Využití Tříkrálové sbírky 2011 v ostravsko-opavské diecézi

Jak jsme již informovali, tento rok se podařilo Diecézní charitě ostravsko-opavské, díky spolupráci se všemi Charitami v ostravsko-opavské diecézi, vybrat přes 12 000 000 Kč. Výnos sbírky tak úspěšně překonal i rekordní výsledky sbírky v minulém roce a opět se tímto potvrdila štědrost obyvatel severní Moravy, kteří mají chuť pomáhat.

Výtěžek Tříkrálové sbírky 2011 byl poskytnut na jednotlivé projektové záměry Charit. Jeden z velmi úspěšných projektových záměrů předložila i Charita Frýdek-Místek, která v těchto dnech pilně pracuje na realizaci svého plánu.

Charita Frýdek-Místek provozuje několik středisek sociálních služeb. Jedním z nich je Dům pokojného stáří u Panny Marie Frýdecké, což je pobytové zařízení s kapacitou 85 klientů a kde pracuje 45 zaměstnanců v přímé péči.

 

Z vyhodnocení žádostí, potřeb a dotazů osob, které žádaly o pomoc v péči o své nejbližší, vyplynula potřeba vytvoření dvou nových sociálních služeb. Jedná se o odlehčovací službu  (§44 zák. č.108/2006 Sb. ) a týdenní stacionář  (§ 47 zák.č.108/2006 Sb.). Tato fakta vedla vedení Charity Frýdek-Místek již v roce 2009 k vypracování projektové dokumentace, která řeší půdní vestavbu „Centra odlehčovacích služeb a týdenního stacionáře“ o kapacitě 15 lůžek. V témže roce byl záměr také prezentován na schůzce komunitního plánování města Frýdku-Místku, kde byl velmi kladně přijat.

 

 V roce 2010 byl projekt dopracován a bylo požádáno na Regionální radě o jeho podporu a realizaci. Projekt je financován z prostředků Evropské unie, což je však podmíněno spoluúčastí Charity ve výši 1,5 mil. Kč.  Právě zde je velkým přínosem Tříkrálová sbírka, jejíž převážná část ve výši 600 000 Kč byla vyčleněna na tento projekt.

V srpnu začala realizace rekonstrukce půdní vestavby, jejíž dokončení je plánováno do konce tohoto roku. Po kolaudaci bude zažádáno o registraci nových sociálních služeb na Krajském úřadě Moravskoslezského kraje. Vzhledem k tomu, že rekonstrukce půdních prostor je prováděna za plného provozu, byla vytvořena taková opatření, která zaručují udržení kvality poskytované péče.

 

Obracíme se na Vás s prosbou o finanční dary a o modlitbu. Předem mnohokrát děkujeme.

Číslo účtu: 27-3591270267/0100

 

Göttlicherová Kateřina – CH Frýdek-Místek

Veronika Foltýnková – DCHOO Ostrava