Odlehčovací služba pro seniory


  • Tel.: 593 035 048, 601 351 077, 736 766 021
 
Farská 301, Bohumín-Starý Bohumín, 735 81 Vedoucí služby: Mgr. Michaela Mičová - vedoucí komplexní péče, sociální pracovník, Hedvika Běhálková - vedoucí provozu

Cílové skupiny: senioři
Způsob poskytování: pobytové Činnosti: pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu, pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu, poskytnutí stravy nebo pomoc při zajištění stravy,, poskytnutí ubytování v případě pobytové služby, zprostředkování kontaktu se společenským prostředím, sociálně terapeutické činnosti, pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí, výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti Fakultativní služby:

- doprava služebním vozidlem na nákupy, k lékaři, za příbuznými

- pedikura

 

 

Služba Odlehčovací služby je spolufinancována z dotace Moravkoslezského kraje. Dotace byla poskytnuta v roce 2015, 2016, 2017, 2018.

 

 

Poslání

Odlehčovací služba je pobytovou službou, poskytovanou zpravidla od jednoho dne po tři měsíce osobám starším 65-ti let, které mají sníženou soběstačnost z důvodu věku, nepříznivého zdravotního stavu nebo zdravotního postižení a o které je jinak pečováno doma.

 

Cíle služby

1. Vytořit vstřícné a příjemné prostředí, s maximálním respektováním zvyklostí člověka

- zjišťujeme co nejvíce informací o zvyklostech, potřebách a přáních člověka a podle těchto individuálních potřeb službu poskytujeme

2. Udržet nebo rozvíjet stávající schopnosti a možnosti člověka, kterému službu poskytujeme

- klienta co nejvíce zapojujeme do volnočasových aktivit

- poskytujeme podporu např. nácvik chůze, kondiční cvičení

- motivujeme klienta k tomu, aby co nejdéle pečoval o svou osobu, i když jen v drobných úkonech

3. Umožnit sociální kontakty

- co nejčastěji umožňujeme kontakt s vrstevníky, dále dobrovolníky, zaměstnanci a dalšími spolupracujícími osobami

4. Umožnit pečující osobě nezbytný odpočinek

- zajistíme bezpečný pobyt osobě, které službu poskytujeme

 

 Službu neposkytujeme:

- osobám závislým na alkoholu či drogách v akutní fázi

 

Zásady poskytování služby:

- lidskost - péče pracovníků je laskavá a ohleduplná. Do své práce vkládáme společně s lidskostí i duchovní rozměr

- úcta a respekt - pracovníci respektují vlastní vůli, důstojnost, soukromí a další práva klientů. Jednáme vždy slušně, s respektem a vítáme, když je úcta a ohleduplnost vzájemná

- spolupráce a otevřenost - pracovníci kladou důraz na dobrou spolupráci s rodinou, přáteli a známými klientů

- individuální přístup - pracovníci poskytují službu podle individuálních potřeb klientů  v takovém rozsahu, aby klientům pomohli naplňovat jejich potřeby

 

Rozhodnutí o registraci sociálních služeb:

skenování0007.jpg

skenování0006.jpg

skenování0005.jpg

 

Jak se přihlásit?

žádost o přijetí na odlehčovací službu

Vyjádření lékaře k žádostem o přijetí


Organizace:


Zařízení:


Seznam lidí:

Zdeňka Kniezková Brňáková, DiS. - ředitel Mgr. Michaela Mičová - vedoucí komplexní péče, sociální pracovník Hedvika Běhálková - vedoucí provozu