Tříkrálová sbírka

 

Koledování Tříkrálová sbírka je největší sbírkovou akcí v České republice a v celostátním měřítku probíhá od roku 2001. Výtěžek sbírky je určen na pomoc nemocným, seniorům, handicapovaným, matkám s dětmi v tísni a jiným potřebným skupinám lidí, a to především v regionech, kde sbírka probíhá.

Ač má tedy Tříkrálová sbírka celorepublikový charakter, výnos z ní získanýje použit na podporu charitního díla hlavně v jednotlivých regionech. Desetina výnosu sbírky je pak každoročně určena také na humanitární pomoc do zahraničí. Osobité kouzlo této sbírky a to, co ji odlišuje od jiných sbírek, je způsob získávání prostředků, tedy koledování, a to v duchu motta sbírky: „Pomozme lidem v nouzi“.

Tříkrálová sbírka není jen sbíráním peněz na prospěšný účel, ale také společenskou událostí, prostorem pro setkávání se. Provází ji různé doprovodné aktivity pro koledníky a společenské akce – soutěže, požehnání koledníků, průvody, poděkování koledníkům, apod. 

Základní prvky sbírky

Základním prvkem Tříkrálové sbírky jsou koledníci, kteří chodí v přestrojení za Tři krále koledovat okolo připomínky svátku Tří králů, který slavíme 6. ledna. Koledníci chodí dům od domu, koledují a značí dveře domů symbolickým K+M+B. Během koledování rozdávají kalendáříky a cukříky, případně jiné propagační a informační materiály místních charit. Charitní tříkráloví koledníci jsou rozeznatelní podle zapečtěných plastových kasiček s logem Charity a na vyžádání se mohou prokázat průkazkou/plnou mocí.

Jak rozpoznat ty "pravé"

Koledníky Charity lze rozpoznat dle průkazky vystavené Charitou ČR. Průkazky jsou potvrzené příslušnou diecézní charitou a musí taktéž obsahovat podpisy odpovědných osob. Údaje na průkazu koledníka musí souhlasit s údaji uvedenými na průkazu totožnosti, stejně tak se musí shodovat číslo pokladničky, které se také vypisuje do průkazky.

Dále by si měli dávat dárci pozor na pečlivě zapečetěné kasičky, do kterých vhazují své dary. Kasičky s nálepkou Charity Česká republika jsou zapečetěny místně příslušným městským či obecním úřadem nebo magistrátem.

Kdo sbírku pořádá

Tříkrálovou sbírku pořádá Charita Česká republika v souladu se všemi legislativními náležitostmi. Vlastními realizátory sbírky jsou pak jednotlivé oblastní charity, které jsou organizátory skupinek a které jsou koordinovány příslušnou diecézní charitou.

Tříkrálová sbírka v ostatních diecézích

www.trikralovasbirka.cz; facebook Tříkrálové sbírky