Smysluplně strávený čas jako nástroj prevence kriminality

 

Projekt „Smysluplně strávený čas jako nástroj prevence kriminality“ byl součástí preventivního sociálního programu pro děti a mládež, který dlouhodobě probíhá v Komunitním centru Vesničky soužití. Jeho záměrem bylo rozšířit preventivní program o nové aktivity a umožnit dětem z Vesničky soužití a jejího okolí poznat nová prostředí, naučit se novým dovednostem  a setkat se se společenským prostředím i mimo danou lokalitu. 


Cílovou skupinou projektu byly děti a mládež především ze sociálně slabých či neúplných rodin, jednalo se o rizikové skupiny děti a mládeže, ohrožené záškoláctvím, delikvencí, drogovou závislostí, či o mládež, která předčasně ukončila školní docházku.


Projekt probíhal od ledna do prosince 2007 a v jeho rámci byly realizovány zájmové kroužky (keramický kroužek, divadelní kroužek, kroužek hry na flétnu) a řada kulturních, sportovních, společenských a poznávacích akcí.

 

Projekt byl podpořen z finančních prostředků statutárního města Ostravy částkou 200 000,- Kč.