Projekty realizované za podpory statutárního města Ostrava

 

Otevřená budoucnost

Předmětem projektu je poskytování sociální služby "§62 nízkoprahové zařízení pro děti a mládež" zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, v Komunitním centru Vesničky soužití v Ostravě - Muglinově a ve středisku Horizont v Ostravě - Kunčičkách. V rámci této sociální služby nabízíme dětem z cílové skupiny bezpečné, podnětné a vstřícné prostředí s širokou nabídkou nestrukturovaných volnočasových aktivit s cílem minimalizovat výskyt sociálně patologických jevů v cílové skupině a zaměřit se na prevenci záškoláctví, protidrogovou prevenci a na prevenci kriminality.

Při práci s cílovou skupinou vycházíme z osvědčené kombinace nabídky atraktivních volnočasových aktivit (kulturně-tématické workshopy, diskotéky, filmový klub, sportovní aktivity, výtvarné aktivity, jednorázové akce - např. Velikonoční workshopy, Den dětí, předvánoční odpoledne) a neformálního vzdělávání (tematické besedy, řešení individuálních záležitostí s dětmi a mladými, práce se skupinami dětí podle věku, skupinové hry, zážitková cvičení atd.).

Pracovníci vytvořili pro děti a mládež celoroční tematický preventivní program, který sestává z krátkých činností a úkolů, každý měsíc je věnován jednomu tématu, které reaguje na aktuální potřeby dětí (šikana, drogy, hygiena, rodinné vztahy, láska, škola, budoucí povolání apod.). V rámci těchto témat pak mají děti možnost zapojit se do předem připravených aktivit s preventivním charakterem. Dětem je nabízeno také nízkoprahové doučování.

Sociálně aktivizační služby ve Vesničce soužití a okolí

Projekt je zaměřen na poskytování sociální služby "§65 sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi" zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve Vesničce soužití v Ostravě – Muglinově a okolí. Tato služba zahrnuje širokou škálu aktivit zaměřených na sociální integraci rodin s dětmi nebo jejich členů. Klientům nabízíme základní sociální poradenství - sociální pracovníci jsou k dispozici v terénu i v Komunitním centru Vesničky soužití v provozních hodinách. Kromě poradenství si zde mohou klienti sjednat svou zakázku se sociální službou. Mezi nejčastěji řešené problémy patří zejména exekuce nebo zadlužení, bytová situace (ohrožení ztrátou bydlení z důvodu neplnění svých povinností, především finančních závazků), vyřizování úředních záležitostí a hledání či udržení si zaměstnání.

Rodinám s dětmi poskytujeme také terénní podporu v rodinách - asistenci při překonávání obtížných situací, nácviky nezbytných dovedností - hospodaření, zdravá výživa, podpora romských pěstounských rodin, podpora při vztahových problémech v rodině i mezi sousedy, při zvládání školních povinností dětí, pomoc se žádostmi, doprovody na úřady apod. Tuto formu pomoci využívá stále větší podíl klientů mimo Vesničku soužití.

Pro děti ve věku 3 – 7 let a jejich rodiče je určen Předškolní klub, tj. příprava předškolních dětí a jejich rodičů na školní docházku, kde děti ve věku 3-7 let získávají návyky, znalosti a dovednosti nutné pro vstup do základní školy a jejich rodiče informace a podporu pro zajištění dobrého zázemí těmto dětem. Předškolní klub probíhá 3x týdně ambulantní formou a 2x týdně v domácnostech.

Pro dospělé osoby jsou pořádány vzdělávací semináře a besedy na aktuální témata (finanční gramotnost, jak hospodařit, proč je vzdělání důležité apod).

Horizont - středisko sociální aktivizace

Projekt je zaměřen na poskytování sociální služby "§65 sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi" zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách. Naše středisko sociální aktivizace Horizont v Ostravě – Kunčičkách realizuje po celou dobu své existence velké množství aktivit zaměřených na sociální integraci rodin z cílové skupiny a jejich členů a na prevenci sociálně patologických jevů v této lokalitě. Středisko nabízí širokou škálu aktivit: základní sociální poradenství (ambulantní i terénní), terénní pomoc rodinám v každodenních situacích (především v problematice bydlení, hledání zaměstnání, dluhové problematiky, sociálních vztahů, školních povinností dětí, pomoc se žádostmi, doprovody na úřady aj.), vzdělávací a výchovné aktivity pro děti, doučování a vzdělávací semináře pro dospělé (finanční gramotnost, besedy na aktuální témata apod.)

V rámci střediska je také provozován Předškolní klub, kde děti ve věku 3-7 let získají návyky, znalosti a dovednosti nutné pro vstup do ZŠ a jejich rodiče si posílí rodičovské kompetence. Probíhá terénní i ambulantní formou.

Rodinám s dětmi poskytujeme také terénní podporu v rodinách - asistenci při překonávání obtížných situací, nácviky nezbytných dovedností - hospodaření, podpora při vztahových problémech v rodině i mezi sousedy, při zvládání školních povinností dětí, pomoc se žádostmi, doprovody na úřady apod.

Cílovou skupinou jsou rodiny s dětmi ze sociálně vyloučených lokalit v Ostravě - Kunčičkách. Jedná se o skupinu s výraznými znaky sociálního vyloučení, jako jsou nezaměstnanost, dluhy, snížené sociální dovednosti, nízká kvalifikace, záškoláctví, drogová závislost, kriminalita. Hlavním cílem projektu je zajištění dobrých podmínek a zázemí pro zdravý vývoj dětí v rodinách z cílové skupiny za spolupráce rodičů a snížení výskytu sociálně-patologických jevů v cílové skupině.

Sociální rehabilitace

Předmětem projektu je provozování služby „Šance domova - sociální rehabilitace“. Služba pracuje s dospělými osobami nebo rodinami s dětmi, s trvalým nebo dlouhodobým pobytem v Ostravě, které se nacházejí v bytové krizi - tedy bydlí v nevyhovujících podmínkách nebo zcela bezprizorně, s častými změnami bydliště. Nabízí jim dlouhodobou terénní sociální podporu, a to v jejich stávajícím bydlišti nebo v sociálních bytech získaných od spolupracujících majitelů bytového fondu (především RESIDOMO) a podnajímaných klientům prostřednictvím DCHOO nebo jiných organizací - ZÁZEMÍ, CENTROM. Zpravidla po 2 letech bydlení v podnájmu s podporou služby Šance domova mohou klienti získat vlastní nájemní smlouvu; potom následuje půlroční "dohled" - méně intenzívní podpora sociální služby. Pak už klienti mohou žít dál samostatně, bez podpory sociální služby; mohou však také ve spolupráci pokračovat podle svých potřeb a osobních cílů.

Sociální pracovníci Šance domova pracují s motivovanými klienty na zlepšení jejich sociální situace, tak aby stabilizovali své příjmy a uměli řešit všechny své závazky a potřeby. U rodin s dětmi jde pak hlavně o zajištění podmínek pro zdravý vývoj dětí, které v rodinách vyrůstají. Služba nabízí klientům intenzivní podporu při řešení celého komplexu problémů (předlužení, hospodaření domácností, hledání zaměstnání, školní docházky a chování dětí, sousedského soužití, rodinných vztahů, lékařské péče; nabízí pomoc při jednání s institucemi včetně doprovodů apod.).

 

Poradenské a informační centrum

Projekt poskytuje sociální službu „odborné sociální poradenství“ dle §37 zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách. V Poradenském a informačním centru (dále jen: poradna) se věnujeme lidem v nepříznivé životní situaci, kterou nejsou schopni vyřešit vlastními silami a která způsobuje jejich sociální vyloučení nebo k němu vede. Jedná se např. o tyto situace: nezaměstnanost nebo nedostatečná orientace na trhu práce; hrozící nebo faktická ztráta bydlení; zadluženost; potřeba zorientovat se ve své situaci; rodinné nebo sousedské problémy; potíže při uplatňování svých práv aj.

Klientům pomáháme tím způsobem, že je provázíme jejich situací, poskytujeme jim informace, rady, doprovázení a praktickou pomoc při vyřizování běžných i úředních záležitostí.

Jako jedna z mála poraden v Ostravě, zažádala naše poradna o akreditaci pro poskytování služeb v oblasti oddlužení podle § 390a insolvenčního zákona 182/2006 Sb. Nabízíme zpracování a podávání návrhu na oddlužení klienta. Poradna je také registrovaná u Ministerstva spravedlnosti, jako místo pomoci obětem trestných činů (dle zákona o obětech trestných činů). Klienti, kteří přicházejí se složitější zakázkou, mohou v poradně využít bezplatné konzultace s právníkem nebo psychologem.

Výjimečnou službou, kterou naše poradna v rámci své činnosti poskytuje, jsou bezplatné terapie (jednotlivcům, rodinám, párům...). Terapie jsou určeny lidem, kteří prožívají jakékoliv trápení (např. deprese, smutek z úmrtí blízké osoby, partnerské problémy atd.), se kterým si neví rady. Jsou poskytovány vyškoleným psychoterapeutem, který je jedním z našich poradců.

Svým rozmístěním poboček na území statutárního města Ostravy (centrum, Muglinov, Michálkovice) plní poradna roli dostupné nízkoprahové, "záchytné" služby pro řadu klientů, kteří se v systému sociálních služeb a institucí těžko orientují a bez podpory poradny by sotva dokázali řešit své problémy.

Ukrajinský festival 2019

Snahou ukrajinského festivalu je zprostředkovat široké veřejnosti setkání s ukrajinskou kulturou a také místní kuchyní. Diecézní charita ostravsko-opavská (dále jen DCHOO) uskutečnila 29. června 2019 jeho čtvrtý ročník.

V rámci programu byla pro návštěvníky připravena hudební a taneční vystoupení, výstava fotografií a ochutnávka ukrajinské kuchyně. Proběhla hudební vystoupení hostů, kteří jsou nějakým způsobem svázáni s Ukrajinou. Mezi účinkujícími byliumělci jak z Ukrajiny, tak z České republiky - ukrajinská menšina, žijící na území ČR (taneční soubory, folklórní hudební skupiny apod.). Festivalové dění se odehrávalo v centru Ostravy.

Do přípravy programu festivalu byla zapojena také naše ukrajinská partnerská organizace - Caritas Tyachiv a duchovní ze Zakarpatské Ukrajiny. Na organizaci festivalu se podíleli také dobrovolníci, bez nichž bychom festival, vzhledem k omezenému rozpočtu, nemohli realizovat

Projekt byl realizován 29. 6. 2019.

Slezská lilie 2017

Již sedmým rokem se v Ostravě uskutečnil mezinárodní křesťanský festival současné hudby Slezská lilie, který se konal ve dnech 8. 6. a 10. – 11. 6. 2017. Návštěvníci festivalu si mohli poslechnout to nejlepší ze současné hudby s poselstvím v podání americké reggae skupiny Christafari, polských MATE.O – TU, sboru Ostrava zpívá gospel či Voxela.

Hlavní program probíhal v sobotu 10. 6. 2017 na Náměstí Msgre Šrámka a v kostele sv. Václava v centru Ostravy. Festival zahájil poutavou talk show Zbigniew Czendlik, držitel ceny Magnesia litera 2017. Následovalo vystoupení Romana Dostála a Slávka Klecandra, kteří vytvořili svými komorně upravenými písněmi příjemnou atmosféru a zaplnili celý kostel. Vše pak završila Ellen Makumbirofa. Před katedrálou Božského spasitele se rozezněl sborový zpěv uskupení „Ostrava zpívá gospel“, netradičně také ve spojení s Lenkou Dusilovou. Vrcholem celého programu byl koncert skupiny Christafari, která ve večerních hodinách přilákala více jak 2 000 lidí.

Projekt byl realizován v období od 1.1. do 31.7.2017.

Otevřená budoucnost

Projekt "Otevřená budoucnost" navazoval na dlouhodobé aktivity realizované ve Vesničce soužití včetně projektů, které v minulosti podpořilo statutární město Ostrava. Předmětem projektu byla realizace stávajícího programu sociální služby nízkoprahové zařízení pro děti a mládež a jejího rozšíření o další činnosti zaměřené na protidrogovou prevenci a prevenci kriminality v cílové skupině.

V roce 2013 byl projekt Otevřená budoucnost také realizován v rámci nízkoprahového zařízení pro děti a mládež Střediska sociální aktivizace Horizont v Ostravě-Kunčičkách.

více o projektu "Otevřená budoucnost v roce 2010"

více o projektu "Otevřená budoucnost v roce 2013"

Poznáváme s radostí

Projekt "Poznáváme s radostí" byl realizován jako součást sociální služby sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi a jako fakultativní rozšíření sociálního preventivního programu pro děti a mládež, který dlouhodobě probíhá v Komunitním centru Vesničky soužití. Realizace projektu umožnila rozšířit preventivní program o nadstandardní aktivity a nabídnout dětem z Vesničky soužití a z jejího okolí, ohroženým sociálně negativními jevy, poznat nová prostředí, naučit se novým dovednostem a umožnit jim styk se společenským prostředím i mimo naši lokalitu. Projekt byl realizován v roce 2010.

více o projektu "Poznáváme s radostí"

Sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi

Obsahem projektu byl vznik a rozvoj nové sociální služby v sociálně vyloučené lokalitě v Ostravě – Kunčičkách s cílem přispět ke snížení sociálního vyloučeni rodin žijících v této lokalitě. V dubnu 2010 zahájilo provoz středisko sociální integrace Horizont a současně byla zaregistrována nová sociální služba "sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi". Jednotlivé aktivity v rámci služby byly poskytovány v prostorách Školního klubu na ulici Třebízského, kde bylo denně zajištěno bezpečné a podnětné prostředí pro příchozí děti a připravován volnočasový program. Projekt byl realizován v roce 2010.  

více o projektu "Sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi"

 

Zvýšení informovanosti seniorů o poskytovatelích sociálních služeb, možnostech volnočasových aktivit a poskytování odborného poradenství II.

Projekt byl zaměřen na shromažďování a poskytování aktuálních informací o poskytovatelích sociálních služeb pro seniory a volnočasových aktivitách v Ostravě. Klientům poskytovány komplexní informace o jednotlivých zařízeních určených seniorům, jejich aktuálních možnostech a volnočasových aktivitách. Protože mnoho senioru se obtížně orientuje v jednotlivých typech sociálních služeb, bylo snahou poradny přiblížení a objasnění rozdílu mezi nimi. Projekt navazoval na stejnojmenného předchůdce a byl realizován v roce 2010.

více o projektu „Zvýšení informovanosti seniorů o poskytovatelích sociálních služeb, možnostech volnočasových aktivit a poskytování odborného poradenství II.“

 

Vím, co nechci a vím proč

Projekt "Vím, co nechci a vím proč" byl realizován jako součást sociální služby nízkoprahové zařízení pro děti a mládež, který dlouhodobě probíhá v Komunitním centru Vesničky soužití. Díky tomu došlo k rozšíření služeb poskytovaných v Komunitním centru o aktivity protidrogového poradce a nabídnout dětem z Vesničky soužití a z jejího okolí, ohroženým sociálně negativními jevy, bezpečné a přátelské prostředí k trávení volného času. Projekt byl realizován v roce 2009

více o projektu „Vím, co nechci a vím proč“

 

Poznej svůj kraj, poznej sám sebe II.

Projekt "Poznej svůj kraj, poznej sám sebe II." byl realizován v rámci sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi v Komunitním centru Vesničky soužití a navazoval na svého úspěšného stejnojmenného předchůdce. Díky projektu měly děti z Vesničky soužití a jejího okolí možnost poznat nová prostředí, naučit se novým dovednostem a získat kontakt se společenským prostředím i mimo lokalitu. Projekt byl realizován v roce 2009.

více o projektu „Poznej svůj kraj, poznej sám sebe II.“

 

Zvýšení informovanosti seniorů o poskytovatelích sociálních služeb, možnostech volnočasových aktivit a poskytování odborného poradenství

Projekt byl v Poradenském a informačním centru Diecézní charity ostravsko-opavské. Cílem projektu byla příprava a vybudování informačního centra pro seniory. Klientům byly poskytovány komplexní informace o poskytovatelích sociálních služeb pro seniory, jejich aktuálních možnostech a nabídce volnočasových aktivit. Klienti tak získali ucelený přehled o aktuálních možnostech jednotlivých poskytovatelů sociálních služeb. Projekt byl realizován v roce 2008.

více o projektu „Zvýšení informovanosti seniorů o poskytovatelích sociálních služeb, možnostech volnočasových aktivit a poskytování odborného poradenství“

 

Poznej svůj kraj, poznej sám sebe

Projekt  byl realizován součást sociálního preventivního  programu pro děti a mládež, který dlouhodobě probíhá v Komunitním centru Vesničky soužití. Umožnil rozšířit preventivní program o nadstandardní aktivity a nabídnout dětem z Vesničky soužití a z jejího okolí poznat nová prostředí a naučit se novým dovednostem. Projekt se zaměřoval na děti a mládež ze sociálně slabých rodin a rizikové skupiny dětí a mládeže. Projekt byl realizován v roce 2008.

více o projektu „Poznej svůj kraj, poznej sám sebe“

 

Smysluplně strávený čas jako nástroj prevence kriminality

Projekt „Smysluplně strávený čas jako nástroj prevence kriminality“ byl součástí preventivního sociálního programu pro děti a mládež, který dlouhodobě probíhá v Komunitním centru Vesničky soužití. Jeho záměrem bylo rozšířit preventivní program o nové aktivity a umožnit dětem z Vesničky soužití a jejího okolí poznat nová prostředí, naučit se novým dovednostem  a setkat se se společenským prostředím i mimo danou lokalitu. Projekt byl realizován v roce 2007.

více o projektu „Smysluplně strávený čas jako nástroj prevence kriminality“

SLEZSKÁ LILIE 2016

Šestý ročník mezinárodního hudebního festivalu Slezská lilie chtěl být letos lidem ještě blíž a tak se jeho program odehrával 11. a 12. června 2016 na větším počtu míst a pódií, než bylo v minulosti zvykem. Toto rozšíření zaznamenalo úspěch a pestrý program se těšil zájmu více než dvěma tisícům návštěvníků nejen z různých koutů republiky, ale i ze zahraničí. Právě zahraniční interpreti tvořili osu sobotního programu, který probíhal v kostele sv. Václava, v Avion Shopping Parku a na Náměstí Msgre Šrámka v centru Ostravy. Mluvené slovo i hudební program přilákal stovky posluchačů, nejzaplněnější však bylo náměstí před katedrálou Božského Spasitele v centru Ostravy, kde si příznivci kvalitní hudby vychutnali vystoupení polského pěveckého sboru TGD, slovenského objevu Simony Martausové a instrumentálně vyspělé keltské rockové kapely Iona z Irska. Závěr programu poté obstaral nezapomenutelný videomapping na průčelí katedrály. Neděle patřila tradičně hlavní kostelní scéně v Ostravě – Kunčičkách, které festival opět významně oživil. Příjemné setkání desítek rodin s dětmi a dalších mnoha set účastníků pak uzavřela svým vystoupením legenda undergroundové scény Roman Dragoun. Kromě již zmíněných interpretů vystoupili také Pavel Helan, Žamboši, Roman Dostál, Marabe, SBM, Adam Bubík a další. Velkému zájmu se těšily také přednášky zaměřené na pomoc v rodinných a manželských krizí, či povídání o službě potřebným lidem na Slovensku, kterého se pro velký loňský úspěch opět chopil P. Marián Kuffa. Festival Slezská lilie se konal pod záštitou Mons. Františka Václava Lobkowicze, O. Praem, biskupa Ostravsko-opavské diecéze a Ing. Zbyňka Pražáka, Ph.D., náměstka primátora statutárního města Ostrava, a také místostarosty Městského obvodu Moravská Ostrava a Přívoz Dalibora Mouky. Výtěžek z dobrovolného vstupného tentokrát pomohl nevidomým v Domově sv. Cyrila a Metoděje pro zrakově postižené ve Vlaštovičkách, který provozuje Charita Opava. Ovšem služba tohoto domova nebyla jediná, se kterou se návštěvníci festivalu setkali. Prezentovány byly také další obecně prospěšné (nejen charitní) aktivity. Cíl festivalu, vytvářet klidnou atmosféru lidské sounáležitosti a pokusit se překonávat bariéry společenských předsudků nejen za pomocí hudby, se opět nadmíru podařilo splnit. Tentokrát tomu napomohlo i rozšíření festivalu, které se setkalo mezi návštěvníky s pozitivním ohlasem. Klidnou, přátelskou a radostnou atmosféru festivalu si mohli vychutnat také diváci TV Noe, na které běžel přímý přenos z této akce.

Putren Le Jakha- Open your eyes

Ve dnech 10. – 16. 10. 2016 Diecézní charita ostravsko-opavská poprvé v České republice pořádala mezinárodní konferenci s názvem Putren le Jakha- Otevři oči. V minulosti se tato konference konala v rakouském hlavním městě Vídni a ve španělské Barceloně. Konference v Ostravě se zúčastnilo 42 účastníků z 6 zemí a to konkrétně z České republiky, Slovenska, Maďarska, Rakouska, Rumunska a Španělska. Samozřejmostí, bylo složení účastníků v poměru romských a neromských. Tento meeting pro mládež sloužil jako odrazový můstek pro výměnu podnětů týkajících se rasismu, ale také jako posílení mladých lidí, kteří tuto situaci chtějí změnit. Konference byla zaměřena na různá témata, např. vzdělání a segregace ve vzdělávacím systému, sterilizace žen, zplnomocnění komunit, posílení mládeže aj. K těmto tématu bylo přistupováno ve dvou rozlišných formátech: Skupinová práce zaměřená na specifické aspekty obsahu (např. na situaci v různých zemích, které se účastní projektu) a souběžně probíhající workshopy na různá témata během celého týdne, které se pohybovaly od visuálního umění, videí a sociálních médií a flash mobu, jako metoda pro kreativní kampaň, po organizování tiskové konference a poznávání metod neformálního vzdělávání, které můžou později využít účastníci v jejich místní práci. Cílem projektu bylo posílení mladých účastníků v jejich aktivní účasti ve společnosti, zvláštně pomoci jejich angažovanosti v otázce rasismu a exkluze. Cílem bylo také posílit jejich smysl pro iniciativu a zapojení se do běžných aktivit, ve kterých hrají důležitou roli a jež vytvářejí pocit, že jejich aktivní účast může přispět ke změně. Dalším z cílů bylo také posílení Romské komunity budováním kapacit mladých romský a neromských aktivistů.

 

Projekty byly realizovány s finanční podporou statutárního města Ostravy.