dobu své existence velké množství aktivit zaměřených na sociální integraci rodin z cílové skupiny a jejich členů a na prevenci sociálně patologických jevů v této lokalitě. Středisko nabízí širokou škálu aktivit: základní sociální poradenství (ambulantní i terénní), terénní pomoc rodinám v každodenních situacích (především v problematice bydlení, hledání zaměstnání, dluhové problematiky, sociálních vztahů, školních povinností dětí, pomoc se žádostmi, doprovody na úřady aj.), vzdělávací a výchovné aktivity pro děti, doučování a vzdělávací semináře pro dospělé (finanční gramotnost, besedy na aktuální témata apod.)

V rámci střediska je také provozován Předškolní klub, kde děti ve věku 3-7 let získají návyky, znalosti a dovednosti nutné pro vstup do ZŠ a jejich rodiče si posílí rodičovské kompetence. Probíhá terénní i ambulantní formou.

Rodinám s dětmi poskytujeme také terénní podporu v rodinách - asistenci při překonávání obtížných situací, nácviky nezbytných dovedností - hospodaření, podpora při vztahových problémech v rodině i mezi sousedy, při zvládání školních povinností dětí, pomoc se žádostmi, doprovody na úřady apod.

Cílovou skupinou jsou rodiny s dětmi ze sociálně vyloučených lokalit v Ostravě - Kunčičkách. Jedná se o skupinu s výraznými znaky sociálního vyloučení, jako jsou nezaměstnanost, dluhy, snížené sociální dovednosti, nízká kvalifikace, záškoláctví, drogová závislost, kriminalita. Hlavním cílem projektu je zajištění dobrých podmínek a zázemí pro zdravý vývoj dětí v rodinách z cílové skupiny za spolupráce rodičů a snížení výskytu sociálně-patologických jevů v cílové skupině.

Období realizace projektu: rok 2018 a 2019

 

Šance domova - sociální rehabilitace

Sociální služba pracuje s dospělými osobami nebo rodinami s dětmi, s trvalým nebo dlouhodobým pobytem v Ostravě, které se nacházejí v bytové krizi - tedy bydlí v nevyhovujících podmínkách nebo zcela bezprizorně, s častými změnami bydliště. Nabízí jim dlouhodobou terénní sociální podporu, a to v jejich stávajícím bydlišti nebo v sociálních bytech získaných od spolupracujících majitelů bytového fondu (především RESIDOMO) a podnajímaných klientům prostřednictvím DCHOO nebo jiných organizací - ZÁZEMÍ, CENTROM. Zpravidla po 2 letech bydlení v podnájmu s podporou služby Šance domova mohou klienti získat vlastní nájemní smlouvu; potom následuje půlroční "dohled" - méně intenzívní podpora sociální služby. Pak už klienti mohou žít dál samostatně, bez podpory sociální služby; mohou však také ve spolupráci pokračovat podle svých potřeb a osobních cílů.

Sociální pracovníci Šance domova pracují s motivovanými klienty na zlepšení jejich sociální situace, tak aby stabilizovali své příjmy a uměli řešit všechny své závazky a potřeby. U rodin s dětmi jde pak hlavně o zajištění podmínek pro zdravý vývoj dětí, které v rodinách vyrůstají. Služba nabízí klientům intenzivní podporu při řešení celého komplexu problémů (předlužení, hospodaření domácností, hledání zaměstnání, školní docházky a chování dětí, sousedského soužití, rodinných vztahů, lékařské péče; nabízí pomoc při jednání s institucemi včetně doprovodů apod.).

Období realizace projektu: rok 2018 a 2019

 

Poradenské a informační centrum - odborné sociální poradenství

Projekt poskytuje sociální službu „odborné sociální poradenství“ dle §37 zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách. V Poradenském a informačním centru (dále jen: poradna) se věnujeme lidem v nepříznivé životní situaci, kterou nejsou schopni vyřešit vlastními silami a která způsobuje jejich sociální vyloučení nebo k němu vede. Jedná se např. o tyto situace: nezaměstnanost nebo nedostatečná orientace na trhu práce; hrozící nebo faktická ztráta bydlení; zadluženost; potřeba zorientovat se ve své situaci; rodinné nebo sousedské problémy; potíže při uplatňování svých práv aj.

Klientům pomáháme tím způsobem, že je provázíme jejich situací, poskytujeme jim informace, rady, doprovázení a praktickou pomoc při vyřizování běžných i úředních záležitostí.

Jako jedna z mála poraden v Ostravě, zažádala naše poradna o akreditaci pro poskytování služeb v oblasti oddlužení podle § 390a insolvenčního zákona 182/2006 Sb. Nabízíme zpracování a podávání návrhu na oddlužení klienta. Poradna je také registrovaná u Ministerstva spravedlnosti, jako místo pomoci obětem trestných činů (dle zákona o obětech trestných činů). Klienti, kteří přicházejí se složitější zakázkou, mohou v poradně využít bezplatné konzultace s právníkem nebo psychologem.

Výjimečnou službou, kterou naše poradna v rámci své činnosti poskytuje, jsou bezplatné terapie (jednotlivcům, rodinám, párům...). Terapie jsou určeny lidem, kteří prožívají jakékoliv trápení (např. deprese, smutek z úmrtí blízké osoby, partnerské problémy atd.), se kterým si neví rady. Jsou poskytovány vyškoleným psychoterapeutem, který je jedním z našich poradců.

Svým rozmístěním poboček na území statutárního města Ostravy (centrum, Muglinov, Michálkovice) plní poradna roli dostupné nízkoprahové, "záchytné" služby pro řadu klientů, kteří se v systému sociálních služeb a institucí těžko orientují a bez podpory poradny by sotva dokázali řešit své problémy.

Období realizace projektu: rok 2018 a 2019


2018

 

Šance domova - sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi

Sociální služba jako svou hlavní činnost realizuje program "Bydlení s doprovodným sociálním programem" (dále jen BDSP), který spočívá v práci s rodinami v bytové krizi, nabízí jim dlouhodobou terénní sociální podporu, a to v jejich stávajícím bydlišti nebo v sociálních bytech získaných od spolupracujících majitelů bytového fondu (především RESIDOMO) a podnajímaných klientům prostřednictvím DCHOO nebo jiných organizací - ZÁZEMÍ, CENTROM. Sociální pracovnice budou s motivovanými rodiči pracovat na stabilizaci situace rodin, na řešení hlavních příčin jejich bytové tísně, a to především s ohledem na zajištění podmínek pro zdravý vývoj dětí, které v rodinách vyrůstají. Program nabízí rodinám intenzivní podporu při řešení celého komplexu problémů (předlužení, hospodaření domácností, hledání zaměstnání, školní docházka a chování dětí, sousedské soužití, pomoc při jednání s institucemi včetně doprovodů, rodinné vztahy, lékařskou péči apod.).

Období realizace projektu: 1. 1. 2018–31. 12. 2018

 

Jde to i jinak

Aktivity projektu byly zaměřeny na děti a mládež ze dvou sociálně vyloučených lokalit Ostravy, ve kterých Diecézní charita ostravsko-opavská dlouhodobě působí. Konkrétně jde o lokality v Ostravě-Muglinově a Ostravě-Kunčičkách.

Díky projektu se děti měly možnost účastnit výletů (Dinopark Doubrava, ZOO Ostrava, Malý svět techniky – U6, Landek park Ostrava, Miniuni Ostrava a další) a letní čtyřdenní pobytové akce ve Vrbně pod Pradědem. Jednotlivých akcí se účastnilo celkem 50 dětí. Tyto výlety a pobytové akce považujeme za účinnou formu působení na děti a mládež ve smyslu prevence společensky patologických jevů, jako jsou drogy, drobná kriminalita, rasismus, xenofobie apod. Díky výletům měly děti možnost strávit volný čas způsobem, který je pro ně přínosný a poznaly zajímavá místa Moravskoslezského kraje. Výlety napomohou do určité míry ovlivnit i postoje dětí a žebříček jejich hodnot žádoucím směrem, rozvíjet jejich sociální dovednosti a předcházet vzniku závadového chování.

Projekt byl realizován díky finanční podpoře Moravskoslezského kraje v období 1. 5.–31. 12. 2018

 

Podpora profesního rozvoje pracovníků nízkoprah. zařízení pro děti a mládež

Projekt jel zaměřen na podporu profesního rozvoje a osobních kompetencí pracovníků Nízkoprahového zařízení pro děti a mládež: Střediska Vesničky soužití (Klub Depo) a Střediska Horizont (Klubík Horizont).

Jedním z hlavních cílů naší organizace je poskytovat klientům kvalitní služby, je proto tedy důležité neustále prohlubovat a zvyšovat profesní odbornost pracovníků, a to zejména v oblastech, se kterými se setkávají při běžné práci s klienty.

Pro sedm pracovníků obou středisek budou uskutečněny vzdělávací aktivity a individuální a skupinové supervize. Tito pracovníci pracují s cílovou skupinou dětí a mládeže ve věku od 6 – 19 let především ze sociálně znevýhodněných rodin, často se jedná o rizikové skupiny dětí s výrazným výskytem sociálně patologických jevů (záškoláctví, děti a mládež ohrožené drogovou závislostí, delikventní mládež, mládež, která předčasně a neúspěšně ukončila školní docházku, nezaměstnaná mládež, apod.). Práce s touto cílovou skupinou je velmi náročná, pravidelné supervize a možnost profesního rozvoje jsou pro pracovníky důležitým nástrojem podpory a také prevencí vyhoření.

Projekt byl realizován v období od 1. 1. 2018 do 31. 12. 2018.


2017/2018

Oprava střechy a kotelny v Komunitním centru

DCHOO provozuje Komunitní centrum ve Vesničce soužití (Ostrava-Muglinov, Betonářská 790/12) od jeho výstavby a kolaudace v r. 2002. Přesto, že se jedná o relativně nový objekt, již během prvních let provozu jsme se začali potýkat s množstvím závad. Projekt řeší odstranění dvou nejzávažnějších problémů - zatékání do střechy Komunitního centra a poruchy kotelny ústředního topení.

V budově Komunitního centra Vesničky soužití jsou poskytovány tři sociální služby: odborné sociální poradenství, nízkoprahové zařízení pro děti a mládež a sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi. Realizace projektu zajistí zlepšení podmínek pro poskytování těchto sociálních služeb, a to jak pro klienty, tak pro pracovníky.

Opravy střechy ukončí ničení konstrukce budovy zatékáním a prodlouží její životnost, zmizí zavlhlé stěny a zabrání se výskytu plísní. Dále se zamezí výpadkům ústředního topení a nutnosti omezovat poskytování sociálních služeb v zimním období. Přidanou hodnotou bude snížení spotřeby energií v důsledku rekonstrukce kotelny a použití technologicky vyspělejších kotlů. Rovněž střecha bude mít po opravě lepší izolační vlastnosti, což se rovněž projeví úsporou energií.

Projekt byl realizován v období od 1. 7. 2017 do 30. 6. 2018

 

Úprava prostor nízkoprahového zařízení pro děti a mládež

DCHOO provozuje NZDM na adrese Holvekova 44, Ostrava-Kunčičky od podzimu r. 2011. V té době poskytl prostory pro provoz zmíněné sociální služby MO Slezská Ostrava, a to v nově rekonstruovaném objektu. Brzy se však ukázalo, že prostory, které byly pro provoz NZDM určeny (cca 50m2), nestačí zájmu dětí z cílové skupiny. Proto jsme společně s MO hledali řešení, jak prostory rozšířit, a v loňském roce se naskytla příležitost pronajmout od MO pro potřeby NZDM sousedící prostory na stejné adrese, ve kterých se předtím nacházela provozovna krejčovství. Oba prostory se podařilo propojit a podlahová plocha NZDM se prakticky zdvojnásobila.

Připojené prostory však vyžadují další opravy a úpravy tak, aby mohly plnohodnotně sloužit klientům, protože trpí množstvím nedostatků (nerovnost podlah, stará dosluhující topná tělesa, výloha místo oken s úniky tepla, stejně tak stará netěsná a nefunkční kastlíková okna, nevhodné zázemí pro zaměstnance i pro individuální práci s klienty, staré netěsné vstupní dveře, elektroinstalace nevyhovující současným normám a přestože je prostor přízemní, není zajištěn bezbariérový přístup). Realizace projektu zajistí, aby i nově připojené prostory dosahovaly přijatelného standardu využívání i bezpečnosti, jako je tomu u již v minulosti rekonstruované části NZDM.

Projekt byl realizován v období 1. 7. 2017 do 30. 6. 2018.

 

Podpora profesního rozvoje pracovníků SAS Horizont

Projekt byl zaměřen na podporu profesního rozvoje a osobních kompetencí pracovníků Střediska sociální aktivizace Horizont: 5 sociálních pracovníků, 1 pracovníka v sociálních službách a vedoucího střediska. Celkem se jedná o 7 pracovníků.

Tito pracovníci pracují s cílovou skupinou osob s výraznými znaky sociálního vyloučení, jako jsou nezaměstnanost, dluhy, snížené sociální dovednosti, nízká kvalifikace, záškoláctví, drogová závislost, kriminalita. Práce s touto cílovou skupinou je velmi náročná, pravidelné supervize a možnost profesního rozvoje jsou pro pracovníky důležitým nástrojem podpory a také prevencí vyhoření.

V rámci projektu byly realizovány skupinové supervize a vzdělávací kurzy pro pracovníky a vytvořen informační leták a informační brožura Střediska Horizont.

Projekt byl realizován v období od 1.1. do 31.12.2017.

 

Slezská lilie 2017

Již sedmým rokem se v Ostravě uskutečnil mezinárodní křesťanský festival současné hudby Slezská lilie, který se konal ve dnech 8. 6. a 10. – 11. 6. 2017. Návštěvníci festivalu si mohli poslechnout to nejlepší ze současné hudby s poselstvím v podání americké reggae skupiny Christafari, polských MATE.O – TU, sboru Ostrava zpívá gospel či Voxela.

Hlavní program probíhal v sobotu 10. 6. 2017 na Náměstí Msgre Šrámka a v kostele sv. Václava v centru Ostravy. Festival zahájil poutavou talk show Zbigniew Czendlik, držitel ceny Magnesia litera 2017. Následovalo vystoupení Romana Dostála a Slávka Klecandra, kteří vytvořili svými komorně upravenými písněmi příjemnou atmosféru a zaplnili celý kostel. Vše pak završila Ellen Makumbirofa. Před katedrálou Božského spasitele se rozezněl sborový zpěv uskupení „Ostrava zpívá gospel“, netradičně také ve spojení s Lenkou Dusilovou. Vrcholem celého programu byl koncert skupiny Christafari, která ve večerních hodinách přilákala více jak 2 000 lidí.

Projekt byl realizován v období od 1.1. do 31.7.2017.


2016

Pořízení osobního automobilu

Díky tomuto projektu byl zakoupen automobil, který splňuje technické požadavky potřebné pro bezpečnou dopravu terénních pracovnic za klienty z dotčených částí města Ostravy, ale i pro dopravu a doprovod klientů do potřebných institucí. Realizace projektu zajistí, aby terénní pracovnice mohly efektivně využívat svou pracovní dobu a neztrácely čas zdlouhavými přesuny. Zvýšená mobilita pracovníků přinese i další efekty a úsporu času jak při práci s klienty (přesuny v terénu za klienty), tak při zajišťování dalších doplňkových činností, které jsou pro provoz soc. služby nezbytné (zajištění nákupů, vyřizování provozních záležitostí, apod.).

Projekt byl realizován v období od 1. 1. 2016 do 31. 12. 2016 díky finanční podpoře Moravskoslezského kraje.

 

Slezská Lilie 2016

Šestý ročník mezinárodního hudebního festivalu Slezská lilie chtěl být letos lidem ještě blíž a tak se jeho program odehrával 11. a 12. června 2016 na větším počtu míst a pódií, než bylo v minulosti zvykem. Toto rozšíření zaznamenalo úspěch a pestrý program se těšil zájmu více než dvěma tisícům návštěvníků nejen z různých koutů republiky, ale i ze zahraničí. Právě zahraniční interpreti tvořili osu sobotního programu, který probíhal v kostele sv. Václava, v Avion Shopping Parku a na Náměstí Msgre Šrámka v centru Ostravy. Mluvené slovo i hudební program přilákal stovky posluchačů, nejzaplněnější však bylo náměstí před katedrálou Božského Spasitele v centru Ostravy, kde si příznivci kvalitní hudby vychutnali vystoupení polského pěveckého sboru TGD, slovenského objevu Simony Martausové a instrumentálně vyspělé keltské rockové kapely Iona z Irska. Závěr programu poté obstaral nezapomenutelný videomapping na průčelí katedrály. Neděle patřila tradičně hlavní kostelní scéně v Ostravě – Kunčičkách, které festival opět významně oživil. Příjemné setkání desítek rodin s dětmi a dalších mnoha set účastníků pak uzavřela svým vystoupením legenda undergroundové scény Roman Dragoun. Kromě již zmíněných interpretů vystoupili také Pavel Helan, Žamboši, Roman Dostál, Marabe, SBM, Adam Bubík a další. Velkému zájmu se těšily také přednášky zaměřené na pomoc v rodinných a manželských krizí, či povídání o službě potřebným lidem na Slovensku, kterého se pro velký loňský úspěch opět chopil P. Marián Kuffa. Festival Slezská lilie se konal pod záštitou Mons. Františka Václava Lobkowicze, O. Praem, biskupa Ostravsko-opavské diecéze a Ing. Zbyňka Pražáka, Ph.D., náměstka primátora statutárního města Ostrava, a také místostarosty Městského obvodu Moravská Ostrava a Přívoz Dalibora Mouky. Výtěžek z dobrovolného vstupného tentokrát pomohl nevidomým v Domově sv. Cyrila a Metoděje pro zrakově postižené ve Vlaštovičkách, který provozuje Charita Opava. Ovšem služba tohoto domova nebyla jediná, se kterou se návštěvníci festivalu setkali. Prezentovány byly také další obecně prospěšné (nejen charitní) aktivity. Cíl festivalu, vytvářet klidnou atmosféru lidské sounáležitosti a pokusit se překonávat bariéry společenských předsudků nejen za pomocí hudby, se opět nadmíru podařilo splnit. Tentokrát tomu napomohlo i rozšíření festivalu, které se setkalo mezi návštěvníky s pozitivním ohlasem. Klidnou, přátelskou a radostnou atmosféru festivalu si mohli vychutnat také diváci TV Noe, na které běžel přímý přenos z této akce.

Projekt byl realizován v období od 11. 6. 2016 do 12. 6. 2016 díky finanční podpoře Moravskoslezského kraje.

 

Jde to i jinak

Aktivity projektu byly zaměřeny na děti a mládež ze dvou sociálně vyloučených lokalit Ostravy, ve kterých Diecézní charita ostravsko-opavská dlouhodobě působí. Konkrétně šlo o lokality v Ostravě - Muglinově a v Ostravě - Kunčičkách. Projekt umožnil realizovat celkem pět jednodenních výletů, dvě čtyřdenní pobytové akce, dvě třídenní pobytové akce a jednu dvoudenní pobytovou akci pro děti ze zmíněných sociálně vyloučených lokalit. Díky výletům mohly děti strávit volný čas způsobem, který byl pro ně přínosný, měly možnost poznat zajímavá místa Moravskoslezského kraje, jednodenní výlety navíc zábavnou formou obohatily znalosti dětí. Výlety do určité míry napomohly ovlivnit postoje dětí a žebříček jejich hodnot žádoucím směrem, rozvíjet jejich sociální dovednosti a předcházet vzniku závadového chování. Cílem projektu nebyly pouze jednorázové výlety, ale nastartování dlouhodobé preventivní práce s cílovou skupinou dětí a mládeže.

Projekt byl realizován v období od 1. 1. 2016 do 31. 12. 2016 díky finanční podpoře Moravskoslezského kraje.

 

Kunčičky  - Osada Míru

Cílem projektu bylo zlepšení úrovně bydlení a zlepšení sociálního klimatu obyvatel v sociálně vyloučené lokalitě Osada míru v Ostravě – Kunčičkách. Hlavním prostředkem k dosažení pokroku bylo zlepšení komunikace uvnitř sociálně vyloučené lokality, ale i směrem k partnerům mimo ni; samo vytváření prostorů pro komunikaci bylo důležitým výstupem projektu.

Záměrem projektu byla rovněž podpora a aktivizace obyvatel Osady Míru a udržení jádrové skupiny, získávání a motivování nových členů jádrové skupiny a rozšíření skupiny aktivně působících obyvatel v  lokalitě – předávání znalostí, hodnot, zkušeností a umění komunikace. Díky realizaci projektu se obyvatelé aktivně zapojili do řešení technických problémů bytů nebo domů s majitelem, zlepšilo se prostředí v domech a vytipovali se kontaktní osoby ve vchodech. Dalším výstupem projektu bylo uspořádání akcí komunitního typu pro budování vztahů a pro neformální setkávání (akce pro rodiny, pro rodiče s malými dětmi, sportovní a kulturní akce pro děti i dospělé apod.). Hlavním cílem všech aktivit bylo sjednocení komunity obyvatel Osady míru a jejich podpora k aktivní participaci na řešení společných záležitostí.

Projekt byl realizován v období od 1. 1. 2016 do 31. 12. 2016 za finanční podpory Moravskoslezského kraje, Úřadu vlády České republiky a Rady vlády pro záležitosti romské menšiny.


2015

Znám svá práva

Cílem projektu byla pomoc rodinám s dětmi, které se ocitli v sociálně ohrožující situaci, a to především pro nedostatečné právní povědomí o svých právech a povinnostech a pro nerespektování právních postupů v záležitostech rodiny. Projekt byl realizován v sociálně vyloučené lokalitě Ostrava - Kunčičky, kde Diecézní charita ostravsko-opavská provozuje Středisko sociální aktivizace Horizont. Pracovnicí s rodinami řešili jejich aktuální problémy a navíc zvyšovali právní povědomí cílové skupiny.  Ve většině případů se jednalo o problematiku půjček a předcházení zadlužení, institutu oddlužení, zadluženosti související s bydlením (např. jak předejít vysokému vyúčtování za služby spojené s bydlením, drobné opravy v nájemním bydlení - co hradí nájemce a co pronajímatel, na co si dávat pozor při uzavírání nájemních smluv a dodatků k nájemním smlouvám a co by mělo být obsahem nájemních smluv, jaké má pravomoci exekutor a jaké práva a povinnosti dlužník apod.) a oblasti zaměstnanosti (jaké jsou druhy pracovního poměru a na co si dát pozor při uzavírání pracovní smlouvy, co by mělo být obsahem pracovní smlouvy, jak vypadá pracovní pohovor apod.).

Projekt byl realizován v období od 1. 6. 2015 do 31. 12. 2015 díky finanční podpoře Moravskoslezského kraje.


2014


Profesní rozvoj a metodická podpora pracovníků DCHOO

Tento projekt byl zaměřen na podporu profesního rozvoje a osobních kompetencí pracovníků a to ve dvou poradnách DCHOO (Poradenském a informačním centru, Poradně Vesničky soužití), ve třech střediscích sociálně aktivizačních služeb pro rodiny s dětmi (SAS Vesnička soužití, SAS Středisko sociální aktivizace Horizont, Šance domova) a na dvou pracovištích nízkoprahového zařízení pro děti a mládež (Vesnička soužití, Středisko sociální aktivizace Horizont). Celkový počet pracovníků podpořených v rámci projektu činil 21 osob.

Pracovní týmy obou středisek využily podporu nezávislého odborníka ve formě supervize, jejímž cílem bylo podpořit odborné kompetence a týmovou komunikaci v práci s cílovou skupinou, tvořenou jednotlivci i rodinami v nepříznivé sociální situaci. Pracovníci se také účastnili dvoudenního semináře na téma „Jednání se zájemcem o službu pod vedením Mgr. Ivy Kuchyňkové, inspektorky kvality MPSV.

Projekt byl realizován díky finanční podpoře Moravskoslezského kraje v období 1. 3. – 31. 12. 2014.

 

Opravy v nízkoprahovém zařízení pro děti a mládež Vesničky soužití

Hlavním cílem projektu bylo zajistit lepší podmínky pro provozování sociální služby nízkoprahového zařízení pro děti a mládež v Komunitním centru Vesničky soužití v Ostravě – Muglinově prostřednictvím opravy podlahy, výmalby místnosti a nákupu nových protipožárních dveří.

Díky projektu mohly být vybroušeny a nalakovány parkety o celkové výměře 94,6 m², vymalovaná místnost a byly také nakoupeny nové protipožární dveře, které nahradily dřívější, již dlouhodobě poškozené.

Nově opravené prostory zajistily dětem z cílové skupiny bezpečné, podnětné a vstřícné prostředí, kde mohou trávit čas volnočasovými aktivitami, které pomáhají k minimalizaci výskytu sociálně patologických jevů v cílové skupině.

Projekt byl realizován díky finanční podpoře Moravskoslezského kraje v období 1. 1. – 31. 12. 2014.

 

Podpora bydlení a komunitní práce v Ostravě – Kunčičkách

Projekt byl zaměřen na zvýšení kvality bydlení a podporu komunitního života obyvatel sociálně vyloučené lokality v Ostravě - Kunčičkách. 

Terénní sociální pracovníci Střediska sociální aktivizace Horizont poskytovali klientům po celou dobu projektu pomoc při řešení jejich bytové situace. Pomáhali jim analyzovat svou bytovou a celkovou sociální situaci, vyhledat vhodný byt, zprostředkovat jednání s majetelem, doprovodili je na prohlídku a poskytli poradenskou pomoc při uzavírání smlouvy. S již bydlícími klienty řešili aktuální problémy - např. pomoc při sepsání žádosti majiteli bytu o opravy atd.

Rodinám s dětmi, které na bydlení nemohli dosáhnout, zprostředkovávali kontakt se sociální službou Šance domova.

Mládeži a mladým lidem v lokalitě nabízeli naši terénní  pracovníci možnost zapojit se do volnočasových aktivit a motivovali je také k dobrovolné činnosti  (např. pomoc při vedení volnočasových aktivit pro mladší děti, přípravě Mikulášské besídky, Dne dětí apod.).

Celkem bylo jednotlivými aktivitami projektu podpořeno 261 osob žijících v sociálně vyloučené lokalitě Ostrava–Kunčičky.

Projekt byl realizován díky finanční podpoře Moravskoslezského kraje v období 1. 1. – 31. 12. 2014.

 

Zkušenosti z realizace projektů Vesnička soužití a Horizont

Hlavím cílem projektu bylo předávání dlouhodobých pozitivních i negativních zkušeností zaměstnanců Diecézní charity ostravsko-opavské formou odborných seminářů, exkurzí, stáží a praxí studentům.

Dalším záměrem bylo vytvoření prostoru pro diskuzi o problematice sociálního začleňování, příčinách vyloučení, metodách a formách práce s cílovou skupinou klientů.

Projekt byl realizován formou odborných seminářů, které probíhaly v prostorách Střediska sociální aktivizace Horizont v Ostravě – Kunčičkách. Celkem proběhlo 5 odborných seminářů, kterých se účastnili studenti z Ostravské univerzity, Vyššíí odborné školy sociální Ostrava – Mariánské Hory a Soukromé střední odborné školy Frýdek – Místek. Důležitou součástí projektu byly odborné praxe, stáže a exkurze studentů vysokých, vyšších a středních odborných škol se sociálním zaměřením, které proběhly na Vesničce soužití a Středisku sociální aktivizace Horizont.

Ve všech službách se studenti seznámili s náplní práce sociálních pracovníků a pracovníků v sociálních službách, s cílovými skupinami služeb a zejména s reálným světem klientů. Praxemi prošlo na obou střediscích celkem 15 studentů.

Projekt byl realizován díky finanční podpoře Moravskoslezského kraje v období 1. 1. – 31. 12. 2014.

 

Tyto projekty byly realizovány díky finanční podpoře Moravskoslezského kraje.